Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00 / 105 /18.07.2013

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων των συνταξιούχων.

Σχετ: Η εγκύκλιο 40/13

Με την ως άνω εγκύκλιο, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθ. 18 του ν. 4144/2013, σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής - από 1/3/2013 - στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συνταξιούχων και των συζύγων τους.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών κατά το χρονικό διάστημα από την ψήφιση της διάταξης, στις 18/4/2013 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των οδηγιών με την εγκύκλιο 40/13 (8.7.2013), αρμόδιοι για τη συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων (Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.) στις αποφάσεις συνταξιοδότησης θα είναι τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, για όσες περιπτώσεις εστάλη ενημερωτικό σημείωμα στους συνταξιούχους από τα Τμήματα Απονομών για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να αποστείλουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.

Η Δ/νση Εκμετάλλευσης και η Η.ΔΙ.Κ.Α. θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία πεδίου αναγραφής Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. συζύγου στα έντυπα αναγγελίας (ΔΑΝΣ και ΔΑΜ).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ