Φορολογικό Ποινολόγιο

Εδώ και σχεδόν 5 χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος θεσπίστηκε προκειμένου να λειτουργήσει κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα ο ΚΦΕ (ν. 4172/2013), καθώς αποτελεί το φοροελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η φορολογική διοίκηση διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.

Αν και ορισμένοι από τους στόχους της θέσπισης του νέου Κώδικα ήταν ο εκσυγχρονισμός, η νομοθετική σταθερότητα και απλοποίηση, εντούτοις, στο πλαίσιο ενός διαρκώς οικονομικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που επικρατεί στη χώρα τα τελευταία έτη, ο μόλις 5 ετών Κώδικας έχει δεχτεί πλήθος τροποποιήσεων σε καίριες διατάξεις του, όπως είναι οι διατάξεις για την παραγραφή για την οποία μετά από συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν από μία σειρά νόμων που αναφέρονται στο βιβλίο, έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση απόφαση του ΣΤΕ με την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις των νόμων που αφορούσαν συνεχείς παρατάσεις αντίκεινται στις αρχές της ασφάλειας δικαίου, απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου, διότι παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου αναγομένων σε ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγουμένου της δημοσιεύσεως των σχετικών νόμων ετών.

Περαιτέρω, πολύ πρόσφατα με το ν. 4512/2018 προστέθηκε νέο άρθρο (σ.σ. 28Α) προκειμένου να αποτυπωθεί η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται από τη Φορολογική Διοίκηση για την µεταχείριση των πορισµατικών εκθέσεων της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, όσον αφορά στα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου µέχρι την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα στον φορολογούμενο να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του και σε αυτό το στάδιο και να ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα εκδόθηκαν εγκύκλιοι κατ’ εφαρμογή των τροποποιήσεων που επήλθαν στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, αναφορικά με την επιβολή προστίμων επί των πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013, ενώ με άλλη μεταβατική διάταξη δόθηκε η δυνατότητα στον φορολογούμενο να αποδεχτεί εκδοθείσες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, ενώ παρέχεται κίνητρο για την άμεση εξόφληση της οφειλής η µείωση του επιβληθέντος προστίμου ή πρόσθετου φόρου στο 60% αυτού. Επιπλέον, λαμβάνεται µέριµνα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων και επί εκκρεμών υποθέσεων.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το έναυσμα προκειμένου η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks να προχωρήσει στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου με τίτλο «Φορολογικό Ποινολόγιο», ώστε αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοηθό για τους συναδέλφους λογιστές – φοροτεχνικούς προκειμένου να κατανοήσουν ορθά το περιεχόμενο των διατάξεων του ΚΦΔ μέσα από τη μελέτη της θεματολογίας που εντάσσεται στο παρόν βιβλίο. Όσον αφορά τη δομή του βιβλίου δίνονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τόκοι και πρόστιμα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διατάξεις του δεκάτου κεφαλαίου του ΚΦΔ (άρθρα 53 – 62) με τις οποίες θεσπίστηκε το πλαίσιο σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.1.2014, στις περιπτώσεις μη τήρησης, από την πλευρά των φορολογουμένων, των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον ΚΦΔ και την κείμενη φορολογική νομοθεσία που αφορά σε φόρους, τέλη, εισφορές και πρόστιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παραγραφή

Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου μας αναφέρεται στην παραγραφή (άρθρα 36 και 51), δηλαδή στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, καθώς και στην παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων

Στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο συνδέεται άμεσα με το κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΔ με το οποίο ορίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης καθώς και ο ελάχιστος χρόνος διαφύλαξής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διαδικασίες προσφυγής και αμοιβαίου διακανονισμού

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διατάξεις του ενδέκατου κεφαλαίου του ΚΦΔ (άρθρα 63 – 65Α) και πιο συγκεκριμένα οι διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία έχει θεσπιστεί προς εξυπηρέτηση των περιπτώσεων υποθέσεων οι οποίες επιδέχονται άμεσης επιλύσεως, καθώς λειτουργούν ως στάδιο προέλεγχου σε υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επιπλέον παρουσιάζονται οι διατάξεις της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) όπως αυτή έχει καθοριστεί, κατ' εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Σύμβασης Διαιτησίας, η οποία διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την έκδοση Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του Διοικητή της ΑΑΔΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Φοροδιαφυγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διατάξεις του δωδέκατου κεφαλαίου του ΚΦΔ (άρθρα 66 – 71) με το οποίο ορίζονται οι ποινικές διατάξεις για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Φορολογικοί έλεγχοι

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διατάξεις του εβδόμου κεφαλαίου του ΚΦΔ (άρθρα 23 – 29), με τις οποίες ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου και την πρόσβαση τους στα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα του φορολογούμενου καθώς και οι μορφές του φορολογικού ελέγχου που προβλέπονται από το νόμο. Επιπλέον, προβλέπεται πως γίνεται η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοσθούν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και η διαδικασία που θα ακολουθείται όσον αφορά τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου μέχρι την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου καθώς και της έκθεσης ελέγχου.

Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013) - Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις:

Κωδικοποίηση όλων των άρθρων του ΚΦΔ, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’ 30/22.2.2018). Στο τέλος κάθε άρθρου σε σχετικό πίνακα καταγράφονται με χρονολογική χειρά όλες οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει σε κάθε άρθρο από την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα μέχρι σήμερα.

Ν. 2523/1997 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία:

Παρουσίαση του προϊσχύοντος ποινολογίου βάσει του Ν.2523/1997, το οποίο δεν έχει καταργηθεί στο σύνολό του καθώς ορισμένα άρθρα του εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση του ΚΦΔ, εφόσον ορισμένα μόνο εξ αυτών καταργήθηκαν ρητά με το νέο ΚΦΔ ή σιωπηρά με νέα άρθρα που αντικατέστησαν τα προηγούμενα ή με ρυθμίσεις που έγιναν με άρθρα του νέου ΚΦΔ. Το κείμενο του νόμου παρατίθεται όπως ισχύει σήμερα μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα με το ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2018 και Α' 8/23.1.2018).

Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά τα περιεχόμενα κατά κεφάλαιο καθώς και κατ’ άρθρο όσον αφορά τους δύο κωδικοποιημένους νόμους, ενώ στο τέλος, ο αναγνώστης θα βρει ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, εννοιών και θεμάτων με πλήθος λημμάτων για την άμεση, ευχερή και γρήγορη αναζήτηση του εκάστοτε ζητήματος.

Συνοδευτικό Υλικό Επικαιροποιήσεις Βιβλιοπωλείο
s2Member®