Πρακτική Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Για την συγγραφή του παρόντος πονήματος η επιστημονική ομάδα της ASTBOOKS έλαβε υπόψη τα εξής:

α) Τα ΕΛΠ δηλαδή ο Ν. 4308/14 μαζί με τις σχετικές διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από την ΠΟΛ.1003/2014, την ΕΛΤΕ και το ΣΛΟΤ ρυθμίζουν τους κανόνες Λογιστικής αλλά και την τήρηση βιβλίων.

β) Το ΕΓΛΣ παρείχε συγκεκριμένη κωδικοποίηση και λογιστικούς χειρισμούς για την εκμάθησή των οποίων έχουν αφιερώσει εκατοντάδες ανθρωποώρες οι συνάδελφοι λογιστές αλλά για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνουν προσθήκες και προσαρμογές.

γ) Πολύ συχνά τα ζητήματα της λογιστικής είναι συνυφασμένα με θέματα φορολογίας εισοδήματος ή /και Φ.Π.Α.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα θέματα των ΕΛΠ με την γνώριμη σε όλους σειρά της κωδικοποίησης του ΕΓΛΣ, εξηγώντας τις διαφορές και προτείνοντας τις απαραίτητες διαγραφές, προσθήκες και τροποποιήσεις λογαριασμών. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται πως το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεων που είχαμε σε ότι αφορά πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, έσοδα, έξοδα πριν την εφαρμογή των ΕΛΠ παραμένει χρήσιμο και λίγα έχουν αλλάξει, (ειδικά αν η οντότητα έχει επιλέξει ως μέθοδο αποτίμησης των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων το «κόστος κτήσης»).

Μαζί με τις διατάξεις και τα θέματα των ΕΛΠ, όπου κατέστη δυνατό παρουσιάζεται και η αντιμετώπιση των ίδιων θεμάτων από φορολογική άποψη.

Επειδή όμως καμία σειρά παρουσίασης των θεμάτων δεν θα έλυνε το πρόβλημα ότι τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, συχνά, επαναλαμβάνονται μέσα στο κείμενο οι ορισμοί των ΕΛΠ (παράρτημα Α) και αποσπάσματα των εισαγωγικών κεφαλαίων 1 έως 3.

Τα κεφάλαια 1 έως 3 μαζί με τους ορισμούς του παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014 αποτελούν στην ουσία ένα αναπόσπαστο μέρος, όπου παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την τήρηση των νέων κανόνων Λογιστικής που επιβάλλει η εφαρμογή των ΕΛΠ.

Η βασική επιδίωξη της Λογιστικής επιστήμης αφορά κυρίως στην ορθότητα και πληρότητα της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συγκεντρώνουν και ταξινομούν τα λογιστικά γεγονότα παρέχοντας όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία της οντότητας. Οι κανόνες που καθιερώνουν τα ΕΛΠ σχετικά με τον ορισμό, τις αρχές σύνταξης, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανάλογα πάντα με το μέγεθος των οντοτήτων, μαζί με τους κανόνες εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών που επιλέγουν, παρουσιάζονται στα κεφάλαια 1 έως 2.

Τα άρθρα του Ν. 4308/2014 που ενσωματώθηκαν στα εισαγωγικά κεφάλαια 1-2 του παρόντος είναι τα εξής:

 • Άρθρο 2 «Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων»
 • Άρθρο 16 «Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων»
 • Άρθρο 17 «Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων»
 • Άρθρο 28 «Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών»
 • Άρθρο 29 «Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων»
 • Μέρος των παραρτημάτων Α και Β.

Στο κεφάλαιο 3 με θέμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ» παρουσιάζεται η δεύτερη βασική επιδίωξη των ΕΛΠ που είναι η προσαρμογή της οντότητας στο «φορολογικό περιβάλλον» της χώρας. Ορίζεται ο τρόπος τήρησης αρχείων και της ορθής έκδοσης παραστατικών καθώς και της διαρκούς παρακολούθησης των διαφορών ανάμεσα στα Λογιστικό αποτέλεσμα και στο αποτέλεσμα που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος. Στο κεφάλαιο αυτό ενσωματώθηκαν τα άρθρα:

 • Άρθρο 3 «Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία»
 • Άρθρο 4 «Άλλα λογιστικά αρχεία»
 • Άρθρο 7 « Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων»

Τα περιεχόμενα των επόμενων κεφαλαίων του παρόντος αναφέρονται στα επιμέρους θέματα, τον κύριο όγκο των ΕΛΠ που καθορίζει τις επιτρεπτές πολιτικές αναγνώρισης και επιμέτρησης όλων των στοιχείων ακινήτων, αποθεμάτων, χρηματοοικονομικών στοιχείων, εσόδων εξόδων. Οι διατάξεις των ΕΛΠ ενσωματώθηκαν στις ομάδες των στοιχείων όπως τις γνωρίζαμε οι περισσότεροι με βάση το ΕΓΛΣ. Για τους νεότερους συναδέλφους δίνονται και συνοπτικές εξηγήσεις σε ότι αφορά το περιεχόμενο των λογαριασμών του ΕΓΛΣ σε δευτεροβάθμια ανάλυση. Ακολουθεί η περιγραφή (τίτλοι) των κεφαλαίων 4 έως 10:

Κεφάλαιο 4: «ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Κεφάλαιο 5: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 18»

Κεφάλαιο 6: «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ»

Κεφάλαιο 7: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ»

Κεφάλαιο 8: «ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

Κεφάλαιο 9: «ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

Κεφάλαιο 10: «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Οι ρυθμίσεις των ΕΛΠ (εκτός από όσες περιέχονται στα άρθρα που αναφέρονται παραπάνω) μαζί με τις σχετικές αναφορές σε φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ΚΦΔ περιέχονται στα εν λόγω κεφάλαια 4-9, διάσπαρτες μαζί με τα θέματα που αφορούν και όχι σαν ενιαίο σύνολο.

Στην συνέχεια το κεφάλαιο 10 είναι σχετικά αυτόνομο και περιέχει αποκλειστικά τα άρθρα 31-36 των ΕΛΠ που αναφέρονται στις «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις».

Τέλος, ακολουθούν αυτούσια τα 4 παραρτήματα του Ν 4308/2014, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον αναγνώστη να ανατρέχει στους ορισμούς και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Λόγω του όγκου του θέματος και προκειμένου να υπάρχει ευχερής και κατά το δυνατόν αναλυτική παρουσίαση της θεματολογίας, κρίναμε σκόπιμο να προβούμε σε δίτομη έκδοση, όπου ο κάθε τόμος περιλαμβάνει τα εξής:

 

Α’ Τόμος:

 • ΚΕΦ. 1:Ορισμός και αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • ΚΕΦ. 2: Περιεχόμενο χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Υποχρεώσεις – Απαλλαγές των οντοτήτων
 • ΚΕΦ. 3: Λογιστικό σύστημα - Λογιστικά αρχεία - Λογιστική και φορολογική βάση
 • ΚΕΦ. 4: Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία – Προκαταβολές - Μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό ανάπτυξη
 • ΚΕΦ.5: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • ΚΕΦ. 6: Αποθέματα
 • ΚΕΦ. 7: Κυκλοφορούντα χρημ/κά στοιχεία και προκαταβολές
 • ΚΕΦ. 8: Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις

 

Β’ Τόμος:

 • ΚΕΦ. 9: Έξοδα - Έσοδα – Αποτελέσματα – Πλήρης εφαρμογή
 • ΚΕΦ.10: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Παράρτημα Α: Ορισμοί
 • Παράρτημα Β: Υποδείγματα ατομικών χρημ/κων καταστάσεων
 • Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών
 • Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρημ/κών καταστάσεων

Παράρτημα Ε: ΠΟΛ. 1003/2014

s2Member®