Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  14
  Mar
  2018

  14.03.18 Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Business Plan - Μελέτη Βιωσιμότητας

  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

  Υποβολή αίτησης ένταξης στην  διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

  Βασικές αρχές και παρουσίαση του Νόμου 4469/2017 . Αναλυτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας ένταξης στην διαδικασία μιας μικρής - μεσαίας οντότητας με οφειλές έως 2 εκ. €, με αναλυτικό  παράδειγμα πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

  Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Λογιστές

  Θεματολογία:

  Εισαγωγή

  Μέρος Α1 Ένταξη στην ρύθμιση προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με  πτωχευτική ικανότητα

  • Θεσμικό πλαίσιο
  • Προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση επιχειρήσεων (Κριτήρια επιλεξιµότητας)
  • Περιεχόμενο αίτησης οφειλέτη
  • Ερωτήσεις - απαντήσεις για διαφορετικές περιπτώσεις
  • Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο πρότασης οφειλέτη
  • Λοιπά στοιχεία - αρχεία που συνυποβάλλονται
  • Συνοφειλέτες και περιεχόμενο αίτησης συνοφειλετών
  • Πρακτικές οδηγίες υποβολής αίτησης
  • Υποδείγματα αρχείων που υποβάλλονται
  • Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές
  • Πρόσκληση από τον συντονιστή στους πιστωτές
  • Αναστολή «καταδιωκτικών μέτρων» - παράταση αναστολής

  ΜέροςΑ2 Ένταξη στην ρύθμιση φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα

  • Ύψος οφειλών που μπορεί να ρυθμιστεί - Παράδειγμα
  • Ποιες οφειλές και πως μπορούν να ρυθμιστούν
  • Περιεχόμενο πρότασης
  • Λοιπά θέματα ερωτήσεις - απαντήσεις

  Μέρος Β κατάρτιση  αναλυτικής πρότασης αναδιάρθρωσης  επιχείρησης - Μελέτη  βιωσιμότητας

  • Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρότασης
  • Ανάλυση προϋποθέσεων - ωφελειών για την οντότητα πριν την υποβολή
  • Πρόταση της οντότητας Β. Σύντομο ιστορικό - λοιπά
  • Λόγοι οικονομικής αδυναμίας - Προοπτικές (ενδεικτικά)
  • Οφειλές της επιχείρησης (την 31/12/201χ και κατά την υποβολή της πρότασης)
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ικανότητα αποπληρωμής από την λειτουργία της και από την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.
  • Συμπέρασμα - βασικά σημεία πρότασης προς τους πιστωτές
  • Λοιπά στοιχεία μελέτης βιωσιμότητας
  • Ανάλυση ευαισθησίας - εναλλακτικά σενάρια
s2Member®