Ερώτηση

612ΑΑ. Καλησπέρα σας. Ελληνική εταιρεία ΕΠΕ τιμολόγησε Αγγλική για παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα (υποτιτλισμός ταινιών) με ΦΠΑ λανθασμένα το 2011 και 2012. Ερώτησή μου. Τα ΤΠΥ του 2012 μπορούν να ακυρωθούν / αντιλογισθούν με πιστωτικά ΤΠΥ με 31/12/2012 και ταυτόχρονη έκδοση ΤΠΥ με 31/12/2012 χωρίς ΦΠΑ με τροποποιητική Φ4 για 12/2012; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Ν.2859/2000:

Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής:
α) Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος - μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος:
αα) δεν είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας,
ββ) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του,
γγ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις,
δδ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
β) Για ποσά φόρου με τα οποία επιβαρύνονται οι πα¬ραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσω¬τερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 και των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
γ) Για ποσά φόρου τα οποία έχουν τιμολογηθεί εσφαλμένα.

Ωστόσο, με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου επισημαίνεται ότι :

1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον:
α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή
ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή
iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.
Περεταίρω, για το θέμα αυτό με την ΠΟΛ.1100/2010 δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 (σ.σ. του ν. 3842/2010) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 34 καθόσον είχαν παρατηρηθεί παρερμηνείες με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται ομοιόμορφα η διάταξη. Δεδομένου δε ότι ο ΦΠΑ οφείλει να είναι ουδέτερος για την επιχείρηση, εκτός των περιπτώσεων που αυτή λειτουργεί ως τελικός καταναλωτής, το πιστωτικό υπόλοιπο αυτού είναι επιστρεπτέο σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Επίσης καθίσταται σαφές ότι η επιστροφή ΦΠΑ αφορά σε κάθε περίπτωση ποσό φόρου που καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα, ανεξαρτήτως αν η καταβολή ήταν εξ αρχής αχρεώστητη ή ήταν νόμιμη κατά τον χρόνο που αυτή έγινε, η δε υποχρέωση προς απόδοση των καταβληθέντων προκύπτει από επιγενόμενους λόγους. Θεωρείται ότι υπάρχει εξ' αρχής αχρεώστητη καταβολή όταν από νομικό ή πραγματικό σφάλμα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογητέα αξία μη υποκείμενη σε φόρο ή αξία υπερβαίνουσα την πραγματική ή καταβλήθηκε φόρος για συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε και γενικά όταν κατά το χρονικό σημείο της καταβολής δεν υφίστατο όντως υποχρέωση καταβολής για πραγματικό ή νομικό λόγο.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, σε πρώτη φάση σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε καταβάλλει στο δημόσιο τον Φ.Π.Α. από την ενδοκοινοτική αυτή συναλλαγή για την οποία δεν είχατε υποχρέωση να τον καταβάλλετε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Περεταίρω, αναφορικά με το πιστωτικό τιμολόγιο και εφόσον αφορά περίοδο πριν την 01/01/2013 σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
13.Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α, οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.

Περεταίρω, δεδομένου ότι η περίπτωσή σας αφορά τη χρήση 2012 για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και δεδομένου επίσης ότι την ερώτησή σας τη λάβαμε σχετικά πρόσφατα, (δηλαδή είχε παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τη χρήση 2012), σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Β.Σ.

Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.

Η ενημέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας γίνεται:
α) του ή των ημερολογίων μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργεια τους,
β) του συγκεντρωτικού ημερολογίου, όταν τηρείται, του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών, εντός του επομένου μήνα, και προκειμένου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι και την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, θεωρούμε ότι η έκδοση νέου τιμολογίου για συναλλαγή του 2012 δεν είναι σύννομη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων σας.

Παρ όλα αυτά σας παραθέτουμε το ακόλουθο έγγραφο και σας εφιστούμε την προσοχή καθώς δεν προκύπτει η χρονική απόσταση μεταξύ της έκδοσης τιμολογίου και του αντίστοιχου πιστωτικού που περιγράφεται στο έγγραφο αυτό και σας συνιστούμε να απευθύνετε το ερώτημά σας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

1037247/20/0015/31.3.2008
Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
Με το ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό σας σημείωμα θέτετε υπόψη μας ότι ελληνική επιχείρηση πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύναψε συμβάσεις με το Βουλγαρικό Δημόσιο για την εκτέλεση έργων πληροφορικής και παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια εξέδωσε για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες Τ.Π.Υ. με Φ.Π.Α. θεωρώντας, εσφαλμένα όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα. Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένου ότι δεν οφείλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και προκειμένου να τηρηθεί η βασική αρχή της ουδετερότητας του φόρου (δεδομένου ότι ο φόρος αυτός αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε)  και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. καθώς και  ότι η επιχείρηση λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο (αξία και Φ.Π.Α.) και στη συνέχεια να εκδοθεί νέο τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη χώρα του λήπτη - άρθρο 14 παράγραφος 5 περίπτωση η' του Κώδικα Φ.Π.Α».

Σε σχέση με το ανωτέρω ερώτημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. (παράγραφος 12.11.2.) το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:
α) για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο,
β) για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και
γ) για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών.

2. Επίσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό  ρητά από σχετικές διατάξεις.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 23.2.5. της ίδιας ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου (3/1992 του Κ.Β.Σ.) διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστωθεί  μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

4. Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι, όπως αναφέρετε στο υπηρεσιακό σας σημείωμα, ο φόρος που αναγράφεται στο εκδοθέν από την ελληνική επιχείρηση Τ.Π.Υ. αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., και επειδή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές, για τη διόρθωση του λανθασμένα εκδοθέντος Τ.Π.Υ. μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για το σύνολο της αξίας αυτού και το Φ.Π.Α. και στη συνέχεια να εκδοθεί νέο τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται μεταξύ των άλλων, ο α/α του τιμολογίου που αφορά, ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται καθώς και η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη χώρα του λήπτη - άρθρο 14 παράγραφος 5 περίπτωση η' του Κώδικα Φ.Π.Α».

Η ομάδα της AST BOOKS.