Ερώτηση

777ΑΑ. Κατάστημα εμπορίας έτοιμων ενδυμάτων με έδρα σε νησί με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων και λήψη παροχής υπηρεσιών (μεταφορική εταιρεία εξωτερικού). Επίσης τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας. Ποιες θα είναι οι εγγραφές που θα γίνουν στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων;

 

Απάντηση

Με την παρ.1 του άρθρου 2 «Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών» του νέου ΚΦΑΣ ορίζεται ότι «Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.»

Ως προς τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αρκεί η καταχώρησή τους σε ξεχωριστή στήλη στο σκέλος  των εξόδων, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγραφή τους και στο σκέλος των  εσόδων, για τις ανάγκες χρεωπίστωσης.
Πρακτικό είναι επίσης να παρακολουθείται το ποσό ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε ξεχωριστή στήλη ΦΠΑ, καθώς το ΦΠΑ αυτό είναι μεν πλασματικό, αλλά εμφανίζεται στην περιοδική ΦΠΑ τόσο ως εισροή όσο και ως εκροή.
Η ομάδα της AST BOOKS.