Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των καταστημάτων γίνεται προσπάθεια βελτίωσης και απάλειψης χρόνιων προβλημάτων, όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και αυτοματοποιούνται διαδικασίες, που επιτρέπουν μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και εγκαθιδρύουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Βασική επιδίωξη των νέων ρυθμίσεων είναι η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής απλοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος ικανού να προσελκύσει επενδύσεις εξωτερικού και να συμβάλει στην επαναβιομηχανοποίηση της χώρας, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση τομέων που παραδοσιακά είναι πολύ δραστήριοι στην Ελλάδα, αλλά και νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εν γένει με ειδική έμφαση στη μεσαία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό στον ελληνικό χώρο.

Βασικό στοιχείο αποτελεί πλέον η διαδικασία υπαγωγής κάθε οικονομικής δραστηριότητας στη διαδικασία της γνωστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, απλοποιείται ουσιαστικά η αδειοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας, ωστόσο, ότι η έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είναι σε γνώση των αρχών, άρα και υποκείμενο ελέγχου ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, η γνωστοποίηση δεν αφορά οικονομικές δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον και οι οποίες αντιμετωπίζονται με το καθεστώς έγκρισης.

Χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι ότι η γνωστοποίηση, η οποία αποτελεί όρο άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία που απαιτείται να γνωρίζει η διοίκηση, τα οποία είναι το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν. Μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απολύτως αναγκαίο, η γνωστοποίηση δύναται να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως ενδεικτικά, πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνεται ο διοικητικός μηχανισμός στην εποπτεία αλλά και στην άσκηση ελέγχων.

Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός πως η μεσαία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό στον ελληνικό χώρο, τα ρεκόρ εισερχόμενου τουρισμού την τελευταία τριετία, που έχουν τη δική τους συμβολή στην λειτουργία χιλιάδων επισιτιστικών καταστημάτων στις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές, καθώς και την αλλαγή των όρων της κοινωνικής ζωής, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου, που σαν συνέπεια έχει την αύξηση της ανάγκης για παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα στοιχεία αυτά, έχουν συμβάλει στη μεγέθυνση των κλάδων των τροφίμων και ποτών και της εστίασης, κατά συνέπεια αρκετοί επιτηδευματίες να στρέφουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σ’ αυτούς τους τομείς.

Η επιστημονική μας ομάδα παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία θεώρησε πως αποτελεί ανάγκη ένα βιβλίο – εγχειρίδιο το οποίο να είναι χρηστικό για τους συναδέλφους - λογιστές να ανταποκριθούν σε ανάγκες πελατών τους οι οποίοι στρέφονται επιχειρηματικά στους παραπάνω τομείς, προσανατολίζοντάς τους σωστά σε σχέση με την διαδικασία γνωστοποίησης – αδειοδότησης της δραστηριότητας που επιλέγουν, κύρια άμεσα σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. δικαιολογητικά, τήρηση φακέλου στο κατάστημα) και ταυτόχρονα προσφέροντας τους βασικές - χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των αντίστοιχων καταστημάτων.

Να σημειώσουμε, επίσης, πως η συγγραφή του παρόντος βιβλίου, πέρα από την αναγκαία και απαραίτητη έρευνα στη σχετική νομοθεσία, αποτελεί  και προϊόν έρευνας σε Δήμους, Επιμελητήρια και ΔΟΥ, ακριβώς για να μπορεί να υποστηρίξει κύρια το πρακτικό κομμάτι των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, το παρόν βιβλίο αποτελείται από πέντε μέρη και ένα παράρτημα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας, γίνεται μια επισκόπηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον Ν.4442/2016. Αναλύονται οι όροι της γνωστοποίησης, της έγκρισης, οι αρμόδιες αρχές για τις διαδικασίες καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε σχέση με την γνωστοποίηση.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη 47829/17. Συγκεκριμένα αναφέρονται:

 • Οι προδιαγραφές των χώρων των καταστημάτων.
 • Τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
 • Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (Επιχειρήσεις παρασκευής και συσκευασίας, διανομείς και μεταφορείς, λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, παροχής υπηρεσιών).
 • Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για παραβάσεις σε σχέση με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας, περιέχονται οι διαδικασίες γνωστοποίησης, έγκρισης και αδειοδότησης μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων καθώς και αντικατάστασης αυτών και συγκεκριμένα για:

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Παρασκευαστήρια εντός των κρεοπωλείων.
 • Θέατρα και κινηματογράφους.
 • Αυτόματους πωλητές.
 • Κέντρα διασκέδασης.
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.
 • Τουριστικά καταλύματα.
 • Κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Καταστήματα υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Παιδότοπους.

Επίσης, στο μέρος αυτό του βιβλίου περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την χρήση μουσικής από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την πυροπροστασία και την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού και, τέλος, για τις απαγορεύσεις σχετικά με το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου περιέχονται όλες οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα τέλη που απαιτούνται, για φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με την έναρξη στη ΔΟΥ, την εγγραφή στα επιμελητήρια, το ΓΕΜΗ, την υπηρεσία μιας στάσης. Επίσης, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

Το πέμπτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με εργατικά θέματα σχετικά με τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε επισιτιστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχοϋπάλληλοι, σερβιτόροι, μάγειρες κ.λπ.). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται θέματα και διαδικασίες πρόσληψης, απόλυσης, μισθοδοσίας (κατώτατοι μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις).

Τέλος, στο παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνονται αυτούσια κείμενα της Διοίκησης όπως οι ΚΑΔ από το παράρτημα του Ν.4442/2016, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων 852/2004, η Υπουργική απόφαση για τα μέτρα προστασίας από θορύβους που προκαλούνται από την χρήση μουσικής, ο Κανονισμός για τα αστέρια και τα κλειδιά των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και οι χάρτες για τις περιοχές όπου τα καταστήματα λειτουργούν τις Κυριακές.

Συνοδευτικό υλικό
s2Member®