eopyy1.ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Ανατροπές στο Δημόσιο και τα Ταμεία - Οι ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, την είσπραξη εισφορών και τη «μαύρη τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κινητικότητα στο Δημόσιο, ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού, η δημιουργία Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και η αντιμετώπιση του ανοίγματος του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το «πράσινο φως» για την κατάργηση θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δίνουν οι νέες διατάξεις.

Οπως προβλέπεται, με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, έπειτα από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης, είναι η δυνατή η κατάργηση θέσης.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις, καθίσταται δυνατή η κινητικότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, αλλά και στις ανεξάρτητες Αρχές.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων Αρχών, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ, όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τις ρυθμίσεις για την κινητικότητα/διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, παρουσίασε χθες ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, η κινητικότητα θα εξελιχθεί ως εξής: η φάση της κινητικότητας των 4.200 υπαλλήλων στο πρώτο κύμα θα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς -όπου καταργούνται 52 ειδικότητες στα τεχνικά λύκεια-, σχολικούς φύλακες και εργαζομένους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο καθεστώς της κινητικότητας/διαθεσιμότητας περιορίζεται, από τους 12 μήνες που είναι σήμερα, στους 8. Στο διάστημα αυτό, όσοι τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και, αν δεν απορροφηθούν, στη συνέχεια θα απολύονται. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αυτό, οι πρώτες απολύσεις από το μέτρο θα εμφανιστούν στο πρώτο δίμηνο του 2014. Διευκρινίζεται ότι ο συμφωνημένος από το Φεβρουάριο του 2012 αριθμός των 15.000 υποχρεωτικών αποχωρήσεων τη διετία 2013 - 2014, αλλά και η κατανομή ανά έτος -4.000 για το 2013 και 11.000 για το 2014- παραμένει σταθερός.

Διαβούλευση

Παράλληλα, το νέο σύστημα καθορισμού κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, που τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2017, ορίζεται στο πολυνομοσχέδιο. Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου προβλέπεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εργασιακών σχέσεων.

Στη διαβούλευση μετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και αυτή συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ, ως πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του ΟΜΕΔ. Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Οι τελικές αποφάσεις θα καθορίζονται από την κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα, εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης.

Ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει σε άλλη διάταξη την ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Το ΚΕΑΟ έχει ως σκοπό

α) την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλομένων ποσών, την αιτία και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,

γ) τη μελέτη, επεξεργασία  και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργείο,

δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του ΚΕΑΟ. Αρχικά, διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, ενώ του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ διαβιβάζονται από 1/1/2014.

Η διαφοροποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΕ έχουν ήδη μηχανισμούς για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, οπότε και η προσαρμογή τους στις νέες διαδικασίες θα είναι ευκολότερη. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ προβλέπεται να έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσαρμογής, καθώς ο μεν ΟΓΑ μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσει διαδικασία βεβαίωσης οφειλής και αναγκαστικής είσπραξης, ενώ στην περίπτωση του ΕΤΑΑ η βεβαίωση οφειλής και η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ήταν περιορισμένη.

Επίσης,  δίνεται η δυνατότητα και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς να ενταχθούν στο ΚΕΑΟ, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως προς το ύψος των καθυστερούμενων  οφειλών, στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οφειλές συνολικού ποσού άνω των 5.000,00 ευρώ καθώς και οφειλές που έγιναν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. Η διάκριση αυτή μεταξύ των οφειλών έχει ως στόχο να μη συσσωρευθούν στο ΚΕΑΟ μικρές οφειλές, αλλά αυτό να έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στους μεγαλοοφειλέτες. Στις περιπτώσεις οφειλετών που έχουν εκπέσει προηγούμενης ρύθμισης οφειλής κρίνεται αναγκαία η διαβίβαση στο ΚΕΑΟ.

Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής

Η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), με βάση το οποίο θα κληθούν κλινικές και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να συμβάλουν στη στήριξη του ΕΟΠΥΥ και στην κάλυψη των ελλειμμάτων, προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ).

Το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της σύμβασης του συμβεβλημένου παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας.

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο 20 ημερών από τη λήξη κάθε μήνα.

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους ιδιώτες παρόχους.

 

forologia2. ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδρομικά, για τα εισοδήματα του 2012, θα εφαρμοστεί ο φόρος πολυτελείας σε Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού, αεροσκάφη, ελικόπτερα, πισίνες και σκάφη, ενώ ειδικά για φέτος θα ταχυδρομηθεί στους φορολογουμένους με ξεχωριστό εκκαθαριστικό από αυτό του φόρου εισοδήματος.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή με στόχο την ικανοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και στο πλαίσιο της προσπάθειας να πειστούν οι εταίροι να δώσουν το «πράσινο φως» για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, από την 1η Αυγούστου.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης του Ιουλίου, εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η πρώτη ανάγνωση του πολυνομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή, την Παρασκευή, ενώ η δεύτερη ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί, το πιθανότερο, τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να ενταχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη και να τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία την επομένη, δηλαδή την Τετάρτη 17 Ιουλίου. 

Λόγω των έντονων, πάντως, αντιδράσεων που προκλήθηκαν για αρκετές από τις διατάξεις του αρχικού σχεδίου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έκανε «στροφή», με αποτέλεσμα να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης για ποσά αποζημιώσεων από 100.000 έως 150.000 ευρώ σε 20% από 25% που ήταν στο προσχέδιο του ΚΦΕ, ενώ επανέφερε την προκαταβολή φόρου από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. στο 55% από 80% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του ΚΦΕ.

Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εξάλλου, καταργείται το μέτρο συλλογής των αποδείξεων από το 2014, αφού καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν το 25% των ετησίων εισοδημάτων τους μέχρι τις 60.000 ευρώ με την αξία αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συλλέξει, ενώ, με τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών να καθορίζει κάθε χρόνο το σύστημα υπολογισμού της παρακράτησης φόρου, ανοίγει ο δρόμος για τη θέσπιση νέας κλίμακας από τις αρχές του 2014 και με συντελεστές οι οποίοι αναμένεται να κυμαίνονται από 1% ως και 42% (κλιμακωτά) στις αποδοχές άνω των 800 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πολυνομοσχέδιο θέτει το νέο πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ επικεντρώνεται και στον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων, καθώς ξεκαθαρίζει και ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από την εφορία.

Αναδρομική «πολυτέλεια»

«Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και υλοποίησης του προϋπολογισμού, κρίνεται σκόπιμο οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης να έχουν προγενέστερη εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013, αντί του 2014 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, λόγω της αδυναμίας συμβεβαίωσής του με το φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013».

Με τον τρόπο αυτόν, δικαιολογείται στην Αιτιολογική Εκθεση του πολυνομοσχεδίου η αναδρομική επιβολή φόρου πολυτελείας σε Ι.Χ., πισίνες, σκάφη κ.λπ., από φέτος και όχι από το 2014, γεγονός που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι, πέρα από τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα λάβουν, καθώς και τα «χαράτσια» των ακινήτων που καλούνται φέτος να πληρώσουν, θα υποχρεωθούν να βάλουν ακόμη βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να κλείσουν τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων, ενδεχομένως δε για να παράσχουν άλλοθι στην πολυπόθητη για την κυβέρνηση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το νόμο 4111/2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμισι χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμισι χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

iv) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή,  

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Φορολογικοί συντελεστές ανά κατηγορία

Στο πολυνομοσχέδιο καθορίζονται φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος:

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με συντελεστή 11% εφόσον ανέρχεται μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για ποσά άνω των 12.001 ευρώ.

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 15%.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 26%.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.

Συντελεστές παρακράτησης

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου που ισχύουν είναι οι:

α) για μερίσματα 10%.

β) για τόκους 15%.

γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές 20%.

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες 20%. Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος.

ε) για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής 15%. Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ είναι 10% και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ ανέρχεται σε 20%. Οι συντελεστές αυτοί αυξάνονται 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος του.  

«Άνοιγμα» της αγοράς πετρελαιοειδών

Η πλήρης απελευθέρωση της εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών, με άρση όλων των περιορισμών που εξακολουθούν έως σήμερα να υφίστανται, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τις διατάξεις για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου, το οποίο προωθείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία ως συνέχεια της συμφωνίας με την τρόικα. Μεταξύ άλλων, παρέχεται δυνατότητα στα βυτιοφόρα, ακόμα και αν δεν ανήκουν σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες, να μεταφέρουν καύσιμα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Μειώνονται, εξάλλου, τα ελάχιστα όρια όσον αφορά το απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο, για να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες με μικρότερα ελάχιστα όρια εταιρικού κεφαλαίου να αποκτήσουν άδεια εμπορίας. Σημειώνεται πως τα όρια κλιμακώνονται ανάλογα με τις πωλήσεις πετρελαιοειδών το προηγούμενο έτος. Επιτρέπεται, παράλληλα, η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων που τροφοδοτούνται με βυτιοφόρα οχήματα, εφόσον δεν είναι εφικτή η σύνδεση μέσω αγωγών από θαλάσσης ή με σιδηροδρομικό δίκτυο.

hellenicpostbank3. «ΜΑΧΗ» 4 ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Όλες οι μεγάλες συστημικές τράπεζες υπέβαλαν τελικά προσφορά για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει θέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Πιο συγκεκριμένα η Alpha Bank και η Eurobank, με επίσημες ανακοινώσεις, αναφέρουν ότι υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 100% των μετοχών του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε και αυτή προσφορά για την απόκτηση του νέου ΤΤ, ενώ προσφορά υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Τράπεζα Πειραιώς. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση και μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Πάντως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που φέρουν τη διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου Αναστασία Σακελλαρίου να έχει υποβάλει την παραίτησή της

standard n poor4. Ο ΟΙΚΟΣ S&P ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην υποβαθμιση της Ιταλίας, από «BBΒ+» σε «BBΒ» προχώρησε ο οίκος  Standard and Poor’s διατηρώντας αρνητικό το outlook.

Σύμφωνα με τον S&P, η υποβάθμιση της χώρας αντανακλά την περαιτέρω επιδείνωση της ιταλικής οικονομίας. Ο  οίκος εκτιμά πως η κυβέρνηση συμμαχίας υπό τον κεντροαριστερό Ενρίκο Λέτα θα δυσκολευτεί να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2013 λόγω των ενδοκυβερνητικών διαφωνιών σχετικά με τα φορολογικά θέματα.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι η «ακαμψία» της αγοράς εργασίας και διαφόρων τομέων της οικονομίας είναι ανάμεσα στις βασικές αιτίες για τις κακές οικονομικές επιδόσεις της χώρας και προσθέτει ότι αναμένει το ιταλικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν να μειωθεί κατά 1,9% φέτος, αναθεωρώντας τη σχετική πρόβλεψή του επί τα χείρω (από -1,4% που υπολόγιζε τον Μάρτιο).

                                            

eot5. ΓΙΑΤΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΦΕΤΟΣ

Μέχρι το 2020 η τουριστική βιομηχανία της χώρας θα έχει δημιουργήσει συνολικά περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις, εκτιμά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης, ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Γιώργος Βερνίκος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ιωάννης Ρέτσος, ο ευρύτερος τομέας των τουριστικών υπηρεσιών προσφέρει 780.000 θέσεις εργασίας και αναμένει για φέτος 17 εκατ. αφίξεις και έσοδα 11 δισ. ευρώ στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές και η κρουαζιέρα.

Με την αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης υπολογίζεται ότι έως το 2021 ο τζίρος θα φθάσει περί τα 50 δισ. ευρώ και θα δημιουργηθούν από 300.000 έως 320.000 επιπλέον, άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Οι επιχειρηματίες στον τουρισμό δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση εξειδικευμένων εργαζομένων ενώ σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του προγράμματος «10.000 θέσεων εργασίας στον τουρισμό για νέους έως 29 ετών» εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του.

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στο ΣΕΤΕ και την ΕΕΔΕ ενώ εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας.

Η τελική επιλογή των 10.000 δικαιούχων από τους 52.000 που είχαν υποβάλλει αίτηση, έγινε με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι, με βάση τις σπουδές τους, την ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το εισόδημά τους όταν εργάζονταν, και το χρονικό διάστημα που είναι χωρίς δουλειά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι νέοι που επελέγησαν, μετά από 80 ώρες κατάρτισης θα έπρεπε να προσληφθούν σε θέσεις μαθητείας από τουριστικές επιχειρήσεις.

Έως σήμερα έχουν επιλεγεί, από τις επιχειρήσεις 1.200, έχουν απορριφθεί 250, ενώ ένα 20% έως 30% έχουν τυπικά κωλύματα, όπως μεγαλύτερη ηλικία από την προβλεπόμενη.

Ακόμη, σε κατ' εξοχήν τουριστικές περιοχές, όπως η Κρήτη, το Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο, στις οποίες οι επιχειρήσεις εκφράζουν ενδιαφέρον, έχουν γίνει πολύ λίγες αιτήσεις και σε ορισμένες περιοχές όπως η Ρόδος καμιά.

Τέλος κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου, οι υποψήφιοι για μαθητεία ζήτησαν να προσληφθούν μετά το καλοκαίρι.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΤΕ θα προτείνουν στο υπουργείο Εργασίας να αλλάξει η διαδικασία και να προηγείται η δέσμευση των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εκπαιδευομένων που θέλουν να απορροφήσουν, ενώ η μοριοδότηση των υποψηφίων να γίνεται μετά τη διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις και τα Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης.

Θα ζητήσουν επίσης, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη μοριοδότηση των ανέργων με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες μόνιμες θέσεις εργασίας και να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιτυχία του προγράμματος με δεδομένο ότι ακολουθεί πρόγραμμα με ακόμη 40.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό.

Οι εργασιακές σχέσεις, η αδήλωτη εργασία και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές

Σε ό,τι αφορά στις εργασιακές σχέσεις ο ΣΕΤΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος στην αδήλωτη εργασία, αποδίδει ευθύνες στην πολιτεία υποστηρίζοντας ότι το ποσοστό των ελέγχων δεν υπερβαίνει το 2% των επιχειρήσεων ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ατιμωρησίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ανδρέα Ανδρεάδη, ο ΣΕΤΕ προτίθεται να δημιουργήσει δική του τηλεφωνική γραμμή που θα δέχεται καταγγελίες για αδήλωτη εργασία στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Σχετικά με το πρόβλημα ότι αρκετές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού καθυστερούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους, οι εκπρόσωποι του ΣΕΤΕ ανέφεραν ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα ρευστότητας δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν μειώσει κατά πολύ τις χορηγήσεις.

Ανέφεραν επίσης ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι tours operators έχουν διακόψει τις προκαταβολές που έδιναν στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις για τον επόμενο χρόνο μετά το 2009 και εξαιτίας της έντονης διεθνούς φημολογίας για επιστροφή στη δραχμή.

Ο ΣΕΤΕ ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε και επισήμως στους κοινωνικούς εταίρους, υπέγραψε τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που πάντως δεν έχει πλέον υποχρεωτικό χαρακτήρα παρά μόνο για τις επιχειρήσεις μέλη των ενώσεων που έχουν υπογράψει, ενώ η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων υπέγραψε πέρυσι κλαδική σύμβαση με εισαγωγικούς μισθούς από 753,69 ευρώ έως 821,96 ευρώ.

 

Βασίλης Βαλαμβάνος

πηγή: www.minpress.gr