Ερώτηση

783ΑΑ. Επιχείρηση (απλογραφικά βιβλία) που ασχολείται με εμπόριο ψευδοκοσμημάτων και κοσμημάτων προτίθεται να συμμετάσχει σε έκθεση στην Αγγλία και ενδέχεται να πουλήσει τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιτηδευματιές.

Α) Τι στοιχείο πρέπει να εκδώσει για κάθε περίπτωση;

Β) Οι συναλλαγές αυτές θα θεωρηθούν ενδοκοινοτικές;

Γ)  Θα έχουν ΦΠΑ τα στοιχεία που θα εκδοθούν και αν ναι πόσο;

 

Απάντηση

Η περίπτωση που μας ρωτάτε έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1317/30.9.1993, σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα εξής:
“Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 7, θεωρείται ως "παράδοση αγαθών", η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς της ίδιας επιχείρησης. Παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των μετακινουμένων αγαθών, ενώ με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, ορίζονται οι περιπτώσεις - εξαιρέσεις που παρά το γεγονός ότι υπάρχει μετακίνηση αγαθών, όπως αυτή η μετακίνηση δε θεωρείται παράδοση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 15 του ν. 2166/1993, προστέθηκε νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.1642/1986, όπως ισχύει, με το οποίο ορίζεται ότι:
Σε περίπτωση του μια από τις προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω περιπτώσεις α) έως στ) παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος κατά το χρόνο που έπαψε να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. Κατά το χρόνο αυτό λοιπόν θα περιληφθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 5 του άρθρου 29, επειδή αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος μέλος προς το οποίο μετακινήθηκαν τα αγαθά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α: Ο Έλληνας υποκείμενος Α, στέλνει μηχανήματα της επιχείρησής του στην Ιταλία, για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση.
Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στην Ελλάδα.
Η μετακίνηση των μηχανημάτων από την Ελλάδα δε φορολογείται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και σε συνδυασμό με την περίπτ. 3 της παραγρ. 5 του άρθρου 28α (δεύτερο εδάφιο, έκτη παύλα) της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση όμως της πώλησης των μηχανημάτων αυτών κατά τη διάρκεια της έκθεσής τους στην Ιταλία, ο Έλληνας πρέπει να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να δηλώσει τη φορολογητέα απόκτηση αυτών στην Ιταλία, χρεοπιστώνοντας το φόρο που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται ιταλικά τιμολόγια, να εισπράττεται ο ΦΠΑ και αποδίδεται στο Ιταλικό Δημόσιο.
Παράλληλα, ο Έλληνας εκθέτης - πωλητής των μηχανημάτων υποχρεούται να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην Ελλάδα, δηλώνοντας στη σχετική ένδειξη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην Ιταλία, ή αυτόν του φορολογικού αντιπροσώπου του, διότι θεωρείται ότι πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση των μηχανημάτων αυτών που πουλήθηκαν στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Τα υπόλοιπα μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν στην Ελλάδα, χωρίς άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις. “
Η ομάδα της AST BOOKS.