ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΘΕΜΑ: «Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών»

ΣΧΕΤ.: 1. Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.1 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013).
2.Υπουργική Απόφαση αριθ.πρ. Β/7/15877/2914/23.5.2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013).

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ 126Α/4-6-2013), παρέχεται η δυνατότητα πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ. 

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας πάγιας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις:

Α. Δικαιούχοι υπαγωγής

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί σε κύρια και επικουρική ασφάλιση ΟΑΕΕ και διακόψαντες), πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).

Β. Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στη ρύθμιση

Οι μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες :

- Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν εκπέσει των δικαιωμάτων αυτών.

- Τελούν σε αναστολή είσπραξης, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

Προσοχή!

Δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνώριση χρόνου, καθόσον ο τρόπος εξόφλησης αυτών ορίζεται με άλλες διατάξεις και οφειλές χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

 

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Αδυναμία εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος.

- Δυνατότητα ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Να μην υπάρχει καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Δ. Όροι ρύθμισης

- Καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Οι οφειλόμενες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, ασφαλιστικές εισφορές μετά των προβλεπόμενων προσαυξήσεων εξοφλούνται, κατ΄ ανώτατο όριο, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

- Η παρούσα ρύθμιση δεν προβλέπει ελάχιστο κεφαλαιοποιούμενο ποσό, ούτε ελάχιστο ποσό δόσης.

- Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται μέχρι την 31/12/2012 με τέλη καθυστέρησης χωρίς έκπτωση επ΄ αυτών.

- Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται από 1/1/2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αιτήσεως για υπαγωγή στη ρύθμιση, με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

Όπως είναι γνωστό το εν λόγω επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και στην παρούσα φάση και μέχρι μεταβολής του, διαμορφώνεται σε 8,5%.

Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται από το μήνα υποβολής της αίτησης και μέχρι την εξόφληση αυτής με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50%), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (8%). Συνολικά 8,50% (εγκύκλιος 32/2013).

Με την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση:

- Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν.86/1967, όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται,

- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

- Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

- Χορηγείται στους οφειλέτες μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής, χωρίς παρακράτηση.

Ε. Διαδικασία εξόφλησης

- Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛΤΑ εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του μεθεπόμενου της αιτήσεως μήνα (π.χ. ημερομηνία αιτήσεως 20/8/2013, η 2η δόση 31/10/2013). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.

- Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή). Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) μόνο δόσης.

Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Προσοχή!

Η καταβολή της καθυστερημένης δόσης και της προσαύξησης γίνεται με την επόμενη δόση μέσω πάγιας εντολής.Η πρώτη δόση δεν επιδέχεται καθυστέρηση καθόσον η καταβολή της προβλέπεται περιοριστικά εντός επτά εργασίμων ημερών και είναι απαραίτητη για την ένταξη στη ρύθμιση.

Στ. Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται σχετικό αίτημα (ως συνημμένο υπόδειγμα) συνοδευόμενο από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

1. Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικ. έτους.

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:

- η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

- ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικ. έτους.

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:

- η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

- ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,

- λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα:

· Κινητές αξίες,
· Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
· Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
· Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών,
· Αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,
· Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
· Απαιτήσεις από τρίτους,
· Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται,
· Τρέχον και αναμενόμενο εισόδημα – κύκλος εργασιών.

3. Για κύρια οφειλή από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €).

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2, και επιπλέον

- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, λογιστή , φοροτεχνικό, κατέχοντα άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος) περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

Η βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας, πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητα του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, τη ρευστότητα του και τα προσδοκώμενα έσοδα.

Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4. Για κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις, και

- Σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι: 
→ Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, ή
→ Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη - τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υπάρχει εκτίμηση της αξίας του προσφερόμενου για υποθήκη ακινήτου από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού. Η δαπάνη για την αμοιβή του μηχανικού βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. [Η βεβαίωση του μηχανικού, με την εκτίμηση της αξίας του προσφερόμενου προς υποθήκη ακινήτου, μπορεί να ζητηθεί και στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» για οφειλές άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)], ή

→ Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου, ή
→ Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Προσοχή!

Εφόσον απαιτείται, πρέπει επιπλέον να ζητούνται δικαιολογητικά απόδειξης άσκησης επαγγέλματος.


Ζ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που υπάγεται ο ασφαλισμένος.

Αρμόδιο Όργανο για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής ορίζεται ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Τμήματος.

Αρμόδια Υπηρεσία για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών ως προς την αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή και τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων είναι το Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει ο ασφαλισμένος για οφειλές έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €).

Για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), αρμόδιος για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία της εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης είναι ο ανεξάρτητος τρίτος φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.Στ.

Εάν η προβλεπόμενη βεβαίωση χορηγηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Εάν χορηγηθεί από λογιστή ή δικηγόρο απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από την Περιφερειακή Υπηρεσία .

Η. Διαδικασία

Για την καλύτερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ρύθμισης δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις:

- Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετικό αίτημα (ως συνημμένο υπόδειγμα) συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση, πλην των βεβαιώσεων των τρίτων ανεξάρτητων εκτιμητών και της σύστασης εγγύησης, που δύνανται να κατατεθούν και ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

- Εκδίδεται απόδειξη πληρωμής.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθιστά τη ρύθμιση ως κατ΄ αρχήν χορηγηθείσα, με την επιφύλαξη του ελέγχου των, κατά περίπτωση, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

- Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης σχετικά με την ένταξη του στη ρύθμιση (έκδοση απόφασης) ή την απόρριψη του αιτήματος του.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν ενημερωθεί διαφορετικά εντός εξαμήνου από την κατά τα ανωτέρω καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης, αυτή θεωρείται χορηγηθείσα.

Θ. Τρόπος υπολογισμού οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από τη μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, ως εξής:

- Προσδιορίζονται οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

- Εάν υπάρχει οφειλή έως 31/12/2012, επιβαρύνεται με τέλη καθυστέρησης έως την ημερομηνία αυτή και από 1/1/2013, έως την εξόφληση, με επιτόκιο.

- Οφειλές από 1/1/2013 και έως την εξόφληση, επιβαρύνονται μόνο με επιτόκιο.

Ι. Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Μη εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

- Μη καταβολής καθυστερημένης δόσης με προσαύξηση 15% μαζί με την επόμενη δόση.

- Μη εμπρόθεσμης καταβολής μίας δόσης πέραν της μιας φοράς.

- Δημιουργίας φορολογικής οφειλής.

- Διαπίστωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκείμενου να χορηγηθεί η ρύθμιση.

- Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση.

Εφόσον επέλθει απώλεια της ρύθμισης:

- Χάνονται τα ευεργετήματα αυτής.

- Το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής μετά των προσαυξήσεων καθίσταται άμεσα απαιτητό και επιδιώκεται άμεσα η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

- Καταπίπτουν οι εγγυήσεις.

Κ. Απόρριψη αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

Η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση απορρίπτεται, εφόσον:

- Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.

- Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από την ημερομηνία της αίτησης.

- Διαπιστώνεται οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του.

- Διαπιστώνεται αδυναμία του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Λ. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας-Πιστοποιητικό οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης - και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής - σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός(1) μήνα, χωρίς παρακράτηση, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Μ. Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης - και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής – παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης διάρκειας ενός μήνα.

Ν. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης

Αλλαγή επιλογής αριθμού δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπεται μόνο προεξόφληση του υπόλοιπου των δόσεων που έχουν επιλεγεί. Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής, κατά την ημερομηνία της εξόφλησης, απαλλάσσεται του επιτοκίου αποπληρωμής που έχει επιβληθεί.

Ξ. Γενικές οδηγίες

- Για την καταβολή της πρώτης δόσης εκδίδεται απόδειξη πληρωμής (ταχυπληρωμή), κατά τα γνωστά, για πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ.

- Το νέο έντυπο που έχει δημιουργηθεί για την ανάθεση της πάγιας εντολής στην Τράπεζα επιλογής του οφειλέτη χορηγείται και στην πάγια ρύθμιση μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

- Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή των απορρίψεων πληρωμών πρέπει να επισημαίνεται στον ασφαλισμένο η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της δεύτερης δόσης κατά την οποία θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή του καθώς και η ενημέρωση του από την Τράπεζα της επιλογής του, για την ακριβή ώρα ροής των παγίων εντολών κατά τη τελευταία ημέρα του μήνα, ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του πριν την ώρα αυτή.

- Για την πάγια ρύθμιση ισχύει το προϊόν πληρωμής δόσεων ρύθμισης με κωδικό Οργανισμού «206 GR34ZZZ00206 δόσεις ρύθμισης ΟΑΕΕ».

- Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης ο ασφαλισμένος υποβάλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα αντίγραφο της ανάθεσης πάγιας εντολής και, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, λαμβάνει απόφαση υπαγωγής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

- Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών ή μη επάρκειας τους, δεν εκδίδεται απόφαση υπαγωγής. Χορηγούνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης (πιστοποιητικό οφειλής- αναστολή αναγκαστικών μέτρων κλπ) για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Εντός του διαστήματος αυτού η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και να έχει οριστικοποιήσει τη ρύθμιση ή να έχει απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα.

- Εάν δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από την ημερομηνία της αιτήσεως το αίτημα απορρίπτεται.

- Η απόφαση της ρύθμισης αποτελεί τη μοναδική ενημέρωση του ασφαλισμένου για το χρόνο εξόφλησης των μηνιαίων-πέραν της πρώτης-δόσεων και πέραν αυτής δεν θα αποστέλλονται αποδείξεις πληρωμής.

Για το λόγο αυτό πρέπει να επισημαίνεται στον ασφαλισμένο:

- Η σημασία του ελέγχου κάθε μήνα της καταβολής της προβλεπόμενης δόσης και, ανά δίμηνο, των τρεχουσών εισφορών.

- Ότι η καθυστερημένη δόση (μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της ρύθμισης) θα καταβάλλεται με την προσαύξηση 15%, μαζί με την επόμενη δόση, μέσω πάγιας εντολής.

- Από τη δημοσίευση του Ν. 4152/2013 (9-5-2013) καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής στη πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010 και παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 περί ενεργοποίησης των ρυθμίσεων.

- Η παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από οδηγίες της ΗΔΙΚΑ για τη λειτουργία της εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης στο μηχανογραφικό σύστημα.

Της παρούσης να λάβει, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ