Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 44 / 19.07.2013

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»

ΣΧΕΤΙΚΑ:1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/ 21 /οικ.16507/7.6.2013 (ΦΕΚ 1415 Β /11-6-2013).
2. Το έγγραφο Φ 80000/18021/1070/27-6-2013 της Γ.Γ.Κ.Α.

Σας κοινοποιούμε την ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/ 21 /οικ.16507/7.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που μας διαβίβασε με το έγγραφο Φ80000/18021/1070/27-6-2013 η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά στον καθορισμό των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση η εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, παράλληλα με τη διεκπεραίωσή της από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

Παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ