Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Thu
  26
  Apr
  2018

  26.04.18 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) Β' Μέρος

  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση.

  Θεματολογία:

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Έννοια και ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων

  • Κατηγορίες συνδεδεμένων
  • Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων

  Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

  • Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
  • Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
  • Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών

  Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση ή απαλλαγή

  • Είδη συναλλαγών
  • Τεχνικές εντοπισμού ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Επιχειρηματική αναδιάρθρωση (άρθρο 51 Ν.4172/2014)

  ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Φάκελος Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

  • Συνοπτική παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Διάκριση φακέλου

  ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης

  Μεθοδολογία σύνταξης του φακέλου

  • Γενικό μέρος του φακέλου και παρουσίαση των βασικών σημείων

  Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΟΟΣΑ & Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο

  • Παρουσίαση  των παραδοσιακών μεθόδων:
  • Παρουσίαση  των μη παραδοσιακών μεθόδων
  • Τεχνικές επιλογής της κατάλληλης μεθόδου σε κάθε συναλλαγή με κριτήριο την αξιοπιστία
  • Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο παρουσίαση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων

  Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης

  • Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
  •  Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης

  Κριτήρια συγκρισιμότητας

  • Χρήση αποδεκτού εύρους τιμής
  • Χρήση τράπεζας πληροφοριών και προτεινόμενη στρατηγική αναζήτησης

  Παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων τεκμηρίωσης με χρήση:

  • Εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων
  • Εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων

  ΕΝΟΤΗΤΑ 4 -Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΑΑΔΕ

  • Παρουσίαση του περιεχομένου ( Ενοτήτων)
  • Παρουσίαση
  • Τρόπος υποβολής
  • Μεθοδολογία συμπλήρωσης του πίνακα
  • Ανάλυση και Διευκρινίσεις

  ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA)

  • Γενικές οδηγίες
  • Προκαταρκτική διαβούλευση
  • Αίτηση προέγκρισης

  ΕΝΟΤΗΤΑ 6 –Λοιπά θέματα  

  Υποκεφαλαιοδότηση

  • Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013

  Προθεσμίες Κατάρτισης του Φακέλου Τεκμηρίωσης και Υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

  • Χρονική προθεσμία
  • Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές

  Πρόστιμα και Κυρώσεις

s2Member®