Η υπηρεσία "Καταστατικά - Έντυπα" περιλαμβάνει πρότυπα καταστατικά σύστασης και τροποποίησης, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, πρακτικά ισολογισμού των εταιρειών. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  • Α.Ε.
  • Αφανείς Εταιρεία
  • Ε.Π.Ε. – Ι.ΚΕ.
  • Κοινοπραξία-Συνεταιρισμός
  • ΚΟΙΝΣΕΠ
  • Αστική εταιρεία Μ.Κ.Χ.
  • Ναυτική Εταρεία
  • Ο.Ε.-Ε.Ε.
  • Συμβάσεις Μισθωτήρια
  • Υπεράκτια εταρεία (off shore)
  • Γ.Ε.Μ.Η.
  • Έντυπα
  • Συμβάσεις λογιστή-πελάτη
  • Μισθωτήρια
  • Όλα τα έντυπα της εφορίας που υποβάλλονται χειρόγραφα.

Όλα τα πρότυπα είναι κατηγοριοποιημένα ανά νομικό πρόσωπο σε επεξεργάσιμα αρχεία για ηλεκτρονική συμπλήρωση, αποθήκευση, εκτύπωση και εύκολη αναζήτηση.

H υπηρεσία "Υπολογιστικά Φύλλα" περιλαμβάνει υπολογιστικά φύλλα έτοιμα προς χρήση, ομαδοποιημένα σε 3 κατηγορίες.

ΟΜΑΔΑ Α:

  • Βοήθημα για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων
  • Αποσβέσεις Παγίων
  • Ενηλικίωση Υπολοίπων
  • Έντυπο Ε2 (Αρχείο & Υπολογισμός)
  • Έντυπο Ν - Υπολογισμός φόρου Νομικών Προσώπων
  • Εξοπλισμός Υπαλλήλων
  • Μητρώο Επιταγών
  • Μητρώο Παγίων
  • Οικονομικές Καταστάσεις - Απλογραφικά Βιβλία
  • Προγραμματισμός Εργασιών Λογιστηρίου
  • Προσαρτήματα (Μικρών, μεσσαίων και μεγάλων οντοτήτων)
  • Υπολογισμός Φόρου Φ.Π. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Αγροτ. Συνετ. 13%)
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικρές - Πρότυπο)
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Πολύ μικροί Αγροτ. Συνετ. 13%)
  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Διπλογραφικών Βιβλίων
  • Χρηματοροές

 

ΟΜΑΔΑ Β:

  • Intrastat Αποστολές
  • Intrastat Αφίξεις
  • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
  • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Φ5
  • Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
  • Έξοδα - Κεφάλαια Επένδυσης
  • Εξοδολόγιο ταξιδίων
  • Εργασίες Λογιστικού Γραφείου
  • Λίστα Προμηθειών
  • Μητρώα Παγίων
  • Παραστατικό Πώλησης
  • Περιοδική Φ.Π.Α. (Microsoft Excel 2007 ή νεότερο)
  • Προγραμματισμός Εισπράξεων - Εργασιών
  • Προϋπολογισμός - Απολογισμός Εξόδων
  • Προϋπολογισμός Πωλήσεων

 

ΟΜΑΔΑ Γ :

  • Αποζημιώσεις Υπαλλήλων
  • Αποζημίωση Εργατοτεχνιτών
  • Ημερήσιο Ταμείο
  • Ημερολόγιο Αδειών
  • Πληρωμές Προσωπικού
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  • Υπερωρίες
  • Υπολογισμός δόσεων δανείου
  • Υπολογισμός δόσεων διακανονισμού
  • Υπολογισμός Ωρομισθίου