Ερώτηση

852ΑΑ. Πηγαίνουμε στο τμήμα Μητρώου για να δηλώσουμε το θάνατο ενός φορολογούμενου, έχουμε συμπληρώσει Μ1 προσκομίζοντας Ληξ. πράξη θανάτου και Μ7 προσκομίζοντας πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.Ο υπάλληλος του Μητρώου αρνείται να μας κάνει την διακοπή γιατί υποστηρίζει ότι θα πρέπει να έχουμε και αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι σωστό. Και για ποιο λόγο χρειάζεται η διαθήκη στο τμήμα του Μητρώου.Απάντηση
Σύμφωνα με την ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του», όπως ισχύει σήμερα, προκύπτουν τα εξής :

«Άρθρο 5
Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ - Δικαιολογητικά

1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο "Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων".

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα ή Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου.

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση του.

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του.

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών. Σε περίπτωση που το ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στερείται ταυτότητας συνυποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης.

2. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, με αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών μεταβολής.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του με τη συμπλήρωση της ημερομηνίας θανάτου, η οποία αποδεικνύεται με την συνυποβαλλόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Με τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ υποβάλλεται από το υπόχρεο Φυσικό Πρόσωπο και το έντυπο "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου".

Στο έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τις σχέσεις του, με φυσικά πρόσωπα, που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση ή την εκπροσώπησή του.

Η ίδια έντυπη δήλωση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση.

4. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων υποβάλλεται το έντυπο "Δήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου".

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του καταστατικού. Συνυποβάλλεται δε και η δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου, στην οποία το Νομικό Πρόσωπο και η Ένωση Προσώπων δηλώνει τις σχέσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Μετά την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων και δικαιολογητικών παραδίδεται στον υπόχρεο από τη ΔΟΥ αντίγραφο του εντύπου "Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα:

«ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1710 - Έννοια
Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομία) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι).
Η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά.

Άρθρο 1711 - Ύπαρξη κληρονόμου
"Κληρονόμος μπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκεται στη ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί. Κληρονόμος μπορεί να γίνει και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση. Χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου."

Άρθρο 1712 - Περιεχόμενο διαθήκης
Ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης).

Άρθρο 1713
Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ' αυτήν κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα.

Άρθρο 1714
Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία).

Άρθρο 1715
Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να υποχρεώσει τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο σε παροχή, χωρίς να προσπορίσει σε άλλον δικαίωμα σ' αυτή την παροχή (τρόπος).»

Όπως προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 της ΑΥΟ παραπάνω σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του. Από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που παραθέτουμε προκύπτει ότι η ύπαρξη η μη διαθήκης είναι σημαντική για τον ορισμό των κληρονόμων άρα και των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης μεταβολής και είναι λογικό να σας ζητάνε αυτό το δικαιολογητικό από τη Δ.Ο.Υ.

Η ομάδα της AST BOOKS.