ΝΟΜΟΙ

Ψηφισμένοι νόμοι από τη Βουλή των Ελλήνων.

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ A'205/31.10.2016 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α'199/21.10.2016 Άρθρο 1. Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4428/2016 Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής. ΦΕΚ A'190/13.10.2016
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4427/2016 Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ A'189/12.10.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4423/2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α'182/27.9.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Ορισμός - σκοπός -
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Ν.4415/2016 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α'159/6.9.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. N.4416/2016 Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.