Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις (4η Εκδ.)

Όπως σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται ποικίλες και σημαντικές μεταβολές και στον αγροτικό κλάδο, οι οποίες επηρεάζουν όλο τον αγροτικό κόσμο. Οι κυριότερες μεταβολές σε αυτόν ιδιαίτερα πολύπλοκο κλάδο από νομικής και φορολογικής απόψεως, αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, τον Φ.Π.Α. και ασφαλώς το ασφαλιστικό καθώς έχει τεθείς ε εφαρμογή ένας τελείως καινούριος νόμος.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ο νέος επικαιροποιημένος πρακτικός οδηγός για τις ασκούντες αγροτική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει ένα εφ’ όλης της ύλης χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους (αγρότες, όλων των καθεστώτων, αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλιείς κ.λπ.) αλλά και για τους λογιστές-φοροτεχνικούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά μία πληθώρα διατάξεων και αλλαγών οι οποίες λαμβάνουν χώρα προτού αφομοιωθούν πλήρως οι αμέσως προηγούμενες αλλαγές της νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις», χωρίζεται στα εξής 5 μέρη:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το νομικό πλαίσιο περί αγροτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, υδατοκαλλιεργειών κ.λπ.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τα στοιχεία που εκδίδουν για τις συναλλαγές τους, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην υποχρέωση που οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για έκδοση του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο θα πρέπει να εκδίδουν προς όλους, καθώς και στην υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς -με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετάταξη- όταν πουλάνε τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.

Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και ειδικότερα οι σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει από 1.1.2017 στην ένταξη του ειδικού καθεστώτος, όπου αν και παρέμειναν ίδια τα οικονομικά κριτήρια, ωστόσο σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις συμπεριλαμβάνεται το σύνολό τους σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επίσης, το παρόν μέρος είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 4472/2017, ο οποίος περιλαμβάνει τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν σε ορισμένα προϊόντα όσον αφορά το συντελεστή ΦΠΑ και θα εφαρμοστούν από 1.7.2017.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) η φορολογία εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι από τη χρήση 2016 και μετά επήλθαν σημαντικές μεταβολές ως προς τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών, καθώς καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής (σ.σ. 13%) και πλέον οι αγρότες φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ, εφόσον είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζουμε τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού Ν.4387/2016 που εφαρμόζεται από 1.1.2017 και άλλαξε άρδην το ασφαλιστικό τοπίο για τους αγρότες. Πέρα από τις γενικές διατάξεις του νόμου για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, θα βρείτε θέματα για το εργόσημο, την παράλληλη απασχόληση (αγροτική δραστηριότητα ή/και μισθωτή εργασία ή\και ελεύθερο επάγγελμα) καθώς και την περίπτωση συνταξιούχου του τ. ΟΓΑ, ο οποίος αναλαμβάνει απασχόληση.

Τέλος, όπως κάθε βιβλίο μας, το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει πλούσιο πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό στο οποίο εμπεριέχονται, υποδείγματα αιτήσεων, εγκύκλιοι (ολόκληρες ή σχετικά αποσπάσματα), οδηγίες για το μητρώο αγροτών, οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινές υπουργικές αποφάσεις κ.α. συνοδεύεται από Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό.

 

s2Member®