ΝΟΜΟΙ

Ψηφισμένοι νόμοι από τη Βουλή των Ελλήνων.

Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α'241/23.12.2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Ν.4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ A'227/6.12.2016) Για να δείτε ολόκληρο
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ A'205/31.10.2016 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α'199/21.10.2016 Άρθρο 1. Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4428/2016 Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής. ΦΕΚ A'190/13.10.2016
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. N.4427/2016 Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ A'189/12.10.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1.