ΠΟΛ. 1157 / 27.06.2013

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1086/23.04.2013 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) και παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες.

Σχετ. έγγραφ.: ΠΟΛ.1086/23.4.2013 

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1086/23.4.2013 περί «συμψηφισμού» οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας και ενιαία εφαρμογή αυτών την διάταξη του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98Α'/26.04.2013) άρθρο 1.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η προθεσμία της παρ.5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 παρατείνεται έως την 30/06/2013.

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει οδηγίες για την υποστήριξη της ανωτέρω ρύθμισης.

Ακριβές αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας   

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης