Ερώτηση

811ΑΑ. Ήθελα να ρωτήσω αν μια φοιτήτρια που απέκτησε ΙΧ κατά 50% με τον πατέρα της το 2012 θα συνεχίσει να είναι προστατευόμενη στη δήλωση του πατέρα της και αν θα πρέπει να υποβάλλει μόνη της δήλωση.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι “Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7.”

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι:
“Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900,00) Ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων  (6.000,00) Ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση θ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι “ Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, για τη συγκεκριμένη φοιτήτρια προκύπτουν 2 περιπτώσεις:

1) Το τεκμήριο του 50%  συν το ποσό της αγοράς  του JEEP, να είναι μικρότερο από τα 2.900 ευρώ:

Σε αυτήν την περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση και μπορεί να αποτελέσει προστατευόμενο μέλος των γονιών της, δεδομένου ότι το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα της δεν ξεπερνάει τα 2.900 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 1 του αρθρου 16 του ΚΦΕ, δηλαδή:
“(.....) Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης.
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα.
Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συμβαλλομένους. Εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η κτήση που πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.

2) Το τεκμήριο του 50%  συν το ποσό της αγοράς  του JEEP, να είναι μεγαλύτερο από τα 2.900 ευρώ:
Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης και η συγκεκριμένη φοιτήτρια δεν μπορεί να αποτελέσει προστατευόμενο μέλος
Βεβαίως, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η οποία ορίζει τα εξής:

“2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
(......)
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
(......)
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.”

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να γίνει δεκτό από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ότι η συγκεκριμένη φοιτήτρια έχει μειωμένη αντικειμενική δαπάνη και να μειωθεί το φορολογητέο εισόδημά της κάτω από τα 2.900 ευρώ κι έτσι να δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος από τους γονείς της.

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και σε αυτήν την περίπτωση, στις διατάξεις περί εικονικής μεταβίβασης που σας παραθέσαμε παραπάνω.

Η ομάδα της AST BOOKS.