Ερώτηση

284AA.    Εταιρεία Α.με έδρα την ημεδαπή Α.Ε), διαχείρισης & εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής,επαγγελματικά & ιδιωτικά,  ιδίας & τρίτων προβαίνει στην ετήσια επισκευή & συντήρηση αυτών(κυρίως βαφής ). Έρχεται σε επαφή με εταιρεία Β. που έχει έδρα άλλο κράτος-μέλος(π.χ Ιταλία, Κύπρος κ.λ.π) & η οποία δραστηριοποιείται και ειδικεύεται σε θέματα Yachting (πλοίων - σκαφών αναψυχής κλπ) διεθνώς,  για εύρεση εξειδικευμένου τεχνικού συνεργείου για την εργασία εκτέλεσης της βαφής των σκαφών της(εταιρείας Α.). Η εταιρεία Β. (έδρας κράτους-μέλους), βρίσκει  έρχεται σε συμφωνία & αναθέτει με σύμβαση εργολαβίας έργου, εταιρεία Γ. (με έδρα την ημεδαπή υπεργολάβος),για την ανάληψη & εκτέλεση των εργασιών βαφής των σκαφών της εταιρείας Α. (ημεδαπής Α.Ε). Συντάσσονται συμβάσεις του έργου εκατέρωθεν, δηλαδή α)η εταιρεία Α.(ημεδαπή Α.Ε) με την εταιρεία Β. (κράτους-μέλους),& β) η εταιρεία Β.(κράτους-μέλους) με την εταιρεία Γ.(ημεδαπή-εκτελέστρια υπεργολάβο). 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) που θα εκδοθούν (σύμφωνα με τις συμβάσεις), α) από την εταιρεία Γ.(ημεδαπή ) εκτελέστρια του έργου - υπεργολάβο, προς την εταιρεία Β. (κράτους-μέλους) & β) από την εταιρεία Β. (κράτους-μέλους, επί της ουσίας εργολάβου της εκτέλεσης του έργου, προς την εταιρεία Α.(ημεδαπή Α.Ε), θα αντιμετωπισθούν ως προς την απαλλαγή του Φ.Π.Α σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 14., όπως αυτό ισχύει από 01/01/2010 ή, υπέρκειται & ισχύει το άρθρο 27 του Φ.Π.Α , με όσα ορίζει η Π.8271/87 για τις επισκευές & συντηρήσεις πλοίων ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α)Η εταιρεία Γ. η οποία θα εκτελέσει το έργο βαφής σκαφών, θα χρησιμοποιήσει & αναλώσιμα υλικά (χρώματα κ.λ.π), όπου αναφορά τους θα γίνεται μεσώ των Δ. Αποστολής τα οποία θα μνημονεύονται στο Τ.Π.Υ το οποίο θα εκδώσει προς την εταιρεία Β. (κράτους-μέλους), & β)το αναληφθέν έργο-εργασία παροχής ,θα εκτελείται στην Ελλάδα.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Άρθρο 148 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ισχύουν τα εξής:

 

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τις ακόλουθες πράξεις:

α) τις παραδόσεις αγαθών, τα οποία προορίζονται για εφοδιασμό των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα καθώς και των ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής και πλοίων παράκτιας αλιείας, εκτός από τα εφόδια των πλοίων που εξυπηρετούν την παράκτια αλιεία,

β) τις παραδόσεις αγαθών, τα οποία προορίζονται για εφοδιασμό πολεμικών πλοίων, που υπάγονται στον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) 89061000, τα οποία εγκαταλείπουν το έδαφός τους με προορισμό λιμάνι ή όρμο εκτός του κράτους μέλους,

γ) τις παραδόσεις, μετατροπές, επισκευές, συντήρηση, ναυλώσεις και μισθώσεις πλοίων που προβλέπονται στο στοιχείο α) καθώς και τις παραδόσεις, μισθώσεις, επισκευές και συντήρηση αντικειμένων — περιλαμβανομένου του αλιευτικού εξοπλισμού — τα οποία είναι ενσωματωμένα στα πλοία αυτά ή χρησιμεύουν για την εκμετάλλευσή τους,

δ) τις παροχές υπηρεσιών, εκτός των προβλεπόμενων στο στοιχείο γ), οι οποίες πραγματοποιούνται για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων του στοιχείου α) και του φορτίου τους,

 

Η απόφαση Π.8271/4879/1987, είναι μια απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο έχει εφαρμογή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για μια Ιταλική ή Κυπριακή εταιρεία.

Προφανώς, θα ισχύει η εν λόγω απαλλαγή, η διαδικασία της όμως είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.

Περαιτέρω, στην περίπτωση τιμολόγησης της εταιρείας Β προς την Α όμως που μας αναφέρετε, δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής της, μιας και σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2859/2000 ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αρχικός εργολάβος – εταιρεία κράτους-μέλους της Ε.Ε, δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο μιας και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο λήπτης, δηλαδή η εταιρεία Α η οποία από την πλευρά της θα χρεωπιστώσει τον ΦΠΑ.

 

Όσον αφορά την τιμολόγηση της εταιρείας Γ προς τη Β,  έχει εφαρμογή η απόφαση  Π.8271/4879/1987, η οποία προβλέπει τα εξής:

 

1. Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 ( σ.σ πλέον αρ.27 ν. 2859/2000) καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

2. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, απαιτούνται:

Α. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους.

Η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης σκάφους καθώς και αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται επί του σκάφους, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.87», επισυνάπτοντας στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους ή του νηογνώμονα από την οποία να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν καθώς και το είδος και η ποσότητα των μικροανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διέθεσε η επιχείρηση που ενήργησε τις παραπάνω εργασίες κατά την εκτέλεσή τους.

β) Κυρωμένο αντίγραφο ναυτιλιακού εγγράφου (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό νηολόγησης κ.τ.λ.) από το οποίο θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σκάφος καλύπτεται από τις διατάξεις ,της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

γ) Προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι η σχετική επαγγελματική άδεια του σκάφους δεν έχει ανακληθεί.

Έτσι, από τη στιγμή που η εταιρεία Γ έχει στη διάθεσή της αυτά τα δικαιολογητικά, μπορεί να κόψει το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, εφαρμόζωντας τη διαδικασία που σας περιγράψαμε ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την  ΠΟΛ. 1156/1997, οι κατηγορίες των πλοίων που υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης αυτής είναι εκείνα που εμπίπτουν στην περιγραφή και κατατάσσονται στις διακρίσεις (δασμολογικές κλάσεις) των πλοίων για τη θαλάσσια ναυσιπλοϊα, του Κεφαλαίου 89 του Εφαρμοστικού Τελωνειακού Δασμολογίου.

Ειδικά τα πλοία που κατατάσσονται στις διακρίσεις 8903 91 10 00 και 8903 92 10 00 υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης αυτής μόνο εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη του Ν.438/1976 (ΦΕΚ 256/Α').

Ακόμη,  δεν υπάγονται στην απαλλαγή από το ΦΠΑ τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό και άλλα πλωτά ναυπηγήματα, όπως θαλάσσια σκούτερ, μπανάνες, ταχύπλοα, πλωτοί γερανοί, εξέδρες, κλπ. τα οποία δεν θεωρούνται σκάφη καθώς και τα σκάφη και ο εξοπλισμός της ερασιτεχνικής αλιείας που αποσκοπούν σε ψυχαγωγία και άθληση.

Η ομάδα της AST BOOKS.