Ερώτηση

467AA.Θα ήθελα τη συνδρομή σας σχετικά με το παρακάτω θέμα.Ελληνική τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει ως υπεργολάβος υπηρεσίες συναρμολόγησης δεξαμενής από κοινοπραξία με κυπριακό ΑΦΜ.Ο κύριος του έργου, είναι η αντίστοιχη ΔΕΗ στην Ελλάδα. Η σύμβασή μας θα έχει 18 μηνη διάρκεια. Διαβάζοντας τη ΣΑΔΦ, δεν βρήκα πουθενά αν το χρονικό διάστημα των εργασιών με καθοδηγεί στο αν θα πρέπει να ανοίξω εργοτάξιο ή υποκατάστημα. Θέματα που έχουν προκύψει είναι:

  • Αν θα ληφθεί ως ενδοκοινοτική παράδοση υπηρεσιών ή ως εργασίες άμεσα συνδεδεμένες με ακίνητο. Τι υποχρεώσεις φορολογικές θα προκύψουν στην Κύπρο;
  • Αν το τιμολόγιο που θα εκδίδεται προς την με Κυπριακό ΑΦΜ εταιρεία είναι χωρίς ΦΠΑ, για τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν θα πρέπει να αναζητηθεί επιστροφή, ή αν είναι αμελητέα θα μπορούσαν να αποτελέσουν κόστος για την ελληνική εταιρεία;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρωνΜε εκτίμηση

 

Απάντηση

Στο άρθρο 4 της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου η οποία κυρώθηκε με τον A.N. 573/1968 (Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A') αναφέρεται:

«1. Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ο όρος «μόνιμος εγκατάστασις» σημαίνει σταθεράν επαγγελματικήν εγκατάστασιν όπου αι εργασίαι της επιχειρήσεως διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει.

2. Ειδικώτερον, ο όρος «μόνιμος εγκατάστασις» περιλαμβάνει:
α) έδραν διοικήσεως,
β) υποκατάστημα,
γ) γραφείον,
δ) εργοστάσιον,
ε) εργαστήριον,
στ) ορυχείον, λατομείον ή άλλον τόπον εξορύξεως φυσικών πόρων,
ζ) εργοτάξιον ή κατασκευήν ή εργασίαν συναρμολογήσεως εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το εδάφιο «εργασίαν  συναρμολογήσεως εγκαταστάσεων» της περ. ζ) της παραπάνω παραγράφου 2 η παροχή της παραπάνω εργασίας θα θεωρηθεί ότι παρέχεται από μόνιμο εγκατάσταση της επιχείρησή σας στην Κύπρο, για την οποία  θα ισχύουν πλέον όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κυπριακή φορολογική νομοθεσία για τις εγκατεστημένες στη χώρα επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ,άρθρο 6,παρ.1 και  άρθρο 14 του ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι:

 

“1.Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄) που κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄), εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.
 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
 α) ως κτίρια, τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο,
..........

 

“Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτή­ρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κα­τασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακι­νήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώ­ρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφο­ρούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. “

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, τόπος φορολογίας, είναι η Κύπρος, το τιμολόγιο θα κοπεί χωρίς ΦΠΑ και για τα έξοδα που κάνετε, μπορείτε κανονικά να εκπέσετε ή να ζητήσετε να σας επιστραφεί ο ΦΠΑ που τα βαρύνει.

 

Όσον αφορά τη φορολογία του εισοδήματος, ΄συμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΑΔΦ Ελλάδας – Κύπρου, ισχύουν τα εξής

 

Άρθρον 6
1. Tα κέρδη επιχειρήσεως ενός των Συμβαλλομένων Kρατών φορολογούνται μόνον εν τω Kράτει τούτω, εκτός εάν η επιχείρησις διεξάγη εργασίαν εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει μέσω μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως. Eάν η επιχείρησις διεξάγη εργασίας, ως ανωτέρω, τα κέρδη ταύτης δύνανται να φορολογηθούν εν τω ετέρω Kράτει, αλλά μόνον κατά το μέρος τούτων το προερχόμενον εκ της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως.
2. Eάν επιχείρησις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών διεξάγη εργασίας εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει μέσω μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θεωρούνται εις έκαστον Kράτος ότι ανήκουν εις την μόνιμον εγκατάστασιν, τα κέρδη άτινα υπολογίζεται ότι θα επραγματοποιούντο υπ’ αυτής, εάν αύτη απετέλη διάφορον και ανεξάρτητον επιχείρησιν, ασχολουμένην με την αυτήν ή παρομοίαν δραστηριότητα, υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και ενεργούσαν τελείως ανεξαρτήτως από της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν.
Eάν αι εις την διάθεσιν των ενδιαφερομένων φορολογικών αρχών πληροφορίαι δεν είναι επαρκείς δια να καθορίσουν τα κέρδη τα προερχόμενα εκ της μονίμου εγκαταστάσεως, η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογήν της νομοθεσίας εκατέρου Kράτους, εν σχέσει με την υποχρέωσιν της μονίμου εγκαταστάσεως προς καταβολήν φόρου επί ποσού καθοριζομένου δι’ υπολογισμού διενεργουμένου υπό της φορολογικής αρχής του Kράτους τούτου. Nοείται ότι ο τοιούτος υπολογισμός θα διενεργήται καθ’ ην έκτασιν αι εις την διάθεσιν της φορολογικής αρχής πληροφορίαι επιτρέπουν τούτο, συμφώνως προς την διατυπουμένην εις την παράγραφον ταύτην αρχήν.
3. Kατά τον καθορισμόν των κερδών της μονίμου εγκαταστάσεως εκπίπτονται τα έξοδα τα πραγματοποιούμενα δια τους σκοπούς της μονίμου εγκαταστάσεως περιλαμβανομένων των διοικητικών και διαχειριστικών εν γένει εξόδων, ούτω πραγματοποιουμένων, είτε εντός του Kράτους εις το οποίον ευρίσκεται η μόνιμος εγκατάστασις ή αλλαχού.
4. Eφ’‑όσον κατά την κρατούσαν εις εν των Συμβαλλομένων Kρατών συνήθειαν, τα κέρδη τα προερχόμενα εκ της μονίμου εγκαταστάσεως καθορίζονται δια καταμερισμού των συνολικών κερδών της επιχειρήσεως εις τας διαφόρους αυτής πηγάς, αι διατάξεις της παρ. 2 ουδόλως εμποδίζουσι το Συμβαλλόμενον τούτο Kράτος από του να καθορίση τα φορολογητέα κέρδη δια τοιούτου καταμερισμού, ως είθισται. Eν τούτοις, η χρησιμοποιουμένη μέθοδος καταμερισμού δέον να είναι τοιαύτη, ώστε το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνον προς τας εν τω παρόντι άρθρω καθοριζομένας αρχάς.
5. Oυδέν κέρδος θεωρείται ότι ανήκει εις μόνιμον εγκατάστασιν λόγω απλής αγοράς υπό της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως αγαθών ή εμπορευμάτων δια την επιχείρησιν.
6. Δια τους σκοπούς των προηγουμένων παραγράφων, τα κέρδη τα προερχόμενα εκ της μονίμου εγκαταστάσεως καθορίζονται δια της αυτής μεθόδου κατ’ έτος, εκτός εάν υφίστανται βάσιμοι και επαρκείς λόγοι δια να γίνη το αντίθετον.
7. Eις ας περιπτώσεις εις τα κέρδη περιλαμβάνονται κατηγορίαι εισοδήματος περί των οποίων γίνεται μνεία ιδιαιτέρως εις έτερα άρθρα της παρούσης Συμβάσεως, τότε αι διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Η ομάδα της AST BOOKS.