Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


 • Thu
  12
  Jan
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου. (Επαναληπτικό)

   

  Θεματολογία:

  Α΄ μέρος: ΦΠΑ στο τέλος της χρήσης

  • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθ. 39)
   • Χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων
   • Δικαιούχοι ένταξης στο ειδικό καθεστώς
   • Ένταξη νέων επιχειρήσεων
   • Διαδικασία μετάταξης από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και αντίστροφα
   • Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
   • Παραδείγματα
  • Ειδικό καθεστώς καταβολής κατά την είσπραξη (άρθ. 39β)
   • Χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος του άρθ. 39β
   • Δικαιούχοι ένταξης στο ειδικό καθεστώς
   • Υποχρεώσεις των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 39β
   • Παραδείγματα
  • Pro-rata και διακανονισμοί
   • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου
   • Παραδείγματα
  • Αγρότες ειδικού καθεστώτος (άρθ. 41)
   • Όλες οι αλλαγές από 1.1.2017
   • Μετάταξη αγροτών από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και αντίστροφα
   • Φορολογία αγροτών
   • Επιστροφή ΦΠΑ
   • Παραδείγματα

  Β΄ μέρος: Εργασίες τέλους χρήσης

  • Οντότητες που υπόκεινται στην εφαρμογή του ν.4308/2014
  • Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους
  • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
   • Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία
   • Κύκλος εργασιών
   • Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ΕΛΠ
   • Απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
   • Αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
   • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές οντότητες
  • Έκδοση στοιχείων από πολύ μικρές οντότητες
   • Έκδοση στοιχείων για λιανικές - χονδρικές πωλήσεις
   • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
   • Έκδοση στοιχείων από αγρότες
  • Τήρηση λοιπών αρχείων/βιβλίων
   • Λοιπά αρχεία/βιβλία που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση
   • Αρχείο πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Μητρώο παγίων)
   • Αρχείο επενδύσεων σε τίτλους
   • Αρχείο αποθεμάτων & Αρχείο αποθεμάτων τρίτων
   • Απαλλαγή από τη διενέργεια απογραφής.
  • Το βιβλίο εσόδων – εξόδων
   • Περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων – εξόδων
   • Πάγια
   • Χρηματοοικονομική μίσθωση παγίων (leasing)
   • Απαξίωση/Καταστροφή παγίων
   • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
   • Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών
   • Επιχορηγήσεις
   • Ασφαλιστικές εισφορές
   • Ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου – Δαπάνες προσθήκης & βελτίωσης.
   • Παρακαταθήκη αποθεμάτων
  • Εργασίες τέλους χρήσης
   • Απογραφή
   • Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
   • Προσδιορισμός κόστους κτήσης
   • Τρόπος προσδιορισμού λογιστικής αξίας τελικού αποθέματος
   • Μέθοδος FIFO (πρώτο εισαχθέν - πρώτο εξαχθέν)
   • Μέθοδος σταθμικού μέσου όρου
   • Μέθοδος λιανικής τιμής
   • Αποσβέσεις
   • Προβλέψεις
   • Επισφαλείς απαιτήσεις
   • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
   • Υπόχρεοι υποβολής
   • Χρόνος υποβολής
   • Περιεχόμενο κατάστασης πελατών – προμηθευτών
   • Εξαιρέσεις από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
   • Φορολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
   • Συγκεντρωτικές καταστάσεις - Ειδικές περιπτώσεις
   • Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Wed
  18
  Jan
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις
   • Νέος τρόπος φορολόγησης των μισθωτών
   • Αλλαγές στις Παροχές σε είδος
   • Νέοι συντελεστές για τον υπολογισμός της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
   • Ποιοι δικαιούνται μείωση του φόρου
   • Υπολογισμός του φόρου
  • Αντικειμενικές δαπάνες - Τεκμήρια
   • Έννοια αντικειμενικών δαπανών – Εξαιρέσεις
   • Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
   • Προσδιορισμός φόρου σύμφωνα με τα τεκμήρια
   • Ανάλωση κεφαλαίου
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών – νομικών προσώπων
   • Έννοια κερδών από επιχ. Δραστηριότητα
   • Νέα ενιαία κλίμακα φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων
   • Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
   • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Μπλοκάκι)
   • Μείωση του φόρου
   • Υπολογισμός του φόρου (Συντελεστής, Παρακράτηση)
   • Προκαταβολή Φόρου
  • Εισόδημα από κεφάλαιο
   • Μερίσματα
   • Τόκοι
   • Δικαιώματα (royalties)
   • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
   • Παρακράτηση φόρου – Συντελεστές
 • Tue
  24
  Jan
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

   

  Θεματολογία:

  • Λογιστικό σύστημα και βασικά Λογιστικά αρχεία.
   • Βασικά  λογιστικά αρχεία
   • Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης και τρόπος παρακολούθησης τους.
   • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
  • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  • Ενσώματα – άυλα  πάγια
   • Επιμέτρηση  τέλους χρήσης στο κόστος κτήσης
   • Απομειώσεις  αξίας παγίων  – Αποσβέσεις .
   • Φορολογικές αποσβέσεις. Διαφορές Λ.Φ. Βάσης
   • Δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία
   • Χρηματοδοτική μίσθωση -Λειτουργική μίσθωση παγίων
   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Μητρώο παγίων
  • Αποθέματα
   • Ενημέρωση Αρχείων αποθεμάτων
   • Φυσική Απογραφή αποθεμάτων
   • Διαφορές απογραφής
   • Κοστολόγηση αποθεμάτων
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης αποθεμάτων.
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού
   • Επιμέτρηση την 31/12 στο κόστος κτήσης
   • Έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία
   • Απομείωση λόγω επισφαλειών
   • Επιμέτρηση στη εύλογη αξία
   • Φορολογική αντιμετώπιση ζημιών απομείωσης και διαφορών στην εύλογη αξία
  • Κεφάλαια - Χρηματοοικονομικές και λοιπές Υποχρεώσεις
   • Εμφάνιση των λογαριασμών της ομάδας 4 στον Ισολογισμό
   • Επιμέτρηση την 31/12 χρηματοοικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων
   • Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
   • Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων
  • Τακτοποίηση λογαριασμών- Εγγραφές Προσαρμογής –Αποτελέσματα
   • Αναγνώριση εσόδων-ποσοστό ολοκλήρωσης
   • Αναγνώριση κερδών
   • Αναγνώριση εξόδων
   • Τακτοποίηση με την αρχή του δεδουλευμένου
   • Προβλέψεις
   • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων με εσωλογιστικά- εξωλογιστικά
  • Οικονομικές καταστάσεις
   • Υποδείγματα  οικονομικών καταστάσεων
   • Πληροφορίες που παρέχει το προσάρτημα
  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ
   • Συμφωνία φορολογητέων και λοιπών εισροών – εκροών
   • Κλείσιμο λογαριασμών Φ.Π.Α.
   • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος
  • Πρακτική   Εφαρμογή
   • Κλείσιμο Ισολογισμού
   • Υποβολή δήλωσης Φ.Ε.
   • Διανομή κερδών
 • Thu
  26
  Jan
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Θεματολογία:

  • Λογιστικό σύστημα και βασικά Λογιστικά αρχεία.
   • Βασικά  λογιστικά αρχεία
   • Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης και τρόπος παρακολούθησης τους.
   • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
  • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  • Ενσώματα – άυλα  πάγια
   • Επιμέτρηση  τέλους χρήσης στο κόστος κτήσης
   • Απομειώσεις  αξίας παγίων  – Αποσβέσεις .
   • Φορολογικές αποσβέσεις. Διαφορές Λ.Φ. Βάσης
   • Δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία
   • Χρηματοδοτική μίσθωση -Λειτουργική μίσθωση παγίων
   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Μητρώο παγίων
  • Αποθέματα
   • Ενημέρωση Αρχείων αποθεμάτων
   • Φυσική Απογραφή αποθεμάτων
   • Διαφορές απογραφής
   • Κοστολόγηση αποθεμάτων
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης αποθεμάτων.
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού
   • Επιμέτρηση την 31/12 στο κόστος κτήσης
   • Έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία
   • Απομείωση λόγω επισφαλειών
   • Επιμέτρηση στη εύλογη αξία
   • Φορολογική αντιμετώπιση ζημιών απομείωσης και διαφορών στην εύλογη αξία
  • Κεφάλαια - Χρηματοοικονομικές και λοιπές Υποχρεώσεις
   • Εμφάνιση των λογαριασμών της ομάδας 4 στον Ισολογισμό
   • Επιμέτρηση την 31/12 χρηματοοικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων
   • Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
   • Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων
  • Τακτοποίηση λογαριασμών- Εγγραφές Προσαρμογής –Αποτελέσματα
   • Αναγνώριση εσόδων-ποσοστό ολοκλήρωσης
   • Αναγνώριση κερδών
   • Αναγνώριση εξόδων
   • Τακτοποίηση με την αρχή του δεδουλευμένου
   • Προβλέψεις
   • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων με εσωλογιστικά- εξωλογιστικά
  • Οικονομικές καταστάσεις
   • Υποδείγματα  οικονομικών καταστάσεων
   • Πληροφορίες που παρέχει το προσάρτημα
  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ
   • Συμφωνία φορολογητέων και λοιπών εισροών – εκροών
   • Κλείσιμο λογαριασμών Φ.Π.Α.
   • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος
  • Πρακτική   Εφαρμογή
   • Κλείσιμο Ισολογισμού
   • Υποβολή δήλωσης Φ.Ε.
   • Διανομή κερδών
 • Wed
  08
  Feb
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  • Αμοιβή εργαζόμενων για απασχόληση πέραν του συνηθισμένου ωραρίου.
   • Υπερεργασία,
   • Υπερωρία,
   • Κυριακή,
   • Αργία,
   • Νύχτα
  • Σ.Ε.Π.Ε.
   • Έντυπα
   • Πρόστιμα
  • Εργασία ανηλίκων και εργατικό ατύχημα
  • Τεχνικός ασφαλείας και βιβλιάριο εργασίας
 • Tue
  14
  Feb
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Σημαντικές αρχές λειτουργίας του Excel
  • Χρήση συναρτήσεων
  • Εφαρμογή στην σύνταξη φύλλου υπολογισμού αποσβέσεων
  • Σταθερή μέθοδος απόσβεσης
  • Φθίνουσα μέθοδος σταθερού συντελεστή απόσβεσης στην αναπόσβεστη αξία
  • Φθίνουσα μέθοδος του αθροίσματος των ψηφίων
  • Μέθοδος των μονάδων παραγωγής
  • Μέθοδος των ωρών λειτουργίας
 • Wed
  15
  Feb
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  Φόροι & υποχρεώσεις εισοδήματος

  Παρακρατούμενοι φόροι:

  • Μερίσματα
  • Τόκοι
  • Δικαιώματα
  • Ασφαλιστικές παροχές
  • Αποζημίωση
  • Φ.Μ.Υ. – Εισφορά αλληλεγγύης
  • Φόρος στις αμοιβές για τεχνικές, διοίκησης & συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Φόρος εργολάβων
  • Φόρος για τις προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

  Προκαταβλητέοι φόροι:

  • Φόρος στις αμοιβές δικηγόρων
  • Φόρος στις αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών
  • Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων
  • Φορολογική δήλωση νομικών προσώπων
  • Υποβολή κατάστασης συμφωνιών μηχανικών

  Φόροι & υποχρεώσεις περιουσίας:

  • Φόρος κερδών από τυχερά παιχνίδια
  • Ειδικός φόρος ακινήτων (Ε.Φ.Α.)
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

  Λοιπές φορολογίες & υποχρεώσεις:

  • Τέλος επιτηδεύματος
  • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
  • Χαρτόσημο
  • Τέλος δικαιώματος υδροληψίας
  • Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων τουριστικών καταλυμάτων
  • Φόρος διαμονής
  • Φόρος διαφήμισης
  • Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων
  • Αγγελιόσημο
  • Εισφορά εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων
  • Φόρος στα εισιτήρια των κινηματογράφων
  • Εισφορά στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα
  • Φόρος επί πωλήσεων μετοχών
  • Φόρος αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Φόρος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
  • Υποβολή στοιχείων των πράξεων επί των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
  • Φόρος ασφαλίστρων
  • Υποβολή καταστάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών
  • Τέλος κινητής & καρτοκινητής τηλεφωνίας
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών
  • Παροχή πληροφοριών προς τη διοίκηση
  • Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Υποχρεώσεις Φ.Π.Α.:

  • Περιοδική δήλωση
  • Intrastat
  • Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (vies)

  Υποχρεώσεις εργατικών:

  • Σ.ΕΠ.Ε.
  • ΙΚΑ - ΑΠΔ
 • Wed
  22
  Feb
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Εργασίες Τέλους Χρήσης που ενδιαφέρουν την πλειονότητα των οντοτήτων χωρίς εκτενείς αναφορές στους ορισμούς και τις έννοιες των Ε.Λ.Π..

   

  Θεματολογία:

  • Εισαγωγή
   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Βασικά Λογιστικά αρχεία
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης αποθεμάτων.
   • Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
   • Διανομή κερδών.
   • Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων
   • Τακτοποίησεις με την αρχή του δεδουλευμένου
   • Προβλέψεις
   • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων εσωλογιστικά- εξωλογιστικά
  • Οικονομικές καταστάσεις
   • Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων
   • Πληροφορίες που παρέχει το προσάρτημα
  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ
   • Συμφωνία φορολογητέων και λοιπών εισροών – εκροών
   • Κλείσιμο λογαριασμών Φ.Π.Α.
   • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος
  • Πρακτική Εφαρμογή
   • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
   • Υποβολή δήλωσης Φ.Ε.
 • Wed
  15
  Mar
  2017
  17:15 - 22:15Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Γενικές επισημάνσεις
  • Υποβολή δήλωσης (υπόχρεοι, χρόνος, τρόπος κλπ)
  • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
  • Βεβαιώσεις αποδοχών
  • Μπλοκάκια
  • Παροχές σε είδος
  • Αμοιβές μελών Δ.Σ, διαχειριστών, εταίρων κλπ.
  • Ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ, διαχειριστών & εταίρων
  • Κάτοικοι Ελλάδας με εισόδημα στην αλλοδαπή
  • Αγροτικό εισόδημα - Τρόπος φορολόγησης, Επιδοτήσεις & αποζημιώσεις, Πολλαπλή δραστηριότητα
  • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από επιχ. δραστηριότητα
  • Δαπάνες
  • Μερίσματα, τόκοι & δικαιώματα - Ποιά δηλώνονται φέτος
  • Ακίνητα
  • Τεκμήρια & ανάλωση κεφαλαίου
  • Ποσά που απαλλάσσονται ή μειώνουν το φόρο ή καλύπτουν τεκμήρια
  • Συμβεβαιούμενα ποσά (προκαταβολή φόρου, φόρο πολυτελείας, εισφ. αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος)
 • Wed
  22
  Mar
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • ΘΕΜΑ 1ο: Παρακολούθηση των συναλλαγών πελατών - προμηθευτών.
   • Σημαντικές αρχές λειτουργίας του Excel
   • Χρήση συναρτήσεων
   • Εφαρμογή στην σύνταξη φύλλου υπολογισμού ενηλικίωσης υπολοίπων
   • Γραφικές απεικονίσεις παρακολούθησης τήρησης συμφωνιών
  • ΘΕΜΑ 2ο: Παρακολούθηση αξιογράφων πληρωτέων εισπρακτέων
   • Αρχείο επιταγών
   • Παρακολούθηση κινήσεων
   • Ημερολόγιο κινήσεων αξιογράφων
 • Wed
  29
  Mar
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Χαρακτηριστικά Νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
   • Έννοια
   • Σύσταση
   • Σκοπός
  • Φορολογία
   • Ποια εισοδήματα φορολογούνται και πως
   • Σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.
   • Δωρεές, χορηγίες
   • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
   • Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης (Έντυπα Ν, Ε3)
  • ΦΠΑ
   • Πότε επιβάλλεται
   • Πώς και πότε αποδίδεται
   • Αυτοπαράδοση
   • Απαλλαγές στη παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών
   • Ειδικά ζητήματα
  • Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ
   • Υπόχρεοι και μη
  • Κοιν.Σ.Επ – Κοι.Σ.Π.Ε. – Συν.Εργ.
   • Χαρακτηριστικά
   • Φορολογία
 • Wed
  05
  Apr
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Θέμα 1ο
   • Δόμηση φόρμας εισαγωγής οικονομικών στοιχείων.
   • Δόμηση Λίστας Οντοτήτων.
   • Υπολογισμός οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου.
   • Υπολογισμός φόρου και αποτελεσμάτων μετά τον φόρο.
  • Θέμα 2ο: Αρχείο καταστάσεων για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
   • Δόμηση φόρμας εισαγωγής στοιχείων ακινήτων.
   • Υπολογισμός φόρου ακινήτων.
  • Θέμα 3ο: Προγραμματισμός εισπράξεων
   • Δόμηση φόρμας ημερολογίου.
   • Δόμηση Λίστας προγραμματισμού εισπράξεων.
   • Χρήση συναρτήσεων για την προβολή προγραμματισμένων εισπράξεων στο ημερολόγιο.
 • Sat
  08
  Apr
  2017
  10:00 - 15:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Γενικές επισημάνσεις
  • Υποβολή δήλωσης (υπόχρεοι, χρόνος, τρόπος κλπ)
  • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
  • Βεβαιώσεις αποδοχών
  • Μπλοκάκια
  • Παροχές σε είδος
  • Αμοιβές μελών Δ.Σ, διαχειριστών, εταίρων κλπ.
  • Ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ, διαχειριστών & εταίρων
  • Κάτοικοι Ελλάδας με εισόδημα στην αλλοδαπή
  • Αγροτικό εισόδημα - Τρόπος φορολόγησης, Επιδοτήσεις & αποζημιώσεις, Πολλαπλή δραστηριότητα
  • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από επιχ. δραστηριότητα
  • Δαπάνες
  • Μερίσματα, τόκοι & δικαιώματα - Ποιά δηλώνονται φέτος
  • Ακίνητα
  • Τεκμήρια & ανάλωση κεφαλαίου
  • Ποσά που απαλλάσσονται ή μειώνουν το φόρο ή καλύπτουν τεκμήρια
  • Συμβεβαιούμενα ποσά (προκαταβολή φόρου, φόρο πολυτελείας, εισφ. αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος)
 • Wed
  26
  Apr
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Φ.Π.Α. αγροτών
   • Ένταξη στο Ειδικό και Κανονικό καθεστώς από 1.1.2017
   • Αγρότες με παράλληλη δραστηριότητα - Κριτήρια ένταξης στο Ειδικό καθεστώς
   • Ειδικά θέματα Φ.Π.Α.
   • Πρακτικά παραδείγματα
  • Φορολογία αγροτών
   • Τρόπος φορολόγησης των Αγροτών από 1.1.2017
   • Αγρότες με παράλληλη δραστηριότητα
   • Φορολογία Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
   • Φορολογία Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ομάδων Παραγωγών
   • Φορολογία Αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων
   • Προκαταβολή φόρου
   • Συμπλήρωση εντύπων φορολογικού έτους 2016 (Ε1, Ε3)
   • Πρακτικά παραδείγματα
  • Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών – ΕΦΚΑ
   • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών των Αγροτών από 1.1.2017
   • Απασχόληση συνταξιούχων αγροτών
   • Πρακτικά παραδείγματα
  • Ε.Λ.Π.
   • Τήρηση βιβλίων αγροτών κανονικού & ειδικού καθεστώτος σύμφωνα με τα ΕΛΠ
   • Τήρηση λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ/li>
   • Έκδοση στοιχείων αγροτών κανονικού & ειδικού καθεστώτος (λιανικές – χονδρικές πωλήσεις)
   • Πώληση αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές (ειδικό στοιχείο)
 • Wed
  03
  May
  2017
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων
   • ΣΣΕ
   • Ωράριο
   • Αμοιβή
   • Υποχρεώσεις εργοδότη
   • Λοιπά θέματα
  • Όροι εργασίας και αμοιβής Ξενοδοχοϋπαλλήλων
   • ΣΣΕ
   • Ωράριο
   • Αμοιβή
   • Υποχρεώσεις εργοδότη
   • Λοιπά θέματα
  • Μισθός και αποδοχές εργαζόμενου
   • Έννοιες
   • Υπολογισμός μισθού
   • Κρατήσεις
  • Καταγγελία Σύμβασης εργασίας
   • Περιορισμοί
   • Ειδικές περιπτώσεις/li>
   • Αποζημίωση απόλυσης
 • Sat
  06
  May
  2017
  10:00 - 15:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Υποβολή δήλωσης (υπόχρεοι, χρόνος, τρόπος κλπ.)
  • Χρόνος κτήσης του εισοδήματος - Χρόνος έκπτωσης των δαπανών
  • Μεθοδολογία συμπλήρωσης φετινών δηλώσεων
  • Βασικά θέματα Ε3 (απογραφή, επιδοτήσεις κλπ.)
  • Διαφορές λογιστικής & φορολογικής βάσης (μόνιμες-προσωρινές)
  • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (μη εκπιπτόμενες δαπάνες)
  • Πίνακας Κ΄ (προσωρινές διαφορές)
  • Τρόπος συμπλήρωσης εντύπου Ν
  • Απαλλασσόμενα έσοδα
  • Διανομή κερδών
  • Διανομή απαλλασσόμενων εσόδων/αφορολόγητων αποθεματικών
  • Ενδοομιλικά & λοιπά μερίσματα
  • Παρακρατηθέντες φόροι - Φόροι αλλοδαπής κλπ.
  • Φορολογία Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Wed
  24
  May
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Το θέμα αυτό αφορά μια σειρά υποχρεώσεων για σύνταξη οικονομικών αναφορών του Δ.Σ. των ΑΕ ή του διαχειριστή της ΕΠΕ και τις ΙΚΕ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων αντίστοιχα. Πρακτικά για την πλειοψηφία των οντοτήτων στην χώρα μας οι αναφορές αυτές συντάσσονται από τον υπεύθυνο Λογιστηρίου.

  Θεματολογία:

  • Νομοθεσίες που επιβάλλουν τις υποχρεώσεις του Δ.Σ.
  • Υπόχρεοι.
  • Οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται εγκεκριμένες από το Δ.Σ.
  • Διανομή κερδών με ΕΛΠ.
  • Πρόταση διανομής κερδών προς την Γενική Συνέλευση
  • Παράδειγμα
  • Έκθεση Διαχείρισης - Υπόχρεοι
  • Έκθεση Διαχείρισης - Περιεχόμενο
  • Παράδειγμα
  • Ενοποιημένη έκθεση Διαχείρισης
 • Thu
  22
  Jun
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική  παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των παγίων  περιουσιακών στοιχείων. Αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

   

  Θεματολογία:

  Εισαγωγή: Οι αλλαγές που επιφέρουν οι ρυθμίσεις του Ν.4308 που καθιερώνει την εφαρμογή των ΕΛΠ

  • Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
   • Έννοιες , ορισμοί και διαφορές με ΕΓΛΣ
   • Αρχική αναγνώριση .
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης στο κόστος κτήσης.
   • Απομειώσεις αξίας παγίων  – έλεγχος.
   • Αποσβέσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ, παραδείγματα.
   • Φορολογικές αποσβέσεις.
   • Διαφορές Λ.Φ. Βάσης. Προτεινόμενοι λογιστικοί χειρισμοί.
   • Δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
   • Ανάπτυξη λογαριασμών 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
   • Προσθήκες διαγραφές και προσαρμογές των παραπάνω λογαριασμών  αναλυτικά .
   • Χρηματοδοτική μίσθωση -Λειτουργική μίσθωση παγίων.
   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Μητρώο παγίων.
  • Άυλα  περιουσιακά στοιχεία
   • Έννοιες, ορισμοί των αύλων παγίων και διαφορές με ΕΓΛΣ
   • Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια.
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης στο κόστος κτήσης.
   • Απομειώσεις αξίας - αποσβέσεις αύλων.
   • Ανάπτυξη  και απαραίτητες προσαρμογές λογαριασμού 16
   • Φορολογικές αποσβέσεις
   • Λογιστικοί χειρισμοί σχετικά με διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης.
  • Μητρώο παγίων
   • Μητρώο παγίων βάσει των ΕΛΠ
   • Φορολογικό μητρώο παγίων και Δ.Λ.Φ.Β.
   • Μητρώο παγίων προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προσαρτήματος
 • Wed
  28
  Jun
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  • Άδειες Εργαζομένων
   • Κανονική άδεια
   • Λοιπές κατηγορίες αδειών
   • Βιβλίο αδειών
   • Αποδοχές αδείας
   • Επίδομα αδείας
  • Χρονικά Όρια Εργασίας
   • Υπερεργασία
   • Υπερωρία
   • Εργασία κατά την Κυριακή
   • Νυχτερινή εργασία
   • Εργασία σε αργία
 • Tue
  18
  Jul
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική αρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των αποθεμάτων. Αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

   

  Θεματολογία:

  Εισαγωγή: Οι αλλαγές που επιφέρουν οι ρυθμίσεις του Ν.4308 αφενός σε ότι αφορά την διατύπωση διεθνώς αποδεκτών λογιστικών κανόνων και αφετέρου στον τρόπο τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ( κατάργηση ΚΦΑΣ και Κ.Β.Σ.)

  • Λογιστική των αποθεμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
   • Έννοιες, ορισμοί και διαφορές με ΕΓΛΣ.
   • Αρχική αναγνώριση ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης.
   • Επιμέτρηση τέλους χρήσης και διαφορές με ΕΓΛΣ.
   • Απομειώσεις αξίας αποθεμάτων - έλεγχος.
   • Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής.
   • Μέθοδοι αποτίμησης σύμφωνα με τα ΕΛΠ, παραδείγματα.
   • Αποτίμηση αποθεμάτων για την φορολογική Νομοθεσία.
   • Πότε τα αποθέματα μπορούν να επιμετρηθούν  στην εύλογη αξία. 
   • Ανάπτυξη λογαριασμών 20 - 28
   • Προσθήκες διαγραφές και προσαρμογές στους παραπάνω λογαριασμούς αναλυτικά .
  • Αποθέματα. Τηρούμενα λογιστικά αρχεία και έκδοση στοιχείων διακίνησης (πρώην ΚΦΑΣ  και ΚΒΣ)
   • Υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία αποθεμάτων.
   • Τεκμηρίωση διακίνησης αποθεμάτων
   • Τεκμηρίωση κινήσεων αποθήκης
   • Απογραφή τέλους χρήσης. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αρχείο αποθεμάτων τρίτων.
   • Φυσική απογραφή.
   • Εναλλακτικές δυνατότητες καταμέτρησης και αποτίμησης
   • Διαφορές απογραφής και κίνδυνοι που προκαλούν.
   • Απαλλαγές από την υποχρέωση απογραφής.
   • Χρόνος ενημέρωσης αρχείων αποθεμάτων.
   • Λογιστικοί χειρισμοί επί ειδικών θεμάτων.
 • Mon
  11
  Sep
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος:
  • Χορήγηση & αντικατάσταση άδειας, Μεταβολές γνωστοποίησης, Μουσική, Κοινόχρηστοι χώροι, Πυροπροστασία, Άδειες σε επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών – κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα, κλπ.

  • Διαδικασίες έναρξης στη Δ.Ο.Υ.
  • Επιμελητήρια
  • Εγγραφή μελών, Τέλη – συνδρομές, Κριτήρια κατάταξης

  • Γ.Ε.Μ.Η.
  • Δικαιολογητικά εγγραφής μελών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. – Ε.Ε., ατομικών επιχειρήσεων), Τέλη, Υποβολή οικονομικών καταστάσεων

  • Υπηρεσίες Μιας Στάσης
  • Σύσταση Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. – Ε.Ε., Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, Επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται από τη σύσταση στις Υ.Μ.Σ.

  • Υποχρεώσεις υπευθύνων των επιχειρήσεων
  • Ύδρευση, Αποχέτευση, Χώροι, Φωτισμός, Αερισμός, Αποχωρητήρια κ.λπ. , Κατάταξη επιχειρήσεων

  • Ειδικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
  • Πρόστιμα
  • Παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων, Παραβάσεις που αφορούν τρόφιμα – αλκοολούχα ποτά και κάπνισμα, Ηχορύπανση, Κατασχέσεις

  • Εργατικά ζητήματα
  • Ξενοδοχοϋπάλληλοι – Σερβιτόροι: Συμβάσεις εργασίας, Μισθοί, Επιδόματα, Άδειες, Αποζημιώσεις

 • Wed
  27
  Sep
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των παγίων και κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αναλυτική παρουσίαση σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

  Θεματολογία:

   • Εισαγωγή
   • Έννοιες, ορισμοί και κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
   • Έντοκα χρηματοοικονομικά  στοιχεία

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσης

   • Αρχική αναγνώριση
   • Μεταγενέστερη  Επιμέτρηση
   • Απομείωση  αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
   • Αναγνώριση διαφορών λόγω επιμέτρησης στην εύλογη αξία
   • Ζημιά λόγω απομείωσης εντόκου χρηματοοικονομικού στοιχείου
   • Παύση αναγνώρισης   αξίας  χρηματοοικονομικού στοιχείου
   • Εμφάνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία στην εύλογη αξία

   • Βασικές αρχές
   • Κατηγορίες  Χ.Σ. που μπορούν να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία
   • Αρχική αναγνώριση - Μεταγενέστερη Επιμέτρηση
   • Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία
   • Εμφάνιση Χ.Σ. στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν αποτιμώνται σε εύλογη αξία

  Λογιστική παρακολούθηση Χ.Π.Σ. (λογαριασμοί ΕΓΛΣ Λ 18, 30-38)

   • Λογαριασμός 18 του ΕΓΛΣ στο κόστος κτήσης
   • Αναλυτική  παρουσίαση
   • Παράδειγμα απομείωσης της αξίας συμμετοχής
   • Κυκλοφορούντα  Χ.Π.Σ.
   • Λογαριασμός ΕΓΛΣ 30
   • Επισφαλείς  απαιτήσεις - προβλέψεις - φορολογική αντιμετώπιση
   • Λοιπές απαιτήσεις λογαριασμός 33
   • Ανάπτυξη λογαριασμών 34-38
 • Wed
  18
  Oct
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των υποχρεώσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π. , την κωδικοποίηση του Ε.Γ.Λ.Σ. και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

  Θεματολογία:

  • Έννοιες , ορισμοί υποχρεώσεων
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
  • Παραδείγματα -Αρχική αναγνώριση υποχρεώσεων  .
  • Μεταγενέστερη Επιμέτρηση .
  • Αναγνώριση διαφορών κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεων.
  • Παύση αναγνώρισης αξίας  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
  • Εμφάνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
  • Διάκριση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

  Μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις –προβλέψεις

   • Έννοιες ορισμοί αρχική αναγνώριση Μ.Υ.
   • Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
   • Παραδείγματα
   • Λογαριασμός 44  του ΕΓΛΣ . Ανάπτυξη λογαριασμού
   • Φορολογική αντιμετώπιση προβλέψεων
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Λογαριασμός 45,
   • Παράδειγμα επιμέτρησης έντοκης Μ.Υ.

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία

   • Βασικές αρχές
   • Κατηγορίες Χ.Σ. που μπορούν να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία
   • Αρχική αναγνώριση - Μεταγενέστερη Επιμέτρηση
   • Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία
   • Εμφάνιση Χ.Σ. στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν αποτιμώνται σε εύλογη αξία

  Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  . Λογαριασμοί  50-55. Λογαριασμός 56

   • Έννοιες ορισμοί αρχική αναγνώριση Β.Υ.
   • Β.Υ στον Ισολογισμό
   • Στοιχεία Λογαριασμών 50-55
   • Αλλαγές προσθήκες και συνοπτική ανάπτυξη με βάση το ΕΓΛΣ.
   • Νέοι ορισμοί - Λογιστικοί χειρισμοί.
   • Παραδείγματα – γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ
   • Λογαριασμός  56

  Επιχορηγήσεις  - αναβαλλόμενοι φόροι Παθητικού

  • Έννοιες ορισμοί Κρατικών επιχορηγήσεων
  • Αρχική αναγνώριση – Μεταγενέστερη επιμέτρηση Κ.Ε.
  • Παραδείγματα - Λογιστικοί χειρισμοί
  • Λογαριασμός 58  του ΕΓΛΣ   .
  • Φορολογική αντιμετώπιση επιχορηγήσεων
  • Έννοια και Ορισμοί αναβαλλόμενων φόρων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι στον Ισολογισμό
  • Λογαριασμός 59  παρακολούθησης υποχρεώσεων από  Α.Φ.
  • Αναλυτικό  παράδειγμα
 • Tue
  31
  Oct
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
   • Συμπλήρωση των εντύπων βήμα – βήμα από το Ε3 – Ε11
   • Οδηγίες για την υποβολή όλων των εντύπων
   • Πρόστιμα σε εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων - Παραδείγματα
   • Σύμβαση Εργασίας - Υποδείγματα Συμβάσεων Εργασίας
   • Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
   • Παραβάσεις Εργατικής Νομοθεσίας
   • Υπερεργασία – Υπερωρία
   • Ωράριο Εργασίας – Ρεπό – Διάλειμμα

   

 • Wed
  08
  Nov
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  Ε.Λ.Π.

  1. Τήρηση βιβλίων αγροτών κανονικού & ειδικού καθεστώτος
  2. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία
  3. Τήρηση λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  4. Έκδοση στοιχείων αγροτών κανονικού & ειδικού καθεστώτος (λιανικές – χονδρικές πωλήσεις)
  5. Ειδικό στοιχείο αγροτών
  6. Απογραφή αποθεμάτων
  7. Εκθλιπτικό δικαίωμα ελαιοτριβείων

   

  Φ.Π.Α. αγροτών

  1. Υποχρέωση ένταξης στο Κανονικό καθεστώς αγροτών
  2. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών
  3. Αγρότες με παράλληλη δραστηριότητα - Κριτήρια ένταξης στο Ειδικό καθεστώς
  4. Ειδικά θέματα Φ.Π.Α.
  5. Πρακτικά παραδείγματα

   

  Φορολογία αγροτών

  1. Τρόπος φορολόγησης των Αγροτών
  2. Προκαταβολή φόρου
  3. Μείωση φόρου εισοδήματος στους αγρότες
  4. Φορολογία Αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων
  5. Φορολόγηση αγροτών με παράλληλη δραστηριότητα
  6. Φορολογία Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ομάδων Παραγωγών
  7. Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων
  8. Πρακτικά παραδείγματα

   

  Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών – ΕΦΚΑ

  1. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών των Αγροτών
  2. Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών με παράλληλη δραστηριότητα
  3. Απασχόληση συνταξιούχων αγροτών
  4. Πρακτικά παραδείγματα
 • Thu
  23
  Nov
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Δώρο Χριστουγέννων
   • Δικαιούχοι και μη Δώρου Χριστουγέννων
   • Χρόνος καταβολής Δώρου Χριστουγέννων
   • Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων
   • Μη καταβολή Δώρου – Κυρώσεις – Αυτόφωρη διαδικασία
   • Εργασία κατά την ημέρα των Χριστουγέννων
   • Επίδομα Ισολογισμού και Δώρο Χριστουγέννων
   • Αργίες εορτών
   • Αμοιβή κατά τις ημέρες αργίας
   • Παροχές που υπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων
   • Κυμαινόμενες αποδοχές και Δώρο Χριστουγέννων
   • Ειδικές Περιπτώσεις Υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων π.χ. στράτευση, εγκυμοσύνη, διαθεσιμότητα κ.λπ.
   • Υπολογισμός Δώρου σε όταν συμπίπτει με αργία Κυριακής
   • Παραδείγματα

   

  • Άδειες εργαζομένων
   • Άδεια εργαζομένων γενικά στοιχεία
   • Όρια βραχείας και μακράς ασθένειας
   • Χρόνος χορήγησης άδειας
   • Κατάτμηση άδειας
   • Αποδοχές αδείας και Επιδόματος αδείας
   • Πίνακες Υπολογισμού αδείας και επιδόματος
   • Άδεια σε πλήρη ,μερική και εκ περιτροπής εργασία
   • Παραδείγματα
   • Βιβλίο αδειών
   • Υποβολή εντύπου Ε11
   • Ειδικές Άδειες ,φαντάρων, συνδικαλιστών, φοιτητική άδεια κ.λπ.
   • Άδεια θηλασμού, φροντίδας τέκνων, εξάμηνο μητρότητας, άδεια ανατροφής τέκνου

   

  • Υπερεργασία - υπερωρία
   • Υπερεργασία
   • Ορισμός Υπερωρίας
   • Νόμιμη και Κατ’ εξαίρεση ( Παράνομη Υπερωρία )
   • Βιβλίο Υπερωριών
   • Υποβολή Εντύπου Ε8

   

  • Εργασία κατά την 6η ημέρα
   • Απασχόληση κατά την 6η ημέρα
   • Αποφάσεις Αρείου Πάγου
 • Wed
  29
  Nov
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Φ.Π.Α. Ελεύθερων Επαγγελματιών
   • Τόπος παροχή υπηρεσιών – Υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ
   • Τόπος παροχή υπηρεσιών - Χρόνος επιβολής του ΦΠΑ
   • Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών
   • Παροχή νομικών υπηρεσιών
   • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
   • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
   • Παροχή ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
   • Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
   • Επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata)
   • Πρακτικά παραδείγματα

   

  • Φορολογία Ελεύθερων Επαγγελματιών
   • Τρόπος φορολόγησης των Ελεύθερων επαγγελματιών Προκαταβολή φόρου
   • Μείωση φόρου εισοδήματος
   • Φορολόγηση Ελεύθερων επαγγελματιών με παράλληλη δραστηριότητα
   • Φορολόγηση Ελεύθερων επαγγελματιών ως μισθωτών
   • Φορολογικές αποσβέσεις Ελεύθερων επαγγελματιών
   • Επισφαλής απαιτήσεις Ελεύθερων επαγγελματιών
   • Υπολογισμός τεκμηρίων Ελεύθερων επαγγελματιών
   • Παρακράτηση φόρου Ελεύθερων επαγγελματιών
 • Wed
  13
  Dec
  2017
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Ε.Φ.Κ.Α. Ελεύθερων Επαγγελματιών
   • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών
   • Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών με παράλληλη δραστηριότητα
   • Ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλιζόμενοι ως μισθωτοί
   • Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
   • Πρακτικά παραδείγματα

   

  • Τιμολόγηση Ελεύθερων Επαγγελματιών

   • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων ελεύθερων επαγγελματιών
   • Τήρηση λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
   • Έκδοση στοιχείων ελεύθερων επαγγελματιών
   • Βιβλίο εσόδων – εξόδων
   • Πρακτικά παραδείγματα
s2Member®