Ερώτηση

827AA. Παρακαλώ θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής ερώτημα : Ηλεκτρολόγος μηχανικός που αμείβεται με μπλοκάκι κι έχει σύμβαση με έναν εργοδότη , παράλληλα διατηρεί εμπορικό κατάστημα , αλλά το 75% του εισοδήματός του προέρχεται από την παροχή υπηρεσίας , μπορεί να θεωρεί μισθωτός και να φορολογηθεί για το οικονομικό έτος 2014 με την κλίμακα των μισθωτών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας .

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζονται τα ακόλουθα, με ισχύ από το οικ. έτος 2014:

Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές..

Από την παραπάνω διατύπωση συμπεραίνουμε ότι η δυνατότητα  φορολόγησης ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, παρέχετε αποκλειστικά για τις  ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή τους ελεύθερους  επαγγελματίες.
Η περίπτωση που μας περιγράφετε, αποτελεί μικτή επιχείρηση και κατά τη γνώμη μας, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή η διάταξη είναι καινούρια, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και στο υπουργείο Οικονομικών.

Η ομάδα της AST BOOKS.