Ερώτηση

810ΑΑ. Καλημέρα σας Ιδιωτικός υπάλληλος ασχολείται με την υποβρύχια κατάδυση και από αυτή την απασχόλησή του έχει ένα μεγάλο αρχείο φωτογραφιών και βίντεο με καταδύσεις. Υπάρχει μια εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών (ΟΕ με απλογραφικά βιβλία) που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό και να παραγάγει μια ταινία σχετική με την υποβρύχια κατάδυση. Ο συγκεκριμένος θα λάβει και μέρος στην ταινία η οποία θα διανεμηθεί με περιοδικό στα περίπτερα. Σύμφωνα με την εταιρεία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να εκχωρηθούν τα πνευματικά δικαιώματα του δύτη (εφόσον θα λάβει μέρος και ως ηθοποιός κατά κάποιο τρόπο) στην εταιρεία παραγωγής, με τρόπο που να φαίνεται η καταβολή αντιτίμου από την εταιρεία στο φυσικό πρόσωπο. Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και από ποιον σε αυτή την περίπτωση; Είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης δαπάνης;Οι εταίροι της εταιρείας παραγωγής είναι εικονολήπτες και ηχολήπτες.
Η εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά και από αυτούς να εκχωρήσουν στην εταιρεία τα πνευματικά δικαιώματα που θα προκύψουν από αυτή την παραγωγή έναντι όμως κάποιου αντιτίμου. Είναι φορολογικά δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο; Δηλαδή οι εταίροι μιας προσωπικής εταιρείας να «πουλήσουν» τα δικαιώματά τους από την προσωπική εργασία τους στην Ο.Ε. και με τι παραστατικό;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2121/1993 με τον οποίο τίθεται το νομοθετικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων:
Άρθρο 12: Μεταβίβαση
1. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου.
2. Το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων. Μετά το θάνατο του δημιουργού, το ηθικό δικαίωμα περιέρχεται στους κληρονόμους του, που οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρασθεί.

Συνεπώς, μπορεί να μεταβιβασθεί το περιουσιακό δικαίωμα για την εκμετάλλευση των  φωτογραφιών και των βίντεο αλλά όχι το ηθικό δικαίωμα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1239/2011  Υπουργική Απόφαση:

Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης

1. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και σε δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων.

H αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων, 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και 2% της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο ή τη χονδρική ή λιανική πώληση.

H αμοιβή καταβάλλεται από τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς ή τους εμπόρους των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία δικαιούχων, οι οποίοι και επιλέγουν τον οφειλέτη.

2. Η χρήση  ή η παραχώρηση  χρήσης  δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας, θεωρείται παροχή  υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) για την οποία εκδίδεται τιμολόγιο παροχής  υπηρεσίας  με βάση  τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ..(σ.σ. άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)

3. Με την Ε. 2117/20/ΠΟΛ.57/25.4.1978 εγκύκλιο και το 1068242/473/0015/16.7.1999 έγγραφό μας, προς την Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος, έγινε δεκτό ότι, η εν λόγω ένωση:

α) Για τα εισπραττόμενα συνθετικά δικαιώματα για λογαριασμό των μελών της θα εκδίδει θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, στις οποίες μεταξύ άλλων θα αναγράφει διακεκριμένα και το ονοματεπώνυμο του συνθέτη και το εισπραττόμενο ποσό για λογαριασμό του.

β) Για την αμοιβή που δικαιούται για την εργασία αυτή θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κ.Φ.Σ. (νυν άρθρο 12 του Κ.Β.Σ.).

γ) Για τα αποδιδόμενα στους συνθέτες ποσά θα εκδίδονται από αυτούς οι υπό της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του ανωτέρω Κώδικα (νυν παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.) προβλεπόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

4. Με την 1017841/10161/B0012/ΠΟΛ.1156/8.6.2001 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, η ανωτέρω οριζόμενη αμοιβή καταβάλλεται για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών και επομένως, για την έκπτωσή της από τα ακαθάριστα έσοδα των παραγωγών, εισαγωγέων κ.λπ. θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δηλαδή εκπίπτει κατά το χρόνο της καταβολής της πλην όμως για την έκπτωση αρκεί και η πίστωσή της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της χρήσης στην οποία αναφέρεται.

5. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, για την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών τους, μπορεί να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας προς τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς ή τους εμπόρους των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

Το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται στο χρόνο της είσπραξης ή της πίστωσης της αμοιβής και ανεξάρτητα, αν η αμοιβή αυτή αφορά χρήση ή παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων από τη διαχειριστική περίοδο της είσπραξης, διότι τότε θεωρείται εκκαθαρισμένη η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο εν λόγω υπάλληλος θα πρέπει να κάνει έναρξη επαγγέλματος και να εκδώσει ΤΠΥ προς την εταιρία παραγωγής. Επειδή όμως όπως μας πληροφορείτε ο εν λόγω φορολογούμενος είναι ιδιωτικός υπάλληλος, τα πνευματικά δικαιώματα πρόκειται να εκχωρηθούν και πρόκειται για μια συμπτωματική πράξη που δεν θα έχει συνέχεια, σας συνιστούμε να εξετάσετε αν μπορεί να τύχει εφαρμογή και στην περίπτωσή σας το έγγραφο που σας παραθέτουμε παρακάτω.
Σε κάθε περίπτωση, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, σας συνιστούμε να θέσετε το ερώτημά σας στη Δ.Ο.Υ σας, δεδομένου ότι αυτή είναι αρμόδια να κρίνει για τα πραγματικά περιστατικά.

Αρ. πρωτ.: 1106584/2106ττ.ε/Α0012/13.06.2008
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής για κάλυψη δαπανών συγγραφής βιβλίου.
1. Σύμφωνα με το 1018794/355/Α0012/15.7.2005 έγγραφό μας, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των έργων του που μεταβιβάζει συγγραφέας με δωρεά ή γονική παροχή, υπάγονται στον οικείο φόρο (δωρεάς ή γονικής παροχής) με χρόνο φορολογίας τον εκάστοτε χρόνο είσπραξής τους, κατά την οποία είσπραξη θα πρόσκοπο, το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ν.2961/2001 και δεν φορολογούνται εκ νέου στο όνομα του δωρεολήπτη.
2. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι είστε καθηγήτρια πανεπιστημίου, έχετε συγγράψει ένα βιβλίο και θα μεταβιβάσετε με δωρεά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου αυτού στην κοινότητα Βλάστης Κοζάνης. Περαιτέρω, ο εκδότης του βιβλίου θα εισπράξει από την Εθνική Τράπεζα που είναι χορηγός του έργου ένα χρηματικό ποσό εκ των οποίων 7.000 ευρώ θα καταβάλει στη συνέχεια σ’ εσάς για την κάλυψη των δαπανών συγγραφής του έργου (έξοδα ταξιδιών στο εξωτερικό κ.λπ.).
3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην πιο πάνω περίπτωση το ποσό των 7.000 ευρώ που θα εισπράξετε δεν θεωρείται εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του συγγραφέα, καθόσον αφορά μια μεμονωμένη καταβολή χρημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών κι επιπλέον τα μελλοντικά εισοδήματα από τα πνευματικά δικαιώματα του έργου σας θα υπαχθούν στη φορολογία δωρεών.
Επίσης, το πιο πάνω ποσό δεν αποτελεί εισόδημα γενικά και δεν φορολογείται καθόσον δεν φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση τα παραστατικά των πιο πάνω δαπανών να έχουν εκδοθεί στο όνομά σας και το ύψος αυτών να καλύπτει το ποσό που θα σας καταβάλει ο εκδοτικός οίκος. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, αν το πιο πάνω ποσό υπερβαίνει τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε, τότε το υπερβάλλον ποσό αποτελεί εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα του συγγραφέα (άρθρο 48 παρ.1 Κ.Φ.Ε.), για το οποίο υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.2238/1994 και το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή 45% στο ακαθάριστο ποσό αυτών (Π.2580/9.8.1988, 1114195/2068/Α0012/30.11.05 έγγραφα).
4.    Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 266) κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς για την επιβολή του φόρου είναι αυτή που προέρχεται από δωρεά που συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίστηκε έγγραφο. Η χορηγία κατά την πρακτική των τελευταίων ετών, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα, που γίνεται προς πραγματοποίηση αυστηρά συγκεκριμένου έργου και μάλιστα έργου, όχι αναγκαία τεχνικού, αλλά και υπό την έννοια πραγματοποιήσεως συγκεκριμένης εκδηλώσεως (κοινωνικής, θρησκευτικής, αθλητικής) ή επίτευξης συγκεκριμένου αποτελέσματος, τις δαπάνες των οποίων τείνει να καλύψει η χορηγία αυτή (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 430/93). Σε τέτοια περίπτωση η έννοιά της ταυτίζεται με αυτή της δωρεάς (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποκρύπτεται υποχρέωση αντιπαροχής από αυτόν που δέχεται την οικονομική παροχή). Σχετικά με το θέμα είναι η υπ’ αριθμ.531/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών (εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 1099789/686/Α0013/ΠΟΛ. 1283/7.11.1995). Κατά την εν λόγω γνωμοδότηση, η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά - οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα - εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τον οποίο η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρύπτεται υποχρέωση αντιπαροχής. Σε περίπτωση αντιπαροχής, θα πρέπει να ερευνάται εάν υφίσταται εν όλω ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία αναλόγως προς την αξία της αντιπαροχής.
Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, έχει συμφωνηθεί σε αντάλλαγμα της χορηγίας η διαφημιστική προβολή του χορηγού, δεν υφίσταται δωρεά. Στην περίπτωση, όμως, που το αντάλλαγμα είναι μικρότερης αξίας έναντι της χορηγίας, υφίσταται δωρεά κατά τη διαφορά των δύο αυτών οικονομικών μεγεθών.
Ενόψει των ανωτέρω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν η χορήγηση του ποσού των 7.000 ευρώ που θα σας δοθεί για κάλυψη εξόδων γίνεται χωρίς υποχρέωση αντιπαροχής από εσάς, υφίσταται δωρεά (με τις ανάλογες φορολογικές υποχρεώσεις για τον λήπτη της δωρεάς, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κώδικα). Άλλως, εφόσον έχει συμφωνηθεί αντιπαροχή, όπως για παράδειγμα διαφημιστική προβολή δεν τίθεται θέμα δωρεάς. Αν είναι μικρότερης αξίας, θα ισχύσουν όσα προεκτέθηκαν (υφίσταται δηλαδή δωρεά κατά τη διαφορά των δύο οικονομικών μεγεθών).
Υπόχρεος σε φόρο είναι ο δωρεοδόχος (άρθρο 38 Κώδικα) και κατά την έκταση της ωφέλειας που αποκτά βαρύνεται με τον αναλογούντα σε αυτή φόρο. Υπόχρεοι σε δήλωση, σε περίπτωση σύστασης δωρεάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 84 είναι οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο ο δωρεοδόχος όσο και ο δωρητής. Σε δωρεές για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο δωρεοδόχος ή οι κληρονόμοι του.
Με το άρθρο 39 διευκρινίζεται ότι η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο σύνταξης του εγγράφου δωρεάς για τις δωρεές στις οποίες απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος. Προκειμένου για μεταβίβαση κινητών, αν η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς έγινε χωρίς να συνταχθεί συμβόλαιο ή αν το συμβόλαιο συντάχθηκε μετά την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο παράδοσης.
5.    Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
6.    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του τελευταίου εδαφίου της πιο πάνω παραγράφου και άρθρου του Κ.Β.Σ., όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.
7.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, εφόσον δεν είστε επιτηδευματίας από άλλη αιτία και είστε δημόσιος υπάλληλος, δεν θεωρείστε επιτηδευματίας (για το επάγγελμα του συγγραφέα) για τα δικαιώματα που απορρέουν από την εν λόγω συγγραφή τα οποία, όπως αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας, θα μεταβιβάσετε με δωρεά στην κοινότητα Βλάστης.
Περαιτέρω και για το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ που θα εισπράξετε για την κάλυψη των εξόδων συγγραφής του εν λόγω έργου (έξοδα ταξιδιών στο εξωτερικό κ.λπ.) δεν θεωρείστε επιτηδευματίας και δεν υποχρεούστε σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι το ποσό αυτό δεν φέρει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον καλύπτονται με αυτό πλήρως οι προαναφερόμενες δαπάνες. Σημειώνουμε ότι και στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες είναι μικρότερες από το ως άνω ποσό για το υπερβάλλον μέρος (μέχρι 7.000 ευρώ), επίσης δεν θεωρείστε επιτηδευματίας, εφόσον έχετε την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και δεν είστε επιτηδευματίας από άλλη αιτία, δεδομένου ότι το υπερβάλλον αυτό ποσό αποτελεί εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα του συγγραφέα, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 3 του παρόντος.
Τέλος, σημειώνουμε ότι για την καταβολή του ως άνω ποσού των 7.000 ευρώ, θα εκδοθεί από τον υπόχρεο σε καταβολή του, απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (καταβολή αμοιβών σε μη υπόχρεο σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, και θα καταχωρηθεί το φορολογικό στοιχείο αυτό στη συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. με τον κωδικό 1, δεδομένου ότι ο αντισυμβαλλόμενος (δικαιούχος της αμοιβής συγγραφέας) δεν υποχρεούται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ως «μη επιτηδευματίας».

Τέλος για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε και τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΦΑΣ, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ 1004/2013:
“Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.”

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει η πληρωμή για την εκχώρηση των δικαιωμάτων, τα εν λόγω ποσά δεν μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ο.Ε., δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι “Από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους.”
Βεβαίως, το ανωτέρω δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η πράξη, αλλά ότι δεν θα έχει το δικαίωμα η Ο.Ε να εκπέσει τα εν λόγω ποσά.
Η ομάδα της AST BOOKS.