Ερώτηση

752ΑΑ. Τουριστικό γραφείο εκμισθώνει από ιδιώτη "Α" 5 δωμάτια για την τουριστική σεζόν 2013 με σκοπό να τα διαθέσει σε ιδιώτες. Η εκμίσθωση των δωματίων για το τουριστικό γραφείο από τον "Α" επιβαρύνεται με χαρτόσημο, η διάθεση μετέπειτα σε πελάτες του γραφείου για το διάστημα 3 ημερών, 10 ημερών κτλ επιβαρύνεται με ΦΠΑ 6.5% ή 23%, διότι σαν πακέτο δεν μπορεί να τακτοποιηθεί δεδομένου ότι ο "Α" δεν είναι υποκείμενος του ΦΠΑ. Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Από τη διατύπωση του ερωτήματος θεωρούμε ότι πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση των συγκεκριμένων ακινήτων (δηλαδή για τον εκμισθωτή το εισόδημα θεωρείτε Α΄ πηγής (από ακίνητα), οπότε βάσει του άρθρου 22 του ν. 2859/2000, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ «Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

Στο Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)  μεταξύ άλλων ορίζεται:

«Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
…….
5.Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα.
Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%»

Από το συνδυασμό των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο εφαρμοζόμενος συντελεστής στην περίπτωσή σας είναι 6,5%.
Βεβαίως, πρέπει να προσθέσετε και στις δραστηριότητες τις επιχειρήσης σας και τον αντίστοιχο ΚΑΔ.

Η ομάδα της AST BOOKS.