ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Εργασίας.

Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΥΠΕΚΑΚΑ – ΣΕΠΕ 58455/15.3.2017 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Τ01/648/2/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Τ01/652/6/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/2017 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αναβάτες ιπποδρομιών Αρ. Πρωτ: 353767 Αθήνα, 8.3.2017 Σας κοινοποιούμε το με αριθ.
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/2017 Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών -Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Φ. 40021/οικ.10554/465/2017 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες Σχετ.: Φ.40021/οικ.7559/327/20.2.2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), Φ.40021/9522/428/28.2.2017 (ΑΔΑ: 7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ) Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Φ. 40021/οικ.9522/428/2017 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών, μαθητευόμενους αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων Αθήνα, 28.2.2017 Σε συνέχεια της
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Φ.80020/55164/Δ.15.957/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης Αριθ. Πρωτ. Σ62/5 Αθήνα, 28.2.2017 Σχετ.: Οι εγκύκλιοι
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/2017 Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής συντάξεων Αριθ. Πρωτ. Σ60/3 Αθήνα, 28.2.2017 Κοινοποιούμε