Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

 

Κοινοποίηση

• Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

• Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

• Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας κ. Γεώργιο Κριτσέλη

• Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων κ. Χαράλαµπο Τσαβδάρη

• Όλα τα Πολιτικά Κόµµατα και τους Βουλευτές τους

• Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

• Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων

• Την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ)

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 077

 

Αξιότιµε κε Γενικέ,

Μετά την Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας µας στις 06 και 07 Ιουλίου 2013, και σε

συνέχεια των επιστολών µας µε αρ.πρ.40-10/6/13 & 72-20/6/13 µε τις οποίες σας επισηµαίναµε τα αντικειµενικά προβλήµατα – τα οποία δυστυχώς παραµένουν ανεπίλυτα - για την εύρυθµη αποστολή και εκκαθάριση των δηλώσεων των φυσικών προσώπων, θέλουµε να σας µεταφέρουµε την ολοκληρωµένη άποψή µας επί των προβληµάτων που υφίστανται και η οποία αποδεικνύει σε κάθε τρίτο, καλοπροαίρετο ή µη, ότι οι νέες καταληκτικές ηµεροµηνίες που ορίσθηκαν µε την ΠΟΛ.1154/26-6-13 είναι ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ µε τα υφιστάµενα τεχνικά και ανθρώπινα δεδοµένα.

1.- Η µη εφαρµογή της 5µηνης προθεσµίας που ορίζει το άρθρο 62 του ΚΦΕ εξ υπαιτιότητας αποκλειστικά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών δεν σηµαίνει ότι µπορεί να συντµηθεί σε ∆ΥΟ (2) µήνες γιατί απλά και µόνον «εξυπηρετεί» τον οποιοδήποτε δηµοσιονοµικό ή µη σχεδιασµό

2.- Αναγνωρίζουµε την « .. ανάγκη αντιµετώπισης σοβαρών και ανυπέρβλητων δυσχερειών στη λειτουργία του ειδικού δικτύου TAXISnet ,» που µνηµονεύει η ΠΟΛ.1154/26-6-13 αλλά σε καµία περίπτωση δεν θεωρούµε ότι το προτεινόµενο διάστηµα αποτελεί «διευκόλυνση των φορολογουµένων λόγω της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στα πλαίσια..»

3.- Αναφορικά δε µε την «.. απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών» πρέπει να σας  επισηµάνουµε ότι γενική πεποίθηση των Συναδέλφων είναι ότι η ΠΟΛ.1155/26-6-13 όχι µόνον δεν επιφέρει απλοποιήσεις αλλά ακόµη και η ΜΗ µέχρι και σήµερα (9/7) καταχώρηση των τόκων – έστω σε έναν από τους συνδικαιούχους – περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα µέχρι σήµερα γνωστά δεδοµένα.

4.- Η πληθώρα των εργασιών εντός του Ιουλίου (απλά ενδεικτικά ΦΠΑ, ΦΜΥ, Ε7, ΑΠ∆ κλπ) που πρέπει να ολοκληρωθούν από Συναδέλφους και τους εξειδικευµένους συνεργάτες µας, ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ το Συνταγµατικό µας δικαίωµα να ασκήσουµε ορθά το  Επάγγελµά µας στερώντας ταυτόχρονα από τους φορολογούµενους την δυνατότητα να προστατευθούν από το πολυδαίδαλο νοµικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

5.- Έχοντας να αντιµετωπίσουµε καθηµερινά ένα TAXISnet που υπολειτουργεί ακόµη και  όταν θεωρητικά «δουλεύει» µας υποχρεώνεται σε νεκρούς χρόνους µπροστά σε µια µάσκα» που κάποια στιγµή πρέπει να «πέσει» και να µιλήσετε προφορικά ή εγγράφως όχι για «παρατάσεις» αλλά για επαναπροσδιορισµό καταληκτικών ηµεροµηνιών, καθώς γίνεται µεθοδική προσπάθεια να κρυφθούν αληθινά προβλήµατα πίσω από τις λέξεις.

6.- Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα µηχανήµατα που τροφοδοτούν το TAXISnet µε αριθµούς είτε είναι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες είτε είναι Μισθωτοί στα γραφεία µας έχουν δικαίωµα  σε αποδεκτά ωράρια και χρονικές περιόδους ηµερήσιας εργασίας , ιδίως εν µέσω θέρους και υψηλών θερµοκρασιών, που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν σωστά το Λειτούργηµά µας. Το προβλέπουν όλοι οι γραπτοί και άγραφοι Νόµοι. Την δυνατότητα του TAXISnet να «λειτουργεί» 24 ώρες την ηµέρα επί 7 ηµέρες την εβδοµάδα ας την αξιοποιήσει ορθολογικά το αρµόδιο τµήµα για να κάνει αναβαθµίσεις και την συνένωση των ∆.Ο.Υ. µόνον τις «νεκρές» ώρες και όχι τις απογευµατινές ώρες που είναι ιδσιαίτερα παραγωγικές για τον Κλάδο µας .

Καθώς θα ήταν άνευ ιδιαίτερης σηµασίας να γεµίσουµε σελίδες µε τα καθηµερινά προβλήµατα µας στην προσπάθειά µας να λειτουργήσουµε τις εφαρµογές, τα οποία µπορείτε εύκολα να βρείτε και να διαβάσετε στο διαδίκτυο, θα αρκεσθούµε στα όσα περιληπτικά µνηµονεύουµε για να αιτιολογήσουν τις, σχεδόν οµόφωνες, ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα:

(Α) Ζητούµε να ορισθούν ΑΜΕΣΑ (έως 15/07/2013) µε απόφαση του Υφυπουργού κ.Γεωργίου Μαυραγάνη νέες καταληκτικές ηµεροµηνίες κατ’ αντιστοιχία της πεντάµηνης διάρκειας του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και της ΠΟΛ.1054/26-6-13 που να προβλέπουν σταδιακή υποβολή των δηλώσεων και η οποία θα ορίζει σαν πρώτη καταληκτική ηµεροµηνία την 30η Αυγούστου 2013 και σαν τελευταία την 31η Οκτωβρίου 2013 (ήτοι πραγµατική τετράµηνη περίοδο από 01/07/2013 – 31/10/2013) .

Αναγκαία προϋπόθεση το TAXISnet να λειτουργεί καθηµερινά και κυρίως χωρίς προβλήµατα τουλάχιστον από τις 07.30 – 22.00 και από ∆ευτέρα έως και Σάββατο.

(Β) Εφόσον δεν µας γνωστοποιηθεί (δηµοσιοποίηση έστω και µε δελτίο τύπου) η ύπαρξη της πρόθεσης της Πολιτικής Ηγεσίας για µετατόπιση των ηµεροµηνιών στο αιτούµενο  τετράµηνο ή ακόµη και σε ανάλογο πεντάµηνο διάστηµα, µέχρι και την ∆ευτέρα 15/07/2013, τα Μέλη µας δηλώνουν, µε κάθε επίγνωση της ευθύνης που έχουµε απέναντι στους Πελάτες µας, ότι, αρχικά δεν θα είναι δυνατόν να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος κατά το χρονικό διάστηµα από 16/07 – 22/07/2013 καθώς ο υπόλοιπος όγκος και χρόνος εργασίας που απαιτείται για να αντιµετωπίσουµε τις παράλληλες υποχρεώσεις µας, σε συνδυασµό µε τα τεχνικά προβλήµατα του TAXISnet, µας στερούν το δικαίωµα να αξιολογήσουµε ορθά τις φορολογικές ανάγκες των Πελατών µας και να συµπληρώσουµε νόµιµα την φορολογική τους δήλωση παρά του ότι είµαστε γνώστες της ισχύουσας πολυδαίδαλης νοµοθεσίας.

Αν τα προβλήµατα στην λειτουργία του TAXISnet συνεχισθούν και δεν υιοθετηθούν νέες καταληκτικές ηµεροµηνίες από την Πολιτική Ηγεσία το ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει λάβει την εντολή να συγκαλέσει Ολοµέλεια Προέδρων ώστε να ληφθούν σχετικές αποφάσεις αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιουργούν οι λανθασµένες αποφάσεις που βάσιµα πιστεύουµε ότι έχουν ληφθεί υπό πίεση και χωρίς ορθή αξιολόγηση όλων των παραµέτρων.

Περιµένουµε τις αποφάσεις σας που θα µας επιτρέψουν να ανταπεξέλθουµε ορθά στο δύσκολο έργο µας προς όφελος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και των Φορολογουµένων Πελατών µας.