Ερώτηση

608ΑΑ. Καλημέρα, Θα ήθελα να μας απαντήσετε στα ερωτήματα Ελληνική εταιρία (ΑΕ) θα εισπράξει εφάπαξ δικαιώματα από Γερμανική εταιρία, για την παραχώρηση σήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης θα εισπράττει μηνιαία αμοιβές με ποσοστό επί τζίρου για παροχή συμβουλών οργάνωσης και διοίκησης στην Γερμανική εταιρία
1.       Σε ποιο καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται οι δύο αυτές πράξεις (θεωρείται ενδοκοινοτική, απαλλάσσεται ή φορολογείται στην Ελλάδα).
2.       Το πρώτο έσοδο της παραχώρησης φορολογείται με το άρθρο 13 & 1β του Ν.2238/1994 (φόρος 20%) και ποιος έχει υποχρέωση απόδοσης Θα θέλαμε στις απαντήσεις σας να μας γνωρίσετε και ότι άλλο μπορεί να είναι χρήσιμο.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 14 του Kώδικα ΦΠA ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή , είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Στην περίπτωση που αναφέρετε στην ερώτησή σας οι πράξεις θεωρούνται ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών με τόπο φορολόγησης στην Γερμανία, άρα εσείς θα εκδώσετε τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ.

Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος μέσω VIES του κοινοτικού ΑΦΜ της Γερμανικής εταιρίας και μετά να ακολουθηθούν όλα τα βήματα που απαιτούνται για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσίας (ανακεφαλαιωτικοί κτλ).

Όσον αφορά την αυτοτελή φορολόγηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, θεωρούμε ότι ιδιαίτερα διευκρινιστική είναι η ΠΟΛ.1162/22.6.2001, η οποία έχει εφαρμογή και στην περίπτωσή σας.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΠΟΛ, ισχύουν τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περ. β' και των τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30% (Σ.Σ πλέον 20%), λογιζόμενο ως εισόδημα, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία τα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας.

2. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1047166/10364/Β0012/ΠΟΛ.1142/24.4.1997 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2459/1997, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που παρέχεται η χρήση (υπάρχει μίσθωση) του σήματος έναντι περιοδικών καταβολών και δημιουργείται έσοδο για τον δότη - δικαιοπάροχο, χωρίς αυτός να πραγματοποιεί κάποια δαπάνη για την απόκτησή του, το σχετικό έσοδο υπόκειται σε φορολογία κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, αφού θεωρείται ότι αλλάζει απλά ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και το έσοδο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό 75.09 "Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων".

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όταν επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του σήματός της σε άλλη επιχείρηση, έναντι ανταλλάγματος το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων που πραγματοποιεί η άλλη επιχείρηση, τότε το έσοδο αυτό (μίσθωμα) που αποκτά η πρώτη επιχείρηση υπάγεται σε αυτοτελή φορολογία με συντελεστή 30% (Σ.Σ πλέον 20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, εξαντλούμενης μ' αυτό το φόρο της φορολογικής υποχρέωσής της για το συγκεκριμένο έσοδο.
Βέβαια, αν η επιχείρηση που αποκτά αυτό το έσοδο είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισμός τότε, εκτός από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, δηλαδή αν τα υπόψη νομικά πρόσωπα διανείμουν κέρδη, τότε το τμήμα του ως άνω εσόδου, που περιλαμβάνεται στα διανεμόμενα κέρδη, θα υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις.

4. Επίσης και όσον αφορά το χρόνο καταβολής του αυτοτελούς φόρου για το πιο πάνω έσοδο, σημειώνονται τα εξής:

Όταν οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις έχουν συμφωνήσει όπως το υπόψη έσοδο καταβάλλεται μετά τη λήξη της οικείας (κάθε φορά) διαχειριστικής περιόδου της οφείλουσας τούτο επιχείρησης ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα (κάθε τρίμηνο, εξάμηνο κ.λπ.), τότε η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του συμφωνημένου για την καταβολή του υπόψη εσόδου χρονικού διαστήματος. Όμως, επειδή για να εξευρεθεί η βάση υπολογισμού αυτού του εσόδου και κατ' επέκταση το ύψος αυτού (δηλαδή το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποίησε εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος η επιχείρηση που οφείλει το έσοδο τούτο), απαιτείται κατά κανόνα κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται δεκτό όπως η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου γίνεται μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του.

Τέλος τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται στην Ελλάδα αφού με  τις διατάξεις του άρθρου 8 της Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας προβλέπεται:

«(1) Δικαιώματα προκύπτοντα εντός ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και καταβαλλόμενα εις κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους θα φορολογούνται μόνον εν τω ετέρω τούτω Kράτει.

(2) O όρος «δικαιώματα», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω, σημαίνει πληρωμάς πάσης φύσεως γενομένας έναντι χρήσεως ή δικαιώματος χρήσεως συγγραφικού δικαιώματος φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή τύπου, μηχανικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή δια την χρήσιν ή δικαιώματος χρήσεως βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή δια πληροφορίας αφορώσας βιομηχανικήν, εμπορικήν ή επιστημονικήν εμπειρίαν.»
Η ομάδα της AST BOOKS.