Ερώτηση

364AA.    ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΕΑΝ ΣΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ Η'  ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ.( Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΦΠΑ).

 

Απάντηση

Με το Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) προβλέπεται:

«Άρθρο 22 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

……

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,

…….

ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.

…….»

Όπως έγινε δεκτό με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 10/1987 «στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του β.δ. 16/66 (ΦΕΚ 7/15.1.66 τ.Α') και λειτουργούν με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα ωδεία, οι διάφορες μουσικές σχολές και τα παραρτήματά τους, καθώς και οι σχολές βυζαντινής μουσικής. Για τον ίδιο λόγο απαλλάσσονται το Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης, καθώς και τα Δημοτικά μουσικά εκπαιδευτήρια (ωδεία και μουσικές σχολές).»

 

Με την Εγκύκλιο Υπ. Οικ. 1030141/1349/393/Α0014/ΠΟΛ. 1071/8-3-1995 έγινε δεκτό ότι «για την εφαρμογή της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18(σημείωση: αναφέρεται στις διατάξεις του ν.1642/1986, πρόκειται πλέον για την περίπτωση ιη΄ παρ.1 του άρθρου 22 ν.2859/2000) διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ', ι', ιγ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής (σημείωση: αντίστοιχα οι περ. δ΄,θ΄,ιβ΄,ιδ΄,ιε΄& ιστ΄ παρ.1 του άρθρου 22 ν.2859/2000)  για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις (2) δύο κατ' ανώτατο όριο ανά έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την Π. 6786/640/7-10-86 Α.Υ.Ο. για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής μόνο από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του αιτουμένου την απαλλαγή προσώπου.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις συναυλίες εφόσον πρόκειται για ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις (έως δύο κατ΄ έτος) με στόχο την οικονομική ενίσχυση του ωδείου μπορείτε να αιτηθείτε την απαλλαγή από ΦΠΑ  στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ σύμφωνα με την Π. 6786/640/7-10-86 Α.Υ.Ο. που παραθέτουμε στη συνέχεια.

« Π.6786/640/7.10.1986

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από ορισμένα πρόσωπα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125Α'):

α) της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18,

β) της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58, 

αποφασίζουμε:

1. Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παροχής υπηρεσιών και της παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική ενίσχυση, παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον οικον. έφορο της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού.

2. Στην αίτηση και την αντίστοιχη έγκριση του οικον. εφόρου αναγράφεται, κατά περίπτωση, το είδος των υπηρεσιών, καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το φόρο.

3. Ο οικον. έφορος εγκρίνει την απαλλαγή μετά από έλεγχο ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου (νομότυπος σύσταση, επιδιωκόμενος σκοπός κ.τ.λ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Η ομάδα της AST BOOKS.