Ερώτηση

834ΑΑ. Καλημέρα, θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά  με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με μια   Φορολογική δήλωση ελεύθερου  επαγγελματία.Φυσιοθεραπεύτρια με ΤΠΥ και ΑΠΥ χωρίς  δικό της επαγγελματικό χώρο συνεργάζεται  με κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών  ΑΜΕΑ (το μεγαλύτερο μέρος του  εισοδήματος),καθώς και με ένα  φυσιοθεραπευτήριο και μια κατ οίκον επίσκεψη πάλι με ΑΜΕΑ παιδιά (το υπόλοιπο  μέρος του εισοδήματος). Ουσιαστικά  αναλαμβάνει την βελτίωση της κινητικής  κατάστασης των παιδιών σε χέρια και πόδια.

 Πέρυσι έκανε την πρώτη της δήλωση ως  επαγγελματίας κάνοντας παράλληλα και  αυτοπεραίωση με τον Μ.Σ.Κ.Κ 8030  Φυσιοθεραπευτής (μαλακτής) Σ.Κ.Κ 60%  φορολογήθηκε όμως στα καθαρά κέρδη βάση  βιβλίων καθώς ήταν μεγαλύτερα από αυτά  του αυτοελέγχου. ΕΡΩΤΗΣΗ: Φέτος θα ξανακάνει αυτοπεραίωση  και πάλι θα φορολογηθεί στα κέρδη βάση  βιβλίων. Είναι όμως σωστό να  ξαναχρησιμοποιηθεί ο πιο πάνω ΣΚΚ αφού αναφέρετε στην κατηγορία του μαλακτή που  δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική  δραστηριότητα του συγκεκριμένου  επαγγελματία; Αν δεν είναι, ποιος είναι ο  σωστός ΣΚΚ; Ποίες είναι η μελλοντικές  επιπτώσεις από το λάθος ΣΚΚ.


Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, εφόσον θεωρείτε ότι ο Κωδικός 8030  Φυσιοθεραπευτής (μαλακτής)  που έχει Μ. Σ.Κ.Κ 60  δεν σας καλύπτει και δεδομένου ότι  στην Κωδικοποίηση ΜΣΚΚ δεν υπάρχει κάποιος άλλος σχετικός κωδικός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως Μ.Σ.Κ.Κ. το μέσο όρο της ομάδας 8 που είναι 32. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και στη Δ.Ο.Υ. Σας γι αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, σας παραθέτουμε απόσπασμα από την ΠΟΛ.1054/2008:

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.
Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14,  15, 16, 17 του Ν. 3296/2004, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3296/2004 καθορίζονται περιπτώσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που ενώ κατ΄ αρχήν είναι υπαγόμενες στη διαδικασία περαίωσης κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, τελικά εξαιρούνται αυτής για συγκεκριμένους λόγους.
Μεταξύ των εξαιρούμενων δηλώσεων είναι και αυτές που υποβάλλονται εμπροθέσμως αλλά ανακριβώς για τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων που αφορούν τυχόν παράλληλα ασκούμενες δραστηριότητες μη υπαγόμενες στην ανωτέρω διαδικασία περαίωσης (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1027/2005).
Σε σχέση με την εφαρμογή των παραπάνω και ύστερα και από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1049/2008, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1130/2007 και τον τρόπο ελέγχου των δηλώσεων οικον. έτους 2007 που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων των άρθρων 13, 14 15, 16, 17 του ως άνω Ν. 3296/2004 και εμπίπτουν στο δείγμα ελέγχου κατά την πιο πάνω απόφαση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες βασικές περιπτώσεις ανακριβών και κατά συνέπεια εξαιρούμενων δηλώσεων από την περαίωση:
α) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν έχουν προσδιορισθεί ορθά τα λογιστικά κέρδη κατά τις ισχύουσες διατάξεις ( άρθ. 31 Ν. 2238/1994 κ.λ.π.) βάσει βιβλίων και στοιχείων, όπως υπήρχε υποχρέωση.
Συνεπώς, δηλώσεις με εκπεσθείσες δαπάνες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία αλλά δεν είναι εκπιπτόμενες εκ του νόμου ή έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία χωρίς νόμιμη αιτιολογία ή παραστατικά ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία κ.λπ. εξαιρούνται γενικώς της περαίωσης.
β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακριβείς γενικώς σε σχέση με τα δεδομένα των πάσης φύσεως βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, καθώς και των στοιχείων.
Συνεπώς, δηλώσεις με λανθασμένη μεταφορά των ακαθάριστων εν γένει εσόδων ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων από τα βιβλία και στοιχεία ή εφαρμογή λανθασμένων συντελεστών καθαρού κέρδους, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή λανθασμένο γενικώς προσδιορισμό των καθαρών κερδών και του φόρου βάσει βιβλίων και στοιχείων εξαιρούνται γενικώς της περαίωσης.
Επίσης, εφόσον με βάση τις εγγραφές στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία διαπιστώνεται η μη έκδοση των προβλεπόμενων στοιχείων εσόδων, τότε η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος εξαιρείται της περαίωσης.
γ) Δηλώσεις Φ.Π.Α. που είναι ανακριβείς γενικώς βάσει των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων είτε από πλευράς φόρου εκροών (λόγω π.χ μη υπαγωγής στο φόρο υποκείμενων σ΄ αυτόν εκροών) είτε από πλευράς φόρου εισροών (λόγω π.χ. έκπτωσης φόρου εισροών χωρίς να υφίσταται τέτοιο δικαίωμα) είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πάντα όμως βάσει των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εξαίρεση από την περαίωση είτε της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε της δήλωσης Φ.Π.Α. συνεπάγεται την εξαίρεση συνολικά της οικείας χρήσης.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 3296/2004 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 2859/2000 περί έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων έχουν εφαρμογή και για τις περαιούμενες κατά τα άρθρα 13 έως 16 του Ν. 3296/2004 δηλώσεις. Περαιτέρω ορίζεται επίσης ότι τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και σε περιπτώσεις ύπαρξης ανέλεγκτων δελτίων πληροφοριών ή λοιπών εν γένει επιβαρυντικών στοιχείων κατά το χρόνο υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων .
Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση που κατά το χρόνο της περαίωσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3296/2004 υπάρχουν ήδη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οποιαδήποτε γενικώς επιβαρυντικά στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί ή αξιοποιηθεί, τότε για τα στοιχεία αυτά, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, υπάρχει δικαίωμα έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων.

Η ομάδα της AST BOOKS.