Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


 • Wed
  17
  Jan
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των κεφαλαίων των διαφορών αναπροσαρμογής  και των αποθεματικών, σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

  Θεματολογία:

  •   Έννοιες και ορισμοί 
   • Έννοιες , ορισμοί καθαρής θέσης
   • Η παρακολούθηση της καθαρής θέσης κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.
   • Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΕ, εταιρικό κεφάλαιο λοιπών εταιρειών
   • Καταβεβλημένο και οφειλόμενο κεφάλαιο
   • Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.
   • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.
   • Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου ΑΕ. Κατά τη σύσταση. Μεταγενέστερα
   • Ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές.

   

  • Λογαριασμός Λογιστικής 40
   • Ανάπτυξη Λογαριασμού «Κεφάλαιο»
   • Λογιστικός χειρισμός κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου
   • Λογιστικός χειρισμός καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
   • Παραδείγματα. Με καταβολή μετρητών – εισφορών σε είδος.
   • Λογιστικός χειρισμός μείωσης  μετοχικού κεφαλαίου
   • Παράδειγμα με διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
   • Παράδειγμα με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού
   • Λογιστική απεικόνιση εξωκεφαλαιακών εισφορών
   • Διαφορές λόγω αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία
   • Ο Λογαριασμός 41
   • Ίδιες μετοχές
   • Ανάπτυξη και λειτουργία υπολογαριασμών Λογαριασμού 41
   • Τακτικό Αποθεματικό

   

  • Διαφορές Αναπροσαρμογής – Αποθεματικά και Φορολογία Εισοδήματος. Λογαριασμός 41.
   • Πότε κεφαλαιοποιούνται οι διαφορές επιμέτρησης στην εύλογη αξία
   • Ανάλυση - παράδειγμα
   • Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από «Υπεραξία» στις μεταβιβάσεις οχημάτων
   • Σχετικές διατάξεις Φ.Ε.
   • Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004
   • Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων αποθεματικών.

   

  • Λογαριασμοί  Λογιστικής 42-43
   • Ανάπτυξη - Λογιστικοί χειρισμοί λογαριασμών 42 - 43
 • Wed
  24
  Jan
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

  • Γενικός κανόνας και προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
  • Αμοιβές /Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
  • Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. & εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Ασφαλιστικές εισφορές
  • Λοιπές παροχές τρίτων
  • Ασφάλιστρα
  • Προβλέψεις
  • Δαπάνες ταξιδίων, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και εορταστικών εκδηλώσεων
  • Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ.
  • Δαπάνες διαφήμισης
  • Μισθώματα ακινήτων και δαπάνες μίσθωσης, επισκευής
  • Τόκοι
  • Φόροι – τέλη
  • Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις
  • Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα, ζημίες
  • Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη

  Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

  Φορολογική αναμόρφωση

 • Wed
  31
  Jan
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολόγία:

   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Βασικά Λογιστικά αρχεία
   • Πάγια
   • Αποθέματα.
   • Λοιπά στοιχεία .- Εργασίες τέλους χρήσης .
   • Λογιστικές τακτοποίησεις
   • Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων
   • Προβλέψεις
   • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων  εσωλογιστικά- εξωλογιστικά
   • Διανομή κερδών.
  • Οικονομικές καταστάσεις
   • Αρχές σύνταξης  οικονομικών καταστάσεων
   • Πληροφορίες που παρέχει το προσάρτημα
  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ
   • Εργασίες τέλους χρήσης  για τον  Φ.Π.Α.
   • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος
  • Πρακτική Εφαρμογή
   •   Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
   •   Υποβολή δήλωσης Φ.Ε.
 • Wed
  07
  Feb
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   • Καταγγελία εργαζομένου με προειδοποίηση
   • Καταγγελία εργαζομένου έως 16 έτη προϋπηρεσία
   • Καταγγελία εργαζομένου άνω των 16 ετών προϋπηρεσίας
   • Ανώτατο όριο πλαφόν
  • ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ
   • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
   • Φορολογικές υποχρεώσεις
  • ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   • Συμβάσεις εργασίας
   • Διαλείπουσα
   • Υποδείγματα συμβάσεων
   • Περιεχόμενα συμβάσεων
  • ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
   • Υπάλληλοι & Εργατοτεχνίτες
   • Υπολογισμός αμοιβής
  • ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ( ΛΟΧΕΙΑΣ – ΤΟΚΕΤΟΥ ), ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ( ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ )
   • Άδεια τοκετού και λοχείας
   • Εναλλακτική χρήση μειωμένου ωραρίου
   • Άδεια φροντίδας παιδιού
   • 6μηνο μητρότητας
   • Προστασία κατά της καταγγελίας
 • Wed
  14
  Feb
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Οντότητες που υπόκεινται στην εφαρμογή του ν.4308/2014
  • Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους
  • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
   • Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία
   • Κύκλος εργασιών
   • Απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
   • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές οντότητες
  • Τήρηση αρχείων/βιβλίων
   • Βιβλίο εσόδων – εξόδων
   • Λοιπά αρχεία/βιβλία που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση
   • Αρχείο πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Μητρώο παγίων)
   • Αρχείο επενδύσεων σε τίτλους
   • Αρχείο αποθεμάτων & Αρχείο αποθεμάτων τρίτων
  • Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών
   • Φορολογική και Λογιστική βάση
   • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές
   • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
  • Πάγια
   • Αποσβέσεις
   • Χρηματοοικονομική μίσθωση (leasing)
   • Απαξίωση/καταστροφή παγίων
  • Εργασίες τέλους χρήσης
   • Απογραφή
   • Απαλλαγή από τη διενέργεια απογραφής
   • Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
   • Προσδιορισμός κόστους κτήσης
   • Τρόπος προσδιορισμού λογιστικής αξίας τελικού αποθέματος
   • Τακτοποίηση εσόδων/εξόδων
   • Κατάρτιση καταστάσεων στο τέλος της χρήσης.

   

 • Wed
  21
  Feb
  2018
  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Λειτουργεία και εδαφικότητα του Φ.Π.Α.
   • Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
   • Τριγωνικές συναλλαγές
   • Πράξεις λήπτη
   • Αυτοπαραδόσεις
  • Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
  • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης – Pro-Rata
  • Πρακτικά Παραδείγματα Pro-Rata και συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Παραγραφή έκπτωσης του ΦΠΑ
  • Διακανονισμός παγίων για σκοπούς ΦΠΑ
  • Χρόνος διενέργειας του διακανονισμού
  • Πρακτικά Παραδείγματα διακανονισμού παγίων
 • Tue
  06
  Mar
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

  Θεματολογία: Προσεχώς

 • Wed
  14
  Mar
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

  Υποβολή αίτησης ένταξης στην  διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

  Βασικές αρχές και παρουσίαση του Νόμου 4469/2017 . Αναλυτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας ένταξης στην διαδικασία μιας μικρής - μεσαίας οντότητας με οφειλές έως 2 εκ. €, με αναλυτικό  παράδειγμα πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

  Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Λογιστές

  Θεματολογία:

  Εισαγωγή

  Μέρος Α1 Ένταξη στην ρύθμιση προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με  πτωχευτική ικανότητα

  • Θεσμικό πλαίσιο
  • Προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση επιχειρήσεων (Κριτήρια επιλεξιµότητας)
  • Περιεχόμενο αίτησης οφειλέτη
  • Ερωτήσεις - απαντήσεις για διαφορετικές περιπτώσεις
  • Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο πρότασης οφειλέτη
  • Λοιπά στοιχεία - αρχεία που συνυποβάλλονται
  • Συνοφειλέτες και περιεχόμενο αίτησης συνοφειλετών
  • Πρακτικές οδηγίες υποβολής αίτησης
  • Υποδείγματα αρχείων που υποβάλλονται
  • Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές
  • Πρόσκληση από τον συντονιστή στους πιστωτές
  • Αναστολή «καταδιωκτικών μέτρων» - παράταση αναστολής

  ΜέροςΑ2 Ένταξη στην ρύθμιση φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα

  • Ύψος οφειλών που μπορεί να ρυθμιστεί - Παράδειγμα
  • Ποιες οφειλές και πως μπορούν να ρυθμιστούν
  • Περιεχόμενο πρότασης
  • Λοιπά θέματα ερωτήσεις - απαντήσεις

  Μέρος Β κατάρτιση  αναλυτικής πρότασης αναδιάρθρωσης  επιχείρησης - Μελέτη  βιωσιμότητας

  • Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρότασης
  • Ανάλυση προϋποθέσεων - ωφελειών για την οντότητα πριν την υποβολή
  • Πρόταση της οντότητας Β. Σύντομο ιστορικό - λοιπά
  • Λόγοι οικονομικής αδυναμίας - Προοπτικές (ενδεικτικά)
  • Οφειλές της επιχείρησης (την 31/12/201χ και κατά την υποβολή της πρότασης)
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ικανότητα αποπληρωμής από την λειτουργία της και από την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.
  • Συμπέρασμα - βασικά σημεία πρότασης προς τους πιστωτές
  • Λοιπά στοιχεία μελέτης βιωσιμότητας
  • Ανάλυση ευαισθησίας - εναλλακτικά σενάρια
 • Mon
  19
  Mar
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Παπακίτσου Αγάθη - Κατσιβέλη Γεωργία

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • Δώρο Πάσχα
   • Υπολογισμός ημερών
   • Δώρο Πάσχα στην πλήρη και στην μερική απασχόληση
   • Αργίες περιόδου Πάσχα, Μ. Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα κ.λπ.
   • Δώρο Πάσχα σε ημερομίσθιους, μισθωτούς και ωρομίσθιους
   • Πρακτική άσκηση σπουδαστών και Δώρο Πάσχα
   • Δώρο Πάσχα και άνεργοι
   • Πίνακες υπολογισμού
   • Πρακτικά παραδείγματα
   • Χρόνος καταβολής
   • Καθυστέρηση Καταβολής
  • Σερβιτόροι
   • Ωράριο εργασίας
   • Συμβάσεις εργασίας
   • Αμοιβή Σερβιτόρων
   • Δώρο Πάσχα- δώρο Χριστουγέννων σερβιτόρου
   • Άδεια και επίδομα αδείας
   • Υπερεργασία – Υπερωρία
   • Αποζημίωση απόλυσης
   • Ασφάλιση σερβιτόρων
  • Ξενοδοχοϋπάλληλοι
   • Βασικοί μισθοί ξενοδοχοϋπαλλήλων
   • Ειδικότητες ξενοδοχοϋπαλλήλων
   • Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων
   • Άδεια και επίδομα αδείας
   • Εξαήμερη εργασία
   • Απασχόληση κατά την Κυριακή
   • Καταγγελία σύμβασης εποχικού ξενοδοχοϋπαλλήλου
   • Σ.Σ.Ε Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Mon
  02
  Apr
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

  Θεματολογία:

  • Οι νέοι κωδικοί του Ε3 (για διπλογραφικά βιβλία)
  • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση - Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης
  • Ειδικά θέματα έκπτωσης δαπανών.

  (more…)

 • Wed
  18
  Apr
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Το σεμινάριο αναβάλλεται.

  Εισηγητές: Γιαζιτζής Κώστας - Καλοκύρη Ιωάννα

  Θεματολογία: Προσεχώς

 • Tue
  24
  Apr
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

  Θεματολογία:

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Έννοια και ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων

  • Κατηγορίες συνδεδεμένων
  • Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων

  (more…)

 • Thu
  26
  Apr
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

  Θεματολογία:

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Έννοια και ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων

  • Κατηγορίες συνδεδεμένων
  • Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων

  (more…)

 • Wed
  09
  May
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.
  Θεματολογία:
  Ανάλυση Εντύπου Ε1
  Ανάλυση Εντύπου Ε3

 • Tue
  15
  May
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Λάμπος Κωνσταντίνος - Γιαζιτζής Κωνσταντίνος

  Θεματολογία:
  Ανάλυση
  Παραδείγματα
  Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3
  Αλλαγές Εντύπου Ν

 • Wed
  16
  May
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.

  Θεματολογία:

  • Οι νέοι κωδικοί του Ε3 (για διπλογραφικά βιβλία)
  • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση - Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης
  • Ειδικά θέματα έκπτωσης δαπανών.

  (more…)

 • Wed
  23
  May
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.
  Θεματολογία:
  Ανάλυση Εντύπου Ε1
  Ανάλυση Εντύπου Ε3

 • Tue
  29
  May
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος - Πατίλλα Άννα

  Θεματολογία:
  Ανάλυση
  Παραδείγματα

 • Mon
  04
  Jun
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Τίτλος: Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΝΗ» N. 4488/2017 Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!

  Εισηγητής: Πάλλα Κωνσταντίνα

  Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Σε Δήμους και Υπηρεσίες που απασχολούν προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Σε όσους ενδιαφέρονται να λύσουν όλες τις απορίες τους για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

  Θεματολόγία:

  (more…)

 • Wed
  13
  Jun
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Παπακίτσου Αγάθη - Κατσιβέλη Γεωργία

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  (more…)

 • Thu
  28
  Jun
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  (more…)

 • Wed
  04
  Jul
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  (more…)

 • Wed
  11
  Jul
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  (more…)

 • Wed
  18
  Jul
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  (more…)

 • Mon
  17
  Sep
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Τίτλος: Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΝΗ» N. 4488/2017 Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!

  Εισηγητής: Πάλλα Κωνσταντίνα

  Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Σε Δήμους και Υπηρεσίες που απασχολούν προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Σε όσους ενδιαφέρονται να λύσουν όλες τις απορίες τους για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

  Θεματολόγία:

  (more…)

 • Thu
  27
  Sep
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος

 • Thu
  04
  Oct
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Πάλλα Κωνσταντία
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμο προς μαγνητοσκόπηση.

  (more…)

 • Wed
  10
  Oct
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Παπακίτσου Αγάθη - Κατσιβέλη Γεωργία

  (more…)

 • Wed
  17
  Oct
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμο προς μαγνητοσκόπηση.

 • Wed
  24
  Oct
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Το παρόν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους. Θα γίνει ενημέρωση της ημερομηνίας .
  Σας ευχαριστούμε.

  Εισηγητές: Καλοκύρη Ιωάννα-Γιαζιτζής Κωνσταντίνος

 • Wed
  31
  Oct
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Κάκαρη Χριστίνα

 • Wed
  07
  Nov
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμο προς μαγνητοσκόπηση.

 • Wed
  28
  Nov
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λάμπος Κωνσταντίνος

  (more…)

 • Wed
  05
  Dec
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Καλοκύρη Ιωάννα-Γιαζιτζής Κωνσταντίνος

  (more…)

 • Wed
  12
  Dec
  2018
  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Κατσιβέλη Γεωργία - Γιαζιτζής Κωνσταντίνος

  (more…)

s2Member®