Ερώτηση

838ΑΑ. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης εφαρμόζεται και επί των τεκμαρτών εισοδημάτων των από ιδιοκατοίκηση π.χ. ή από αυτοκίνητο όταν το εισόδημα απαλλάσσεται από αυτή όπως για τους υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαλλάσσονται ρητά από την εισφορά.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1167/2.8.2011 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς και στις αμοιβές των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1014/22.2.2010.

Ακόμη, σας παραθέτουμε απόσπασμα από την πρόσφατη ΠΟΛ.1149  /20 Ιουνίου 2013:

5. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης) και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών), όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, απαλλάσσεστε από την επιβολή έκτακτης εισφοράς, μόνο για τις αμοιβές που λαμβάνετε  ως υπάλληλος της Ε.Ε. και όχι για όλα τα εισοδήματά σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.