Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 36 / 18.07.2013

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση φορητού εντύπου Α1 σε οφειλέτες ασφαλισμένους – Νομική αξία των εγγράφων και των δικαιολογητικών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.»

ΣΧΕΤ.: α. Το αρ. πρωτ. Φ.60010/2871/234/24.4.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
β. Οι αρ. 38/2010, 39/2010, 70/2010, 96/2010 εγκύκλιοι

1. Με το (α.) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι:

Το έντυπο Α1, το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος, δεν αποτελεί βεβαίωση ασφάλισης αλλά βεβαίωση για την εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, η έκδοσή του δεν επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης απόδοσης εισφορών.

Αντιθέτως, η έκδοσή του συνηγορεί υπέρ της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να καταβάλλει εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα που έχει εκδώσει το εν λόγω έντυπο.

Συνακόλουθα, η έκδοση του εντύπου Α1 δεν αντίκειται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: «Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών».

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού οφείλουν να χορηγούν το έντυπο Α1 στους ασφαλισμένους, ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ εκδίδουν το Α1 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο:

α. ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα ασφαλιστέα στον Οργανισμό και μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος για την άσκηση προσωρινής παρόμοιας δραστηριότητας διάρκειας έως 24 μηνών (άρθρο 12 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004)·

β. ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα ασφαλιστέα στον Οργανισμό και μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, κατοικεί στην Ελλάδα και ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του σε αυτή ή ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα ασφαλιστέα στον Οργανισμό, στην οποία (Ελλάδα) δεν έχει την κατοικία του αλλά βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων των δραστηριοτήτων του, και παράλληλα μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο κατοικεί αλλά δεν ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του (άρθρο 13 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 περί της νομικής αξίας των εγγράφων και των δικαιολογητικών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος:

● Τα έγγραφα που εκδίδονται από το φορέα κράτους μέλους και τα οποία βεβαιώνουν την κατάσταση ενός προσώπου για τους σκοπούς της εφαρμογής του βασικού κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, καθώς και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα έγγραφα, ισχύουν υποχρεωτικά για τους φορείς των άλλων κρατών μελών, εφόσον τα εν λόγω έγγραφα ή δικαιολογητικά δεν ανακαλούνται ή δεν κηρύσσονται άκυρα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκαν.

● Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της εγκυρότητας ενός εγγράφου ή της ακρίβειας των γεγονότων επί των οποίων θεμελιώνονται τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό, ο φορέας του κράτους μέλους που λαμβάνει το έγγραφο απευθύνεται στο φορέα που το εξέδωσε, για να του ζητήσει τις αναγκαίες διευκρινίσεις και ανάλογα με την περίπτωση την ανάκληση του εν λόγω εγγράφου. Ο εκδίδων φορέας επανεξετάζει τους λόγους έκδοσης του εγγράφου και ανάλογα με την περίπτωση το ανακαλεί.

Για την εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπου που ασκεί αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, η εξαίρεση χορηγείται βάσει:

▪ Του πρωτότυπου φορητού εντύπου Α1, το οποίο προσκομίζει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Στην περίπτωση που υποβληθεί αντίγραφο Α1 ζητείται η προσκόμιση του πρωτοτύπου από τον ασφαλισμένο ή ζητείται από το φορέα να βεβαιώσει τη γνησιότητα του αντιγράφου.

▪ Οποιουδήποτε πρωτότυπου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους μέλους και βεβαιώνει ότι ο εν λόγω ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στη νομοθεσία του κράτους αυτού. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της εγκυρότητάς του ή της ακρίβειας των γεγονότων επί των οποίων θεμελιώνονται τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό, το περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ στο οποίο υποβάλλεται απευθύνεται στο φορέα που το εξέδωσε, ζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπο το οποίο:

α. ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και μεταβαίνει στην Ελλάδα για την άσκηση προσωρινής παρόμοιας δραστηριότητας διάρκειας έως 24 μηνών (άρθρο 12 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004)·

β. ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα ασφαλιστέα στον Οργανισμό και μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο κατοικεί και ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του ή ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων των δραστηριοτήτων του και μη μισθωτή δραστηριότητα στην Ελλάδα ασφαλιστέα στον Οργανισμό, όπου και κατοικεί αλλά δεν ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του σε αυτή (άρθρο 13 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004)·

γ. ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα στη χώρα μας ασφαλιστέα στον Οργανισμό και μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004)·

δ. ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα στη χώρα μας ασφαλιστέα στον Οργανισμό και απασχολείται ως δημόσιος υπάλληλος σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 13 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
α.α.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ