Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018

Επικαιροποιήσεις Φορολογικών Δηλώσεων 2018

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» της ASTbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1, Ε2, Ε3 & Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καθώς και του εντύπου Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να πληρώσουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (προσθήκη ή κατάργηση κωδικών, αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία κ.λπ.)μ αλλά και ανάλυση ανά κωδικό.

Ειδικά φέτος, ο «Οδηγός» θα αποδειχτεί ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν τον τελευταίο χρόνο και αφορούν το φορολογικός έτος 2017 και με παραδείγματα, καθιστώντας τον ως έναν πλήρως επικαιροποιημένο και έγκυρο βοήθημα για τους λογιστές- φοροτεχνικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αλλαγές κωδικών (οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο) παρατηρούνται σε όλα τα έντυπα τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι όσον αφορά το έντυπο Ε1, υπάρχουν αλλαγές στους κωδικούς συμπλήρωσης του ποσού των αποδείξεων βάσει των οποίων «χτίζεται» το αφορολόγητο όριο, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σύμφωνα με τις οποίες στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου θα προσμετρώνται -πλην εξαιρέσεων- μόνο αποδείξεις που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Ακόμη, έχουμε την υποχρέωση των φορολογουμένων να δηλώσουν, εάν φιλοξενούν στο σπίτι τους πρόσωπα, υπόχρεα σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Όσον αφορά το Έντυπο Ν επισημαίνεται η ενεργοποίηση μίας σειράς νέων κωδικών προκειμένου για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Ακόμη, περιλαμβάνονται προσθήκες στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης του εντύπου, σχετικά με:

  • τη διαφορά κερδών που προκύπτει λόγω της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές
  • το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 3905/2010

αλλά και καταργήσεις κωδικών που σχετίζονται με:

  • την εισφορά ΕΛΓΑ
  • τα απαλλασσόμενα έσοδα των ΤΟΕΒ
  • τις αποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ του ν.3888/2010

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στο έντυπο Ε3, το οποίο υποβάλλεται για πρώτη φορά με τη νέα του μορφή, εναρμονισμένο με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στον «οδηγό» της Astbooks θα βρείτε ανάλυση ανά κωδικό για κάθε πίνακα του νέου Εντύπου Ε3, καθώς πρόκειται για ένα έντυπο που απαιτεί την αναγραφή μίας πληθώρας νέων πληροφοριακών στοιχείων για πρώτη φορά, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις στην συμπλήρωση των οικονομικών δεδομένων για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις προϋποθέτει τη συμπλήρωση υποπινάκων με αναλυτικές πληροφορίες για διάφορα κονδύλια εσόδων (χονδρικές – λιανικές πωλήσεις – επιχορηγήσεις κ.λπ.) και εξόδων (έξοδα ταξιδίων, παροχές προσωπικού, εισφορές κ.λπ.). Ακόμη, υποπίνακες με ανάλυση των διαφορών θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να προκύψουν οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο βιβλίο περιλαμβάνονται παράδειγμα και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με πραγματικά αριθμητικά στοιχεία.

Τέλος, νέοι κωδικοί έχουν προστεθεί και στην Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης οι οποίοι επηρεάζουν τόσο τη συμπλήρωση του Ε3 όσο και του εντύπου Ν (δαπάνες κινηματογραφικής παραγωγής κ.λπ.).

Συνοδευτικό Υλικό Επικαιροποιήσεις Βιβλιοπωλείο
s2Member®