Ερώτηση

832ΑΑ. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν ο παραγωγός ψευδοκοσμημάτων (φο μπιζού) ο οποίος έχει σχετική άδεια εργασίας από τη Νομαρχία και ο οποίος πουλά τα προϊόντα του σε υπαίθριο πάγκο απαλλάσσεται από ΦΤΜ και από τήρηση βιβλίων και αν εκδίδει μόνο ΔΑ.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

 

Απάντηση

Εφόσον η  άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν γίνεται ευκαιριακά ώστε να εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά συστηματικά, όπως καταλαβαίνουμε από την ερώτησή σας, δεν προκύπτει εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, παρά μόνο  αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται  στην ΠΟΛ. 1018/2013:

Α. Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων

Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ.

Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδά τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ.

α) ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα,

β) αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.,

γ) αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού,

δ) τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων),

ε) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση,

στ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.

Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αφορά η εξαίρεση των πιο πάνω περιπτώσεων ε' και στ' έχουν δοθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1091/14.6.2010.

Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα για τη ΦΤΜ, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 1 του Ν.1809/1988 :
1. Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματος του.

Όπως ορίζεται και από την πολ.1004/2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Περαιτέρω, στην  ΠΟΛ.1233/9.8.1996 αναφέρονται τα εξής:

6. Εξάλλου, με την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι ως έδρα άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης πλανόδιου λιανοπωλητή, θεωρείται ο τόπος άσκησης πλανοδίως του επαγγέλματός του με βάση την άδεια άσκησης που του έχει χορηγηθεί, όπου αυτή απαιτείται. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι στην έννοια του όρου "επιχειρήσεων αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών" περιλαμβάνονται όλοι ανεξαιρέτως οι πλανόδιοι λιανοπωλητές, είτε έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους από την αρμόδια αρχή είτε όχι, είτε διαθέτουν αυτή νόμιμα ή παράνομα, εφόσον πωλούν προϊόντα λιανικώς αποκλειστικά ως πλανόδιοι πωλητές και όχι σε καταστήματά τους.

Περαιτέρω σύμφωνα και με την A.Y.O. 1093833/721/0015/ΠOΛ. 1258/21.11.2002 αναφέρονται τα κάτωθι:

“Yποχρεωτική χρήση Φορολογικών Mηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦEK 222 A΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα)”.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, από τη στιγμή που θα είστε υπόχρεος τήρησης βιβλίων, θα έχετε και υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν υποχρέωση έκδοσης στοιχείων διακίνησης (Δ.Α.), για τις διακινήσεις τους από και προς τις λαϊκές, παζάρια κλπ., μόνο τα πρόσωπα που παράλληλα διατηρούν κεντρικό κατάστημα ή υποκατάστημα.
Η ομάδα της AST BOOKS.