Ερώτηση

739ΑΑ. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αλιέας με βάρκα 7 μέτρων πληρώνει κατ αποκοπή ΦΠΑ έως σήμερα. Άλλαξε κάτι και πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς; Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1077/14-2-2011 διευκρινίστηκαν τα εξής:

«β ) Αλιείς κατ΄ αποκοπή καθεστώτος ΑΥΟ ΠΟΛ . 1320/98
1. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1320/98 καθιερώθηκε ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ για τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ. Μετά την καθολική υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε λαϊκές αγορές, όπως ορίστηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1065/18.5.2010, από 1.10.2010, οι εν λόγω αλιείς που πωλούν τα προϊόντα της αλιευτικής τους εκμετάλλευσης σε λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων.
2. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω αλιείς που πωλούν τα αλιεύματά τους σε λαϊκές αγορές δεν εντάσσονται στο ειδικό κατ΄ αποκοπή καθεστώς και υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους (πωλήσεις λιανικά και χονδρικά), όπως συμβαίνει με τους αλιείς που πωλούν τα αλιεύματά τους από δικό τους κατάστημα. Αυτό ισχύει και για τους εκμεταλλευτές ενός μόνο σκάφους κάτω των 6 μέτρων.
Οι εν λόγω αλιείς πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ή μεταβολής κατά περίπτωση.
Δεδομένης της σχετικής ασάφειας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αλιέων αυτών, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς και η τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων μπορεί να γίνει το αργότερο την 1.7.2011. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ. 1065/10.
3. Στο ειδικό κατ΄ αποκοπή καθεστώς μπορούν να παραμείνουν μόνο οι αλιείς που πραγματοποιούν τις λιανικές τους πωλήσεις αποκλειστικά πλανοδίως.
4. Επισημαίνεται ότι οι αλιείς που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, οφείλουν μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή καθεστώτος να αποδώσουν τον οφειλόμενο κατ΄ αποκοπή φόρο, για όσους μήνες παρέμειναν στο κατ΄ αποκοπή καθεστώς σύμφωνα με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1120/99.
5. Σημειώνεται ότι τα κατ΄ αποκοπή ποσά που έχουν καταβληθεί για το διάστημα που οι αλιείς υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς δεν καταχωρούνται στην εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλεται υπό το κανονικό καθεστώς, καθώς τα ποσά αυτά δεν αφορούν το κανονικό καθεστώς. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να ζητείται βοήθεια από την τεχνική υπηρεσία του TAXIS (τηλ. 210 4802265, 67).»
Στην περίπτωσή σας ο αλιέας υποχρεούται στην μετάταξη στο κανονικό καθεστώς  μόνο στην περίπτωση που πωλεί τα αλιεύματά του σε λαϊκές αγορές αφού στο ειδικό κατ΄ αποκοπή καθεστώς μπορούν να παραμείνουν μόνο οι αλιείς που πραγματοποιούν τις λιανικές τους πωλήσεις αποκλειστικά πλανοδίως.

Η ομάδα της AST BOOKS.