Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών & ενδοομιλικές συναλλαγές

Το βιβλίο μας «Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών & Ενδοομιλικές Συναλλαγές» είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1154/12-10-2016 (Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων) και αναλύει εις βάθος το Ν.4174/2013 και συγκεκριμένα τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό να πλαισιώσει το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Θεωρούμε  οτι  το  παρόν βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για το λογιστή-φοροτέχνη, καθώς ο ΚΦΔ καθορίζει το φοροελεγκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, τα πρόστιμα και γενικά τους κανόνες που θα διέπουν διάφορα στάδια της φορολογικής διαδικασίας, αφενός ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειμένων των αναφερομένων στον Κώδικα φορολογιών και αφετέρου ως  προς  τη διαδικασία της είσπραξης  των  προερχόμενων από φόρους και τέλη δημοσίων εσόδων. Σημειώνουμε οτι για πρώτη φορά εμπλέκονται στο ίδιο νομοθέτημα διατάξεις που αφορούν παράλληλα φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α., Βιβλία και Στοιχεία, είσπραξη (Κ.Ε.Δ.Ε), έλεγχο, καθώς και θέματα οργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΦΔ ενσωματώνει και κωδικοποιεί διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων.

Περιλαμβάνει διατάξεις για την καθολική απόδοση ΑΦΜ, τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, τις περιπτώσεις άρσης και διατήρησης του απορρήτου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης, περιγράφει τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου και αναφέρεται σε γενικές και ειδικότερες διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία είσπραξης των φόρων και τη δυνατότητα του φορολογούμενου να εντάσσεται σε προγράμματα ρύθμισης υπό προϋποθέσεις, εγκαθιστά μέτρα διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων, καθώς και για τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλέπει τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων ή και δηλώσεων. Τέλος, εντάσσεται πλέον στον ΚΦΔ το πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Η ανάλυση του ΚΦΔ γίνεται κατά άρθρο και η δομή του παρόντος βιβλίου είναι η εξής:

  • Κατ’ αρχάς παρουσιάζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΚΦΔ.
  • Έπειτα, ακολουθούν οι αναλύσεις – επεξηγήσεις του εκάστοτε άρθρου.
  • Τέλος, παρουσιάζονται τυχόν ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του εξεταζόμενου άρθρου.

Ειδικότερα:

Στο πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-9) του ΚΦΔ εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως οι ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, η κοινοποίηση των πράξεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 10-11) γίνεται αναφορά στην υποχρέωση εγγραφής στο ΑΦΜ.
Στο τρίτο κεφάλαιο (άρθρο 12) περιέχεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 13-17) περιλαμβάνονται διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, την παροχή πληροφοριών και το απόρρητο.
Με το πέμπτο κεφάλαιο (άρθρα 18-20) εισάγονται διατάξεις για την υποβολή της φορολογικής δήλωση με επιφύλαξη ή χωρίς, καθώς και την τροποποίηση αυτής.
Στο έκτο κεφάλαιο (άρθρα 21-22) εισάγονται διατάξεις για τις προεγκρίσεις τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών.
Με το έβδομο κεφάλαιο (άρθρα 23-29) εισάγονται διατάξεις για το φορολογικό έλεγχο και τις μεθόδους έμμεσου ελέγχου
Στο όγδοο κεφάλαιο (άρθρα 30-39) περιλαμβάνονται οι τρόποι προσδιορισμού του φόρου, οι χρόνοι παραγραφής και γενικές διατάξεις για τη φοροδιαφυγή. Με το ένατο κεφάλαιο (άρθρα 40-52) εισάγονται διατάξεις για την είσπραξη του φόρου, τα προγράμματα ρύθμισης οφειλών, τα μέτρα για τη διασφάλιση του Δημοσίου για τις οφειλές και την αναγκαστική εκτέλεση καθώς και την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο δέκατο κεφάλαιο (άρθρα 53-62) περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβολή και υπολογισμών των τόκων, για φορολογικές παραβάσεις και τα πρόστιμα που αντιστοιχούν.
Στο ενδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 63-65) περιγράφονται οι ειδικές διοικητικές διαδικασίες και η ενδικοφανής προσφυγή.
Στο δωδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 66-71) εισάγεται  η έννοια της φοροδιαφυγής ως έγκλημα καθώς και οι ποινικές κυρώσεις αυτού.
Τέλος, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 72-73) παρουσιάζονται οι μεταβατικές διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος του ΚΦΔ.

 

s2Member®