Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 41 / 09.07.2013

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209/Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί του καθορισμού ενιαίου ωραρίου εργασίας διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 19/24-02-2012 Εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. Φ.10021/13938/1605 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ1345/Β’/03-06-2013), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209/Β’) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:

α) ώρα προσέλευσης 7:30 και ώρα αποχώρησης 15:30.
β) ώρα προσέλευσης 8:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.

Η επιλογή του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ1659/Β’) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Φ.10021/13938/1605 Υπουργικής Απόφασης η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31-07-2013.

Οι προαναφερόμενες δηλώσεις θα κατατίθενται και θα τηρούνται στις υπηρεσίες Διοικητικού των οικείων Μονάδων.

Επισημαίνουμε ότι, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Μονάδων και κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επιλογής από τους υπαλλήλους, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών από την έναρξη μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας (7:30-16:00).

Την παρούσα εγκύκλιο να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ