Ο.ΣΥ.Κ. Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Ι.Κ.Α.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.), ούτως ώστε εύκολα και γρήγορα να επιτυγχάνεται η ανεύρεση των κωδικών της ειδικότητας του ασφαλισμένου και του πακέτου της ασφαλιστικής του κάλυψης (ΚΠΚ), οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ) που σας ενδιαφέρει.

Προκειμένου για την ευχερή κατανόηση και χρήση του παρόντος οδηγού, η καταγραφή έχει γίνει με αλφαβητική σειρά ανάλογα με τον ΚΑΔ. Επιπλέον, διευκρινίζουμε τα εξής:

Κωδικός Δραστηριότητας: Πρόκειται για ένα τετραψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη. Τα τρία πρώτα ψηφία είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην κωδικοποίηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 και κατά κανόνα στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) γεγονός που διευκολύνει την αναζήτηση και την εξεύρεσή τους. Στις λίγες περιπτώσεις που τα ψηφία του κωδικού αριθμού δραστηριότητας που έχει αποδοθεί από την ΔOY δεν συμφωνεί με τα αντίστοιχα ψηφία του ΚΑΔ ΙΚΑ θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο ΚΑΔ ΙΚΑ όπως αναφέρεται στον ΟΣΥΚ άλλως θα προκύπτει ΚΑΔ ΙΚΑ λανθασμένος ή ανύπαρκτος. Στα τρία αυτά ψηφία προστέθηκε τέταρτο ανεξάρτητο του ΚΑΔ, για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους:

  • είτε για να εξειδικευτεί περισσότερο η δραστηριότητα της επιχείρησης
  • είτε για λόγους που είχαν σχέση μόνο με την ασφάλιση των εργαζομένων και όχι με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Έτσι διακρίνουμε επιχειρήσεις:

  • Ανάλογα με το μέγεθος αυτών σε Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες όπου παρατηρείται διαφορετική ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού τους κυρίως όσον αφορά υποχρέωση καταβολής εισφορών επαγγελματικού κινδύνου ή Βαρέων Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ). Κατά κοινή αποδοχή ως βιομηχανίες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερα από δέκα (10) άτομα και με την χρησιμοποίηση αξιόλογων κεφαλαίων και μηχανικών ή χημικών μέσων προβαίνουν στην παραγωγή τυποποιημένων κατά βάση προϊόντων είναι δε εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
  • Ανάλογα με την υπαγωγή του προσωπικού τους στην ασφάλιση άλλου επικουρικού Ταμείου (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υδάτινων μεταφορών, ταξιδιωτικά γραφεία, Παιδεία, ποτοποιία, κ.λπ.).
  • Ανάλογα με την υπαγωγή του προσωπικού τους στην ασφάλιση για κάποιο κλάδο σε άλλο φορέα (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κ.λπ.).
  • Ανάλογα με τον τόπο δραστηριότητας (π.χ. κατασκευαστικές εταιρείες που πραγματοποιούν εργασίες στο εξωτερικό).

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προέκυψε η ανάγκη οι ίδιες επιχειρήσεις να καταχωρούν το προσωπικό τους σε διαφορετικό Κωδικό δραστηριότητας ανάλογα αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, π.χ. αεροπορικές επιχειρήσεις ή ανάλογα με το αν είναι τακτικό ή έκτακτο π.χ. Ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Ειδικότητες ασφαλισμένου: Σε κάθε δραστηριότητα όπως αυτές προσδιορίστηκαν παραπάνω ή σε ομάδες δραστηριοτήτων που είχαν ίδια ασφαλιστική κάλυψη και τις ίδιες περίπου ειδικότητες έχουν δημιουργηθεί κατάλογοι (λίστες) με όλες τις πιθανές ειδικότητες που θα μπορούσαν να συναντηθούν. Βασική πηγή πληροφοριών αποτελεί το βιβλίο της ΕΣΥΕΑ ΣΤΕΠ 92, το οποίο καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το πλήθος των ειδικοτήτων. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατ’ αρχήν τα τέσσερα πρώτα ψηφία κωδικοποίησης του ΣΤΕΠ και έχουν προστεθεί δύο ψηφία προκειμένου να εξειδικευτεί περισσότερο η συγκεκριμένη ειδικότητα στις περιπτώσεις όπου με τον ίδιο κωδικό του ΣΤΕΠ περιγράφονταν ειδικότητες που είχαν διαφορετικό πακέτο κάλυψης.

π.χ. 913210 Καθαριστής γραφείων και άλλων χώρων με πλήρη απασχόληση

913220 Καθαριστής γραφείων και άλλων χώρων με μειωμένη απασχόληση

Η διάκριση έγινε επειδή στην πρώτη περίπτωση καταβάλλονται εισφορές ΚΒΑΕ ενώ στην δεύτερη όχι. Πλήρης θεωρείται η απασχόληση όταν καταβάλλεται στον εργαζόμενο το σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται από την οικεία συλλογική Σύμβαση εργασίας ή όταν διαρκεί τουλάχιστον 30 ώρες κάθε εβδομάδα.

Το ίδιο συμβαίνει με τους ηλεκτροτεχνίτες για τους οποίους η κατοχή αδείας εγκαταστάτη και πτυχίου Μέσης Σχολής συνεπάγεται ασφάλιση στον ΚΒΑΕ, ενώ οι μη αδειούχοι και Πτυχιούχοι Μέσης Σχολής δεν καλύπτονται.

Επίσης, τέτοιου είδους διακρίσεις στις ίδιες ειδικότητες έγιναν σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με το χώρο απασχόλησης π.χ. εντός υπόγειας στοάς, εντός εργοστασιακού χώρου κ.λπ.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, προέκυψε η ανάγκη να περιγραφεί ως ειδικότητα απασχόληση εργαζομένων σε συγκεκριμένο χώρο όταν είχαν την ίδια ασφαλιστική αντιμετώπιση ανεξάρτητα από το είδος εργασίας που πραγματοποιούσαν π.χ. εργαζόμενοι σε συγκεκριμένα τμήματα εργοστασίου Υμηττού της ΠΥΡ - ΚΑΛ ΑΕ. Χαρακτηρίστηκαν επίσης ως ειδικότητες συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν ενιαία ασφαλιστική κάλυψη ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τα καθήκοντα που ασκούσαν. Η περίπτωση αυτή παρουσιάστηκε σε δραστηριότητες του δημοσίου τομέα.

Κωδικοί πακέτου κάλυψης: Οι κωδικοί πακέτου κάλυψης είναι τριψήφιοι αριθμοί μοναδικοί για κάθε συνδυασμό των επιμέρους κλάδων ασφάλισης τόσο του ΙΚΑ όσο και των κλάδων και λογαριασμών κοινωνικής πολιτικής για τα οποία εισπράττονται η συνεισπράττονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

s2Member®