Ερώτηση

781ΑΑ. Έχω λάβει Ετήσια Συνδρομή ξενόγλωσσου.  Πρέπει να υποβληθεί ΦΠΑ 6,5% με Έκτακτη  Δήλωση 1;  Αν ναι, ποιοι κωδικοί  συμπληρώνονται στο έντυπο Φ2; Ο λήπτης  είναι υποκείμενος στον φόρο στην Ελλάδα  με βιβλία Γ κατηγορίας;

 

Απάντηση

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια την Ε.Δ.Υ.Ο. Π. 8526/4949/ΠΟΛ. 376/29.12.1987 σχετικά με το  Φ.Π.Α. στις συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών εξωτερικού:

«Σχετ: Η Π. 3894/2992/ΠΟΛ. 176/5.6.87/Α.Υ.Ο. παραγ. 4

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η εισαγωγή αγαθών στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1642/1986 (σ.σ. κωδικοποιημένος πλέον ν.2859/2000), είναι πράξη αντικειμενικά φορολογητέα ανεξάρτητα αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή ιδιώτης.

Στην εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 1642/1986(σ.σ. άρθρο 23 κωδικοποιημένου πλέον ν.2859/2000) αναστέλλεται η είσπραξη του οφειλόμενου φόρου, ο οποίος τελικά καταβάλλεται από τον εισαγωγέα ή αν δεν υπάρχει εισαγωγέας από το πρακτορείο διανομής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε πρακτορεία διανομής από τον παραλήπτη τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγ. 1 του άρθρου 28 (σ.σ. άρθρο 35 κωδικοποιημένου πλέον ν.2859/2000)του ίδιου νόμου υπόχρεος για την καταβολή του φόρου, όταν δεν υπάρχει αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου στο εξωτερικό υποκειμένου, είναι ο ίδιος ο λήπτης των αγαθών. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π. 3894/2992/ΠΟΛ. 176/5.6.1987 ορίστηκε η διαδικασία της καταβολής του Φ.Π.Α. από το λήπτη υπηρεσιών ή αγαθών.

Με την παράγραφο 2 της παραπάνω απόφασης επιβάλλεται η υποχρέωση στις Τράπεζες που μεσολαβούν για την πληρωμή δικαιωμάτων ή της αξίας των αγαθών, π.χ. εφημερίδες, περιοδικά κ.τ.λ., να αρνηθούν τη χορήγηση συναλλάγματος αν δεν προσκομιστεί σ' αυτές από το δημόσιο ταμείο θεωρημένο αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία των δικαιωμάτων ή των αγαθών που κάθε φορά αποστέλλονται στο δικαιούχο του εξωτερικού.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για την αξία των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά του εξωτερικού, που δε διακινούνται από πρακτορεία διανομής ή από εισαγωγείς αλλά παραλαμβάνονται με άλλο τρόπο π.χ. με το ταχυδρομείο, οι λήπτες αυτών προκειμένου να στείλουν την αξία τους ή τη συνδρομή τους στο εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζουν στην Τράπεζα που μεσολαβεί και θεωρημένο από το δημόσιο Ταμείο, αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης με την οποία καταβλήθηκε στο δημόσιο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.»

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι:

“1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 , οφείλουν να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, τις πιο κάτω δηλώσεις:
α) περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή, ως εξής:
αα) Κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο.
ββ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει. Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν την αναφερόμενη στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 δήλωση μεταβολών.”

Ενώ αν η απόκτηση των περιοδικών γίνεται από τρίτες χώρες, τότε έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, η οποία ορίζει τα εξής:

“5.Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνειακό παραστατικό έγγραφο στο τελωνείο εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις.”

 

Η ομάδα της AST BOOKS.