Ερώτηση

546ΑΑ. Πελάτης μου με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων, επισκευές και συντήρηση κλιματιστικού εξοπλισμού αναλαμβάνει δουλειά στην Κύπρο σε ιδιώτη. Θέλει να αγοράσει ο πελάτης μου τα κλιματιστικά από Κύπρο και να τα τοποθετήσει εκεί. Θεωρείται ενδοκ. απόκτηση ή θα πρέπει τα εμπορεύματα να έρθουν Ελλάδα και να φύγουν με τιμολόγιο του πελάτη μου προς Κύπρο; Το τιμολόγιο που θα εκδώσει για την πώληση αυτή στον ιδιώτη θα έχει ΦΠΑ; Επίσης το ΤΠΥ που θα εκδώσει στον ιδιώτη για την εργασία του θα έχει και αυτό απαλλαγή; Όσον αφορά το προηγούμενο θέμα πρέπει ο πελάτης μου με τον ιδιώτη να κάνει συμφωνητικό;

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, σύμφωνα με  την παρ. 1 του  άρθρου 11 του ν.2859/2000

Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.

Συνεπώς, εφόσον τα κλιματιστικά θα αγοραστούν στην Κύπρο  και θα  πουληθούν σε Κύπριο ιδιώτη,  δεν πρόκειται για  ενδοκοινοτική απόκτηση.

Περαιτέρω,  αν τα εμπορεύματα έρθουν στην Ελλάδα και πωληθούν από εδώ σε ιδιώτη στην Κύπρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι:
“2.Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση.”

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τόπος παράδοσης – άρα και φορολογίας της συγκεκριμένης πράξης – είναι η Κύπρος και θα πρέπει να εξεταστεί η Κυπριακή νομοθεσία για το ΦΠΑ για το πως θα αποδοθεί ο φόρος στο Κυπριακό κράτος.

Αναφορικά με τις παρεχόμενες  εργασίες  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.2859/2000:
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπη¬ρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκε¬ται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρί¬σκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.
Συνεπώς  για την παροχή υπηρεσιών, θα χρεώσετε κανονικά Φ.Π.Α. καθώς τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα.
Η ομάδα της AST BOOKS.