Ερώτηση

859ΑΑ. Καλημέρα. Θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις.
1) Η δαπάνη για ιδιωτικό παιδικό σταθμό μπαίνει στις γενικές δαπάνες 049 ή στον 769 και λαμβάνεται ως τεκμήριο;
2) Για φυσικό πρόσωπο που δεν είχε κάνει δήλωση για τα έτη 2008-2009-2010 και έκανε εκ των υστέρων για να πάρει εκκαθάριση του ΕΤΑΚ , με μηδενικό εισόδημα και δήλωσε μόνο στο Ε1 την κύρια κατοικία του διαμέρισμα στο Μαρούσι και μια εξοχική κατοικία στην Λέσβο, του ήρθε να πληρώσει €2000 σχεδόν για κάθε έτος. Γιατί; Αφού τεκμήριο θεωρούνται τα σπίτια από το 2011 και μετά.

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2238/1994:

Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Ο παιδικός σταθμός αποτελεί προσχολική εκπαίδευση και άρα δεν συνυπολογίζεται στα τεκμήρια και επομένως μπορείτε να καταχωρήσετε τα ποσά αυτά στον κωδικό 049 του εντύπου Ε1.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι  ήδη με το Ν.3842/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού είχαν οριστεί τα ακόλουθα:

2. Το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
1. Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήμα¬τος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογου¬μένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοι¬κούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλου¬θα:
α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετρα¬γωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέ¬τρα κύριων χώρων αυτής, με τριάντα (30) ευρώ το τε¬τραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με πενήντα (50) ευρώ το τετραγωνικό μέ¬τρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με ογδόντα (80) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν πενήντα (150) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακο¬σίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τριακόσια (300) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσο¬στό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα πα¬ραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονο¬κατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκα¬τοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο έ¬να δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης ό¬πως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α'.

Και επίσης με το ίδιο άρθρο:

θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Ακόμη, με το άρθρο 92 του ιδίου νόμου προβλεπόταν ότι:

1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 2, 8 και 9), 2, 3, (εκτός από την περίπτωση γ' της παραγράφου 4), 4, 5 (παρά¬γραφοι 3, 7, 8, 9, 11 και 12), 6 (παράγραφος 2), 8 (παρά¬γραφοι 2, 3 και 5), 17 (παράγραφος 6), από 1ης Ιανουαρί¬ου 2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπά¬νες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Συνεπώς για το έτος 2010 (οικονομικό έτος 2011) δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επιβάλλεται τεκμήριο ή αλλιώς ετήσια αντικειμενική δαπάνη από το πρώτο κιόλας τετραγωνικό και για όλα τα ακίνητα και επιπλέον ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωση 3.000 ευρώ σε περίπτωση άγαμου ή 5.000 σε περίπτωση έγγαμου η οποία προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια.

Επομένως, εφόσον μας ενημερώνετε ότι δεν δηλώνονται εισοδήματα ώστε να καλυφθούν τα ανωτέρω τεκμήρια, ορθώς προέκυψε φόρος για το έτος 2010.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2238/1994 (όπως ίσχυε για τη χρήση 2010) :
Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.
(……)
Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς.

Συνεπώς, αν δεν προσκομίσατε αποδείξεις για το τεκμαρτό εισόδημα που προέκυψε για τη χρήση 2010, δεν επωφεληθήκατε από το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ και επιπλέον επιβαρυνθήκατε και με πρόσθετο φόρο 10% λόγω της μη προσκόμισης.

Για τις χρονιές 2008 και 2009 ισχύει η ακόλουθη διάταξη:

Αρθρο 16. Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης
1. Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2). Το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεμιά από αυτές για τρεις (3) μήνες το έτος. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητά τους ή έχουν μισθώσει περισσότερα ακίνητα με συνολική επιφάνεια άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα κατοικία, τότε για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματός τους λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη για δευτερεύουσα κατοικία με επιφάνεια μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία ως τουριστικοί τόποι.
Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες - που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή, καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του.

Συνεπώς εάν τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας είναι άνω των διακοσίων και της  δευτερεύουσας άνω των εκατόν πενήντα,  εφόσον όπως μας ενημερώνετε το εισόδημα του φορολογούμενου είναι μηδενικό, ορθώς σας υπολόγισαν φόρο και για τα έτη αυτά, λόγω μη κάλυψης των τεκμηρίων σας,
Η ομάδα της AST BOOKS.