Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45 / 22.07.2013

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή των συνταξιούχων του τ. Τ.Σ.Π. - Α.Τ.Ε. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5 του δεύτερου άρθρου του Νόμου 4158/2013 (Φ.Ε.Κ.126/4.6.2013,τ.Α΄), καθώς και το αριθ.Φ.40021/16445/660/05.06.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν την υπαγωγή των συνταξιούχων του τέως Ταμείου Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε. (Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε.) και των μελών οικογενείας τους για παροχές σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3522/2006 ο κλάδος σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε. εντάχθηκε υποχρεωτικά, από 01/01/2007, στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. εγκ.13/2007 & 60/2007).

Για παροχές ασθένειας, οι συνταξιούχοι του τ.Τ.Σ.Π.-ΑΤΕ, υπάγονταν στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ (ΤΥΠΑΤΕ), και για το λόγο αυτό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρατούσε κάθε μήνα από τη σύνταξή τους και απέδιδε στο ταμείο αυτό, την εισφορά που αναλογούσε σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι τα ποσοστά εισφορών ήταν διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία του συνταξιούχου και τα προστατευόμενα μέλη.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι συνταξιούχοι του τ. Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε. και τα μέλη οικογενείας τους, δικαιούνται, από 01/06/2013, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και την χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Α.Ν.1846/1951 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4104/60 η εισφορά των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την ασφάλισή τους στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας, ορίζεται σε 4% επί του συνολικού ποσού της συντάξεως τους, από την οποία παρακρατείται κάθε μήνα.

Κατά συνέπεια, το Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφ/νων των Εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Β.Α. και Τ.Α.Π.Α.Ε. – ΕΘΝΙΚΗ το οποίο συνεχίζει να υποστηρίζεται μηχανογραφικά από τις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς ( τ. Α.Τ.Ε.), θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για παρακράτηση από τη σύνταξη τους, της ως άνω εισφοράς κλάδου ασθένειας και την απόδοση της στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης θα είναι η ίδια με τη διαφορά ότι, το ποσοστό κράτησης του κλάδου ασθενείας, από 1/6/2013, είναι 4% για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την ασφάλιση ή όχι προστατευομένων μελών, τα δε αντίστοιχα ποσά θα αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι στο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε..

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Έξοδα κηδείας θα χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Α.Ν.1846/1951 στους επιμεληθέντες την κηδεία των συνταξιούχων που αποβιώνουν, εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά, μόνο από το Υποκ/μα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ασφ/νων των Εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Β.Α. και Τ.Α.Π.Α.Ε. – ΕΘΝΙΚΗ, όπως ισχύει σήμερα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά προτίμηση του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τόσο για τους ίδιους όσο και για μέλη οικογενείας τους τα όποια η νομοθεσία του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ χαρακτηρίζει προστατευόμενα μέλη.

Από 1/6/2013 τα βιβλιάρια υγείας του τέως Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. των συνταξιούχων του τ. Τ.Σ.Π. - Α.Τ.Ε. παύουν να ισχύουν και θα εκδίδονται, βιβλιάρια ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία θα τίθεται σφραγίδα με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ – ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»

Ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει πάντοτε να διερευνά , μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), ώστε, για όσους στερούνται να διενεργεί άμεσα την απογραφή τους, ενώ για τους ήδη απογεγραμμένους να επικαιροποιεί και να συμπληρώνει τα στοιχειά τους (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Δ/νση κατοικίας, IBAN, ιστορικό ασφάλισης, αριθμός Μητρώου συνταξιούχου τ. Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε. κ.λ.π.).

Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων και των υπαλλήλων μας είναι διαθέσιμο μέσω της οθόνης «Αναζήτηση στοιχείων συνταξιούχων Α.Τ.Ε.» του «Μητρώου ασφαλισμένων» αρχείο με τα στοιχεία των συνταξιούχων (όλων των κατηγοριών) του τ. Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε. από το οποίο θα αντλούνται οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληροφορίες (σημείωση: οι Α.Μ.Α. που εντοπίζονται στο εν λόγο αρχείο θα πρέπει να επιβεβαιώνονται ως προς την ορθότητά τους, πριν την καταχώρησή τους στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία τους όπως απεικονίζονται στο ως άνω αρχείο, θα πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί τους, ώστε στο Μητρώο Ασφαλισμένων να καταχωρείται η ορθή πληροφορία.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός μητρώου συνταξιούχου του τ. Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε. πρέπει να καταχωρείται στο πεδίο «Α.Μ. στον Φορέα» που βρίσκεται στον πίνακα « Ασφάλιση σε Άλλους Φορείς».

Τονίζεται δε ότι δεν θα χορηγείται βιβλιάριο ασθενείας Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο αρχείο συνταξιούχων του τ. Τ.Σ.Π. – Α.Τ.Ε. έστω και αν διαθέτουν εν ισχύ βιβλιάριο υγείας του τ. Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. .

Για την έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας, μέσω ΟΠΣ – ΙΚΑ, της ως άνω κατηγορίας ασφαλισμένων, έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω τύποι:

Κωδικός 70 → Συνταξιούχος γήρατος Α.Τ.Ε.
Κωδικός 71 → Συνταξιούχος αναπηρίας Α.Τ.Ε. αορίστου χρόνου
Κωδικός 72 → Συνταξιούχος αναπηρίας Α.Τ.Ε. ορισμένου χρόνου
Κωδικός 80 → Δικαιούχος σύνταξης θανάτου Α.Τ.Ε. αορίστου χρόνου
Κωδικός 81 → Δικαιούχος σύνταξης θανάτου Α.Τ.Ε. ορισμένου χρόνου

Οι κωδικοί θα επιλέγονται από τον χρήστη, βάσει της πληροφορίας που θα αντλείται από την οθόνη «Αναζήτηση Στοιχείων Συνταξιούχων Α.Τ.Ε.» του «Μητρώου Ασφαλισμένων», σχετικά με την ιδιότητα του ασφαλισμένου, (π.χ. συνταξιούχος γήρατος, αναπηρίας ή δικαιούχος σύνταξης θανάτου), καθώς επίσης την έναρξη και λήξη της Ασφαλιστικής Ικανότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Α) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης τόπου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό εφορίας)
4. Βιβλιάριο υγείας του πρώην ΤΥΠΑΤΕ, προκειμένου να ακυρωθεί.

Β) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα μέλη οικογενείας του συνταξιούχου γήρατος ή αναπηρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Α.Ν.1846/1951, δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα, συγκατοικούν και συντηρούνται από αυτόν και τα παιδιά εφόσον είναι άγαμα.

Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν ασφαλίζουν μέλη οικογενείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη, όπου απαιτείται.
2.Μία πρόσφατη φωτογραφία
3. Βιβλιάριο υγείας του πρώην Τ.Υ.Π.ΑΤΕ, προκειμένου να ακυρωθεί.
4. Οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των προστατευόμενων μελών (ΑΦΜ όπου προβλέπεται).
5. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποχρέωση υπαγωγής ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όσον αφορά τις/τους συζύγους.

Ειδικά για τα προστατευόμενα μέλη - τέκνα που έχουν υπερβεί το 18 έτος της ηλικίας τους, κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Γνωμάτευση από την αρμόδια ΑΥΕ της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ για τέκνα ανίκανα για κάθε εργασία (παραπομπή από την υπηρεσία).

β) Πιστοποιητικό σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα, το αργότερο μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή σχετική υπεύθυνη δήλωση για άνεργα τέκνα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους και εφόσον έχουν λήξει οι σπουδές τους, για δύο έτη ακόμη, όχι όμως πέρα από το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά τα λοιπά, για τις επιμέρους περιπτώσεις θα εφαρμόζονται οι κατά καιρούς οδηγίες που έχουν δοθεί από την υπηρεσία μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ