Ε.Φ.Κ.Α. Πλήρης Οδηγός Ασφάλισης

Από 1.1.2017 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85 / 12.5.2016), ο οποίος άλλαξε πλήρως το ασφαλιστικό τοπίο, τόσο για συνταξιούχους, όσο και αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη Δ.Σ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, αγρότες και γενικά κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο με την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων υπό τη σκέπη του νέου φορέα ονόματι ΕΦΚΑ.

Με το νέο νόμο επιχειρήθηκε η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε ένας φορέας κοινωνικής ασφαλίσεως με ένταξη σ’ αυτόν όλων των φορέων ασφαλίσεως (κύριας, επικουρικής και εφ’ άπαξ παροχών) με ενιαίους κανόνες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Για τη σύνταξη του νόμου ελήφθησαν υπόψη σχετικά όλες οι παρατηρήσεις του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015).

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του ποσοστού των εισφορών επί του πραγματικού εισοδήματος, για τον προσδιορισμό των ποσοστών αναπλήρωσης εισοδήματος της αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης επί του πραγματικού εισοδήματος όπως και εν γένει για τον προσδιορισμό της οικονομικής ισορροπίας και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ελήφθησαν υπόψη, πέραν των υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, αναλογιστικές μελέτες προβολές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, οι οποίες συντάχθηκαν με επιστημονική βοήθεια από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση του παρόντος βιβλίου παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα σημεία -αν και έχει ήδη εκδοθεί ένα σημαντικό πλήθος εγκυκλίων- θεωρήσαμε πως ένας πλήρης οδηγός περί των ασφαλιστικών ζητημάτων είναι αναγκαίος ώστε να καλυφθούν κενά, απορίες, αλλά και να συγκεντρωθεί όλη η σχετική νομοθεσία που έχει εκδοθεί μέχρι τη συγγραφή του βιβλίου. Έτσι, η νέα δίτομη έκδοση της Astbooks με τίτλο «ΕΦΚΑ – Πλήρης Οδηγός Ασφάλισης» πιστεύουμε ότι είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε επαγγελματία, λογιστή – φοροτεχνικό αλλά και κάθε εν γένει ενδιαφερόμενο όσον αφορά την ασφαλιστική νομοθεσία.

Ως προς τη δομή και τα περιεχόμενα των δύο βιβλίων, επισημαίνουμε ότι περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Παρουσίαση του Ν. 4387/2016 κατ’ άρθρο, ο οποίος έχει κωδικοποιηθεί με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 4472/2017.
 • Αρχική Αιτιολογική έκθεση του κάθε άρθρου.
 • Σχετικές εγκύκλιοι και έγγραφα που έχουν εκδοθεί κατ’ άρθρου.
 • Σχετική προϋπάρχουσα νομοθεσία που απορρέει από κάθε εγκύκλιο.

Ακόμη, το βιβλίο αποτελείται από τα εξής δύο παραρτήματα:

 • Το πρώτο παράρτημα περιλαμβάνει περί τα 120 θέματα υπό μορφή ερωταπαντήσεων σχετικά με ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης που άπτονται των κάτωθι περιπτώσεων ασφάλισης:
 • Αυτοαπασχολούμενοι
 • Μέλη Δ.Σ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ
 • Συνταξιούχοι
 • Αγρότες
 • Αμειβόμενοι με ΔΠΥ (μπλοκάκι),
 • Παράλληλη ασφάλιση κ.λπ.
 • Το δεύτερο παράρτημα περιλαμβάνει συγκεντρωτικούς πίνακες με τους νέους ΚΑΔ, Κωδικούς εργαζομένων και ΚΠΚ (Πακέτα κάλυψης) που προέκυψαν από τις εκδοθείσες εγκυκλίους κατ’ εξουσιοδότηση του ΕΦΚΑ.

Θα πρέπει, τέλος, να αναφέρουμε ότι όπου σε εγκυκλίους αναφέρονται συνημμένα έγγραφα, πίνακες κ.λπ. μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στο πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό που συνοδεύει τη δίτομη έκδοση.

Συνοδευτικό υλικό
s2Member®