Ερώτηση

843ΑΑ    Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής : Είμαι λογιστής & θα ήθελα να υποβάλλω φορολογική αναμόρφωση (κινητή τηλεφωνία, βενζίνες, κ.λ.π.) σε έναν πελάτη μου. Το ερώτημά μου είναι , εφόσον υποβάλλω την αναμόρφωση , εάν θα πρέπει να αλλάξω & τις περιοδικές ΦΠΑ ή μένουν ως έχουν; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Απάντηση

Αγαπητέ συνάδελφε, με την παράγραφο 1  του άρθρου 31 του ν.2238/1994 προβλέπεται ότι:

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.

(…….)

β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων.
Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών.
Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών.

(…….)

ψ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Ακόμη,  με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.):

1.    Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Ακόμη, με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου και νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

4.Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το έγγραφο 1038242/2342/550/0014/14.4.2006, έχει διευκρινιστεί ότι:
“Με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312  Α), δεν επήλθε καμία μεταβολή στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., με τις οποίες ορίζεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Συνεπώς, όσον αφορά το Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνονται οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας, για συσκευές που ανήκουν σε υποκείμενους στο φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν τίθεται θέμα μείωσης του ποσοστού έκπτωσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ορίζονται στη φορολογία εισοδήματος.”

Σύμφωνα μέ όλα τα παραπάνω, δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς  για τις δαπάνες αυτές εκπίπτει ολόκληρος ο Φ.Π.Α. εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τις οποίες (π.χ βενζίνες) πρέπει εξ αρχής να καταχωρείτε στα βιβλία σας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, εκτός αν πρόκειται για επιχείρηση που ασχολείται με πώληση, μίσθωση μεταφορικών μέσων ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Η ομάδα της AST BOOKS.