Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  17
  Jan
  2018

  17.01.18 Κεφάλαια διαφορές αναπροσαρμογής αποθεματικά με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π

  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Έννοιες, λογιστική παρακολούθηση και λογιστικοί χειρισμοί των κεφαλαίων των διαφορών αναπροσαρμογής  και των αποθεματικών, σύμφωνα με ΕΛΠ, την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ και την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία.

  Θεματολογία:

  •   Έννοιες και ορισμοί 
   • Έννοιες , ορισμοί καθαρής θέσης
   • Η παρακολούθηση της καθαρής θέσης κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.
   • Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΕ, εταιρικό κεφάλαιο λοιπών εταιρειών
   • Καταβεβλημένο και οφειλόμενο κεφάλαιο
   • Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.
   • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.
   • Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου ΑΕ. Κατά τη σύσταση. Μεταγενέστερα
   • Ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές.

   

  • Λογαριασμός Λογιστικής 40
   • Ανάπτυξη Λογαριασμού «Κεφάλαιο»
   • Λογιστικός χειρισμός κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου
   • Λογιστικός χειρισμός καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
   • Παραδείγματα. Με καταβολή μετρητών – εισφορών σε είδος.
   • Λογιστικός χειρισμός μείωσης  μετοχικού κεφαλαίου
   • Παράδειγμα με διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
   • Παράδειγμα με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού
   • Λογιστική απεικόνιση εξωκεφαλαιακών εισφορών
   • Διαφορές λόγω αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία
   • Ο Λογαριασμός 41
   • Ίδιες μετοχές
   • Ανάπτυξη και λειτουργία υπολογαριασμών Λογαριασμού 41
   • Τακτικό Αποθεματικό

   

  • Διαφορές Αναπροσαρμογής – Αποθεματικά και Φορολογία Εισοδήματος. Λογαριασμός 41.
   • Πότε κεφαλαιοποιούνται οι διαφορές επιμέτρησης στην εύλογη αξία
   • Ανάλυση - παράδειγμα
   • Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από «Υπεραξία» στις μεταβιβάσεις οχημάτων
   • Σχετικές διατάξεις Φ.Ε.
   • Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004
   • Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων αποθεματικών.

   

  • Λογαριασμοί  Λογιστικής 42-43
   • Ανάπτυξη - Λογιστικοί χειρισμοί λογαριασμών 42 - 43
s2Member®