Ερώτηση

860ΑΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω πως θα τιμολογήσω την Γερμανική εταιρεία που αντιπροσωπεύω στην Ελλάδα που είναι να μας πιστώσει τα έξοδα διαχείρισης - οργάνωσης συνεδρίου στην Ελλάδα (έξοδα φιλοξενίας, ξενοδοχεία, διατροφή, μετακίνηση, ξεναγήσεις,... ). Πρέπει να κόψω ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ με αιτιολογία "Έξοδα διαχείρισης" και να επισύναψη όλων των εξόδων;

 

Απάντηση

Όπως προκύπτει από αρκετά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο, πράγματι το σωστό παραστατικό που οφείλετε να εκδώσετε είναι το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε το ακόλουθο έγγραφο:

1113062/866/0015/16.2.2006
ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, μέρους εξόδων προώθησης αγαθών.
Με την από 23-11-2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας εισάγει εμπορεύματα από ξένο οίκο (Ισπανία) και τα προωθεί στην ελληνική αγορά και θέλει να χρεώσει στον ξένο οίκο ένα ποσό ως συμμετοχή του στα έξοδα προώθησης των εμπορευμάτων και περαιτέρω ερωτάτε, εάν για τη χρέωση των ως άνω εξόδων στον ξένο οίκο εκδίδεται τιμολόγιο ανόργανων εσόδων ή άλλο στοιχείο και σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο ανόργανων εσόδων, εάν υποχρεούστε να θεωρήσετε ιδιαίτερη σειρά ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στέλεχος των ήδη χρησιμοποιούμενων από την εταιρεία σας αθεώρητων τιμολογίων πώλησης.
Επί των ανωτέρω ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύει, (σ.σ. παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) επί πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, είτε στο εσωτερικό είτε στο (προς το) εξωτερικό εκδίδεται τιμολόγιο.
2. Με την υπ΄ αρ. Σ.τ.Ε. 44/1983 απόφαση έχει κριθεί ότι η είσπραξη ποσού συμμετοχής τρίτης επιχείρησης στα έξοδα άλλης επιχείρησης αποτελεί έσοδο και όχι μειωτικό δαπάνης.
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι προκειμένου να μετακυλήσετε στον οίκο του εξωτερικού μέρος των εξόδων προώθησης των αγαθών του που εισάγετε, θα εκδώσετε θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (σ.σ. αθεώρητο πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ).

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 14 του ν.2859/2000:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, εί¬ναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος πα¬ροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Συνεπώς το τιμολόγιο θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον πρόκειται να εκδοθεί στο όνομα Γερμανικής εταιρίας, αλλά σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.2859/2000:
Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
(…….)
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2238/1994

Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.

μ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα.
Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Συνεπώς εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 31 και εφόσον όπως καταλαβαίνουμε τα παραστατικά των εξόδων αυτών έχουν εκδοθεί στο δικό σας όνομα, θα πρέπει να καταχωρηθούν στα δικά σας βιβλία και να αναμορφώσετε τις δαπάνες σας με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Εάν συντρέχει λόγος, μπορείτε να επισυνάψετε απλά φωτοαντίγραφα στο τιμολόγιο παροχής που θα εκδώσετε.

Η ομάδα της AST BOOKS.