Ερώτηση

302ΑΑ.    Καλημέρα σας. Θα παρακαλούσαμε να μας βοηθήσετε με την απάντησή σας στο κάτωθι ερώτημα. Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παρέχει και υπηρεσίες απαλλασσόμενες κατά το άρ. 23 Ν.2859/2000, λαμβάνει υπηρεσίες από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπηρεσίες που λαμβάνει αφορούν διάθεση εξειδικευμένου υπαλληλικού προσωπικού  για ορισμένο χρόνο. Η πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ ή απαλλάσσεται από ΦΠΑ 23% ως ενδοκοινοτική συναλλαγή; Αναμένουμε τη απάντησή σας. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν,2859/2000) ορίζεται:

 

«2. Γενικοί κανόνες

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς µη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.»

Επίσης με τη διάταξη της παρ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 35 του ίδιου νόμου υπόχρεος στο φόρο είναι:

«στ) ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο ή µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από µη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συναλλαγή που περιγράφεται αποτελεί ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας με τόπο φορολογίας την Ελλάδα. Η αλλοδαπή επιχείρηση θα τιμολογήσει την υπηρεσία χωρίς Φ.Π.Α. Η εταιρία σας θα χειριστεί τη συναλλαγή ως ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσίας, θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 303-333, 353-373 και 344 της περιοδικής δήλωσης και η συναλλαγή θα συμπεριληφθεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

Σημειώνουμε ότι όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Υπ. Οικ.: 1091531/7453/1653/
Δ0014/25-9-2009 « για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.» (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)

Η ομάδα της AST BOOKS.