Ερώτηση

842ΑΑ. Ανώνυμη εταιρεία μέσω τουριστικών γραφείων ή διαφήμισης στο internet εκμισθώνει επιπλωμένο διαμέρισμα με την ημέρα η την εβδομάδα.
Το ερώτημα είναι τι παραστατικό θα πρέπει να εκδίδει προς τους πελάτες (ιδιώτες ή επιτηδευματίες) και αν η αμοιβή που λαμβάνει υπόκειται σε ΦΠΑ ή όχι.

 

Απάντηση

Για την περίπτωση που μας ρωτάτε, σύμφωνα με την Ε.2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 (Χαρακτηρισμός του εισοδήματος από την εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων και υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Σ.), ισχύουν τα εξής:
“ 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ.3323/1955 (Σ.Σ. Πλέον αρ. 20 Ν.2238/1994) ορίζεται, ότι, εισόδημα από οικοδομές είναι αυτό που προκύπτει κάθε χρόνο, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη, είτε εμμέσως από ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση μιας ή περισσοτέρων οικοδομών που αποκτά ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή αυτός που έχει δικαίωμα οικήσεως ή χρήσεως αυτών.
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου Ν.Δ/τος (Σ.Σ. Πλέον αρ. 28 Ν.2238/1994), ορίζεται ότι, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από μια ή περισσότερες ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ.3430/1955 ορίζεται ότι, σε πόλεις, λουτροπόλεις, τουριστικούς τόπους, θερινές διαμονές, κωμοπόλεις και χωριά που δεν λειτουργούν ξενοδοχεία ή τα λειτουργούντα δεν είναι επαρκή, δύνανται να χορηγούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από γνώμη της αρμόδιας επί των ξενοδοχείων Επιτροπής, άδειες λειτουργίας ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων σε οικίες.
4. Από τις διατάξεις του ανωτέρω Ν.Δ/τος ως και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν δίδεται απευθείας η έννοια του ξενοδόχου.
Κατά την κρατούσα στη Νομική Επιστήμη άποψη, ξενοδόχος θεωρείται αυτός που κατ' επάγγελμα παρέχει κατάλυμα σε πελάτες, στους οποίους, εκτός από την παραχώρηση των δωματίων, αναλαμβάνει και τις φροντίδες περιποίησής τους, δηλαδή την παροχή σ' αυτούς και ορισμένων υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται η καθαριότητα του δωματίου, των κοινοχρήστων χώρων, η παροχή λευκών ειδών, η επιμέλεια της τακτοποίησης των κλινών κ.λπ.
5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιχειρήσεις ή ιδιώτες που κατ' επάγγελμα νοικιάζουν επιπλωμένα δωμάτια σε πελάτες και αναλαμβάνουν ταυτόχρονα και τη συστηματική παροχή υπηρεσιών περιποίησής τους, θεωρούνται ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι εφοδιασμένες με νόμιμη άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. ή αν είναι γραμμένες στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ή αν οι τιμές τους υπόκεινται ή όχι σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία. Επίσης, ως ξενοδοχειακές μονάδες θεωρούνται πάντοτε τα επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα και επαύλεις που αναφέρονται στο αριθ. 768/1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 200/τ.Α/30.7.1981) το οποίο κοινοποιήθηκε με την αριθ. Ε.13951/ΠΟΛ.218/1981 διαταγή μας.
Κατόπιν αυτού, το εισόδημα που αποκτάται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται στη Δ' πηγή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων βιβλία και στοιχεία, για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
6. Αντίθετα, αν οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή ιδιώτες ενοικιάζουν επιπλωμένα δωμάτια χωρίς να παρέχουν στους πελάτες τους και τις απαραίτητες υπηρεσίες του ξενοδόχου, το εισόδημα που αποκτούν προέρχεται αποκλειστικά από την εκμίσθωση οικοδομών και σαν τέτοιο φορολογείται στην Α' πηγή εισοδήματος.
Στην περίπτωση αυτή οι εκμισθωτές των δωματίων δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ. που προβλέπονται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
7. Το θέμα, πάντως, του χαρακτηρισμού αυτών που εκμισθώνουν δωμάτια ως εκμεταλλευτών - ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είναι πραγματικό και σαν τέτοιο ανήκει στην αρμοδιότητα του οικονομικού εφόρου και σε περίπτωση αμφισβήτησης των Διοικητικών Δικαστηρίων.”

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, το θέμα που μας ρωτάτε είναι θέμα πραγματικό και σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία σας, προκειμένου να μη βρεθείτε προτού δυσάρεστων εκπλήξεων.

Εμείς από την πλευρά μας, σας παρουσιάζουμε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και από τις παραπάνω 2 περιπτώσεις.

1) Περίπτωση που κρίνεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (παρέχονται υπηρεσίες ξενοδόχου)
Α) ΦΠΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2859/2000, ισχύει ότι:
“2.Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:
α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων, “
ενώ με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι:
“1.Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.”
Τέλος στο παράρτημα ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ) του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:
5.Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα.
Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%

Β) ΚΦΑΣ
i) Για τους επιτηδευματίες:

Όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.:

1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα.

ii. Για τους ιδιώτες:
Όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 7  του Κ.Φ.Α.Σ.:

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

1) Περίπτωση που κρίνεται ως εισόδημα από ακίνητα (ΔΕΝ παρέχονται υπηρεσίες ξενοδόχου)
Α) ΦΠΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000:

Απαλλάσσονται από το φόρο:
(……)
κστ) οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 δεν σας αφορά καθώς αναφέρεται σε εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.

Συνεπώς η συγκεκριμένη πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Β) ΚΦΑΣ
Σύμφωνα με το έγγραφο 1076633/403/0015/14.7.2008 , ισχύουν τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη  του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του  Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τον τίτλο τους, το ονοματεπώνυμό ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επ' ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται, ώστε να   εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλόμενων.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 12.7. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. έγινε δεκτό, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ακόμα και όταν ο εκμισθωτής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., να εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης ενοικίου, αντί τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.  (....)”

Οπότε σύμφωνα με όλα τα παραπάνω σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκδώσετε απλή αθεώρητη απόδειξη είσπραξης ενοικίου.

Η ομάδα της AST BOOKS.