Ερώτηση

864ΑΑ. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.Θα ήθελα να ρωτήσω για τις συντάξεις που παίρνουν οι φορολογούμενοι στο εξωτερικό. Πως μπορώ να διαπιστώσω αν φορολογούνται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή και στις δύο περιπτώσεις; Σε ποιους κωδικούς μπαίνει η κάθε περίπτωση διότι εγώ παίρνω από την τράπεζα για το ποσό που εισέπραξαν αλλά πως μπορώ να γνωρίζω αν φορολογήθηκαν στο εξωτερικό;

 

Απάντηση

Απ’ ότι  καταλαβαίνουμε από την ερώτησή σας είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και επομένως, αρχικά  θα πρέπει να ερευνήσετε αν το κράτος από το οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με τη χώρα μας και αν ναι, να δείτε τι προβλέπεται για τις συντάξεις στο συγκεκριμένο νόμο .

Στην περίπτωση που από τη Σ.Α.Δ.Φ προκύπτει ότι η σύνταξη φορολογείται μόνο στο κράτος που την καταβάλλει, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, θα την αναγράψετε στους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και
προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, (…….)

Στην  αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1142/2012 με θέμα  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ και προσδιορίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ειδικότερα, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι Ελλάδας, ούτε συνήθως διαμένοντες στην Ελλάδα, φορολογούνται  για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Επομένως, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα φορολογείται στη χώρα μας για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά από πηγές Ελλάδας.

Συνεπώς αν προκύπτει υποχρέωση  να φορολογηθεί στην Ελλάδα η σύνταξη που λαμβάνετε, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή από τις κατηγορίες που αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω:

(……)
Κωδικοί 391-392. Γράψτε το καθαρό ποσό από συντάξεις κτλ. αλλοδαπής προέλευσης.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, προβλέπονται τα εξής:

9. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες της παραγράφου 1 εκπίπτουν:
(……)

β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.) για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..
Η ομάδα της AST BOOKS.