Ερώτηση

807ΑΑ. Στο βιβλίο σας πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις και στα θέματα 1.27 και 1.28 σελίδες 141-145 αναφέρεσθε στο παραπάνω θέμα. Τα ερωτήματά μας είναι:

1) Είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση να συσταθεί και να πάρει άδεια λειτουργίας(ε.σ.λ) για εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό από τον ΕΟΤ και με τις διαδικασίες που αναφέρονται στις εν λόγω σελίδες του βιβλίου ή πρέπει πρώτα να πάρει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. χωρίς οδηγό; Από την υπηρεσία του ΕΟΤ κάτι τέτοιo μας ζητούν. Έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τη δραστηριότητα αυτή με ένα μόνο Ι.Χ.Ε.(δηλαδή με ή χωρίς οδηγό);

2)Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο, κάτοχος ενός Ε.Ι.Χ. για προσωπική χρήση, όπως έχουμε όλοι μας, χωρίς να έχει επαγγελματική ιδιότητα και χωρίς η άδεια του να γράφει για μεταφορά προσώπων,να κάνει σύμβαση με ξενοδοχεία κλπ για μεταφορά πελατών τους; Γενικά η κάθε τέτοιoυ είδους δραστηριότητα (μεταφοράς προσώπων με Ι.Χ.Ε.) πρέπει να συνοδεύεται και από την σχετική άδεια του ΕΟΤ;

Απάντηση
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, όπως αναφέρουμε και στην σελ. 141 του βιβλίου μας, σύμφωνα με το ν. 4093/2012 ισχύουν τα εξής:

Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α'118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α' 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α' 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει υποχρεωτικά:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β' σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1.
γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α' 82).
Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή του εδαφίου α' πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, για τη συνδρομή του εδαφίου β' επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για τη συνδρομή του εδαφίου γ' ιατρικό πιστοποιητικό.

3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι οχήματα άνω των 1.500 κ. εκ..
β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη.
γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την κυκλοφορία τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
(....)

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, η παραπάνω δυνατότητα για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ με οδηγό παρέχεται αποκλειστικά σε:

  • Τουριστικά γραφεία
  • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
  • Εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (taxi), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, ισχύουν τα εξής:
(....)
5. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α' 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α' 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.”

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η δυνατότητα μεταφοράς πελατών από ξενοδοχεία, παρέχεται μόνο για τα ιδιόκτητα ή με leasing ΕΙΧ των ξενοδοχείων και η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τα ξενοδοχεία, παρέχεται μόνο για τις εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (taxi), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α' 82)

Η ομάδα της AST BOOKS.