ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Εργασίας.

Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016 Αθήνα, 21.2.2017 Με τις διατάξεις της παραγράφου 3
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Φ. 40021/οικ.7559/327/2017 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., στους μακροχρόνια άνεργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Φ11321/59554/2170/2017 Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν.4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.6425/139/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4445/2016 Αθήνα, 13.2.2017 Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 68 του
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Aριθ. πρωτ.: 3462/2/2017 Μορφή, περιεχόμενο και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ.3462/2/2017 Μορφή, περιεχόμενο και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΦΕΚ B'344/8.2.2017
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Φ80000/οικ. 5547/248/2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016 Αθήνα, 7 φεβρουαρίου
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Φ80020/οικ.671/Δ15.12/2017 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19.12.2016, τεύχος Α',
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168 Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/ 1-9-2014 (ΦΕΚ
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. 58039/3275/2017 Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχοντας υπόψη: 1.