ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Εργασίας.

Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017. ΦΕΚ Β'4330/30.12.2016 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Κ.Υ.Α 61501/3398/30.12.2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017. ΦΕΚ Β'4330/11.1.2017 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.80000/οίκ.60871/16291 Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.80000/οικ. 61327/1484/30.12.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 Με τις διατάξεις των άρθρων 39
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.80000/οικ.61676/2213/30.12.2016 Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 1.1.2017. Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.80000/οικ.61689/2215/30.12.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016 Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017. Όπως είναι γνωστό οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται για
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Αρ.Πρωτ. Σ78/48/27.12.2016 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ.11221/13237/199/2015/7.12.2016 Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας. Σχετ.: το αριθμ. Σ78/8/17.3.2015 έγγραφο σας Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας,